ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛІЗОВАНА ФОРМА СУСПІЛЬНИХ РУХІВ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Т. П. Савельєва, І. І. Пелішенко

Анотація


 У статті здійснено спробу окреслення особливостей суспільних рухів через їх організаційну (інституціоналізовану) форму – громадські об’єднання. Визначено доцільність специфіки такого підходу, яка полягає в першу чергу у наявності певних співвідношень між даними об’єднаннями. Для реалізації мети дослідження в першу чергу пропонується звернути увагу на дві основні характеристики, що стосуються діяльності громадських організацій – їх кількість та рівень залученості громадян.

Ключові слова: суспільні рухи, громадські об’єднання, громадські організації, колективна дія.

 

В статье предпринята попытка определения особенностей общественных движений через их организационную (институционализированную) форму – общественные объединения. Определена целесообразность специфики такого подхода, которая заключается в первую очередь в наличии определенных соотношений между данными объединениями. Для реализации цели исследования в первую очередь предлагается обратить внимание на две основные характеристики, касающиеся деятельности общественных организаций – их количество и уровень вовлеченности граждан.

Ключевые слова: общественные движения, общественные объединения, общественные организации, коллективное действие.

 

The article attempts to determine the characteristics of social movements through their organizational (institutionalized) form – public associations. In the conditions of the emergence of a «new» type of society, the network, it is shown that it is public movements are becoming new institutions of public interest representation through to the crisis of traditional mechanisms of representation of interests. In connection with the complexity of the analysis of social movements, which is associated with the main characteristics of the latter: dynamic nature, absence of a clear organizational structure, the availability of various forms (protests, flashmobs , revolutions, various actions ), diverse scale of manifestation, mostly not a sufficiently long existence – it is proposed to consider the institutionalized form of social movements – public associations (organizations). It was determined the expediency of the specifics of such an approach, which consists primarily in the presence of definite correlations between social movements and public organizations. To achieve the goal of the study, it is first proposed to pay attention to two main characteristics relating to the activities of public organizations - their number and level of citizen involvement. Analysis of the results of sociological research and statistical data showed some discrepancies between official data and personal opinion of citizens regarding their participation in public organizations, which is most likely related to the specifics of the activities of these organizations in Ukrainian society. As a result, we came to the conclusion that today, social movements in Ukrainian society act primarily through a network of public organizations (women's, environmental movement, etc.) Also, social movements appear as a certain form of interaction, which is associated with crisis periods as a whole in society and in its individual spheres. It is noted that the participation of citizens in public associations in Ukraine today remains more formalized.

Keywords: social movements, public associations , public organization, collective action.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бех, В.П. ред., 2011. Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства: монографія. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова.

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сприяння самоорганізації населення», 2008. Моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування щодо створення умов для розвитку громадських організацій та органів самоорганізації населення. Аналітичний звіт за підсумками виконання проекту “Вплив місцевої влади на розвиток третього сектору”. [online] Одеса: ХОББІТ ПЛЮС. Доступно: http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2009/07/vplyv-miscevoi-vlady-na-iii-sektor.pdf [Дата звернення 28 січень 2019].

Гидденс, Э. 1999. Социология. Москва: Эдиториал УРСС.

Кармазіна, М., 2013. Громадські організації: кого вони представляють? Дзеркало тижня, 15 Лист., [online]. Доступно: https://dt.ua/internal/gromadski-organizaciyi-kogo-voni-predstavlyayut-_.html [Дата звернення 28 січень 2019].

Кармазіна, О.О., 2017. Діяльність громадських організацій в Україні у 2017 році. Статистичний збірник. [онлайн] Київ. Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_go_2017.pdf [Дата звернення 28 січень 2019].

Колодій, А., 2001. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього (формування ідеалу). Незалежний культурологічний часопис «Ї», [онлайн] 21. Доступно: http://www.ji.lviv.ua/n21texts/kolodij.htm [Дата звернення 28 січень 2019].

Костюшев, В.В., 2009. Социология общественных движений: Учебный курс. [online] Доступно: https://www.hse.ru/data/2011/05/23/1211175910/Соц.общ.движения.doc [Дата звернення 28 січень 2019].

Павлова, Т.В., 2008. Социальные движения как фактор трансформации институциональной среды: проблемы теории. Полис, 5, с. 113–124.

Ручка, А.О., 2016. Зміни цінностей українців за 25 років. [онлайн] Доступно: http://i-soc.com.ua/ua/news/zmini-cinnostey-ukrainciv-25-rokiv [Дата звернення 20 січень 2019].

Савельєва, Т.П., 2017. Суспільні рухи в контексті теорії соціальних змін. Сучасне суспільство, 1(13), с. 167–180.

Степаненко, В. 2015. Громадянське суспільство: дискурси і практики. К.: Ін-т соціології НАНУ.

Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, 2018a. Громадянське суспільство в Україні: виклики і завдання. Опитування. [online] Доступно: https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-ukraini-vikliki-i-zavdannya [Дата звернення 20 січень 2019].

Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, 2018b. Громадянська пасивність. [online] Доступно: https://dif.org.ua/article/gromadyanska-pasivnist [Дата звернення 20 січень 2019].

Хантингтон, С. 2004. Политический порядок в меняющихся обществах. Москва: ПрогрессТрадиция.

Центр Разумкова, 2018. Довіра громадян України до суспільних інститутів. Результати соціологічного дослідження. [online] Доступно: http://razumkov.org.ua/uploads/socio/2018_06_press_release_ua.pdf [Дата звернення 20 січень 2019].
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.17.1.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.