ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Ю. А. Денисенко

Анотація


 У статті розглянуто сутність поняття «людського капіталу» в політико- економічному контексті. Проаналізовано історичну еволюцію сутності поняття. Визначено пріоритетні підходи до розуміння концепту «людський капітал» та здійснено науково-практичний аналіз цього поняття. Аргументується, що неоднозначність розуміння сутності поняття «людський капітал» в контексті сучасного суспільно- політичного дискурсу детермінована тим, що на різних історичних етапах превалювали різні науково-дослідницькі підходи до його розуміння.

Ключові слова: капітал, людський капітал, інвестиції, людський потенціал, соціальний капітал, політичний капітал.


 В статье рассмотрена сущность понятия «человеческого капитала» в политико- экономическом контексте. Проанализирована историческая эволюция понятия. Определены приоритетные подходы к пониманию концепта «человеческий капитал» и осуществлено научно-практический анализ этого понятия. Аргументируется, что неоднозначность понимания сущности понятия «человеческий капитал» в контексте современного общественно-политического дискурса детерминирована тем, что на разных исторических этапах превалировали различные научно-исследовательские подходы к его пониманию.

Ключевые слова: капитал, человеческий капитал, инвестиции, человеческий потенциал, социальный капитал, политический капитал.


 In the article the essence of concepts «human capital» in the political-economic context. Analyzed the historical evolution of the entity concept. Identifies priority approaches to the understanding of the concept «human capital» and carried out scientific-practical analysis of this concept. It's argued that the ambiguity of understanding the nature of «human capital» in the context of contemporary socio-political discourse is determined by that in various periods of history prevailed various research approaches to its understanding.  On the basis of the systematization of the existing interpretations of the concept «human capital» can be defined as a part of creative human resources, their high quality material ensuring the accumulated knowledge of intellectual and high technologies, creating the innovative and high technology products in GDP, competitive on world markets. Human capital formation should be viewed as a process of search, recovery and quality improvement of the productive characteristics of the individual with whom he speaks in public production

Key words: capital, human capital investment, human capital, social capital, political capital.


Повний текст:

PDF

Посилання


Беккер Г. Человеческий капитал (главы из книги). Воздействие на заработки инвестиций в человеческий капитал / Г. Беккер // США: экономика, политика, идеология. – 1993. – № 11. – С. 109–119.

Близнюк В. В. Людський капітал і ринок праці / В. В. Близнюк // Економічна теорія. – 2008. – № 2. – С. 75–89.

Бурдье П. Формы капитала / П. Бурдье // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 5. – С. 60–74.

Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : [моногр.] / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2001. – 254 с.

Добрынин А. И. Человеческий капитал в транзитивной экономике : формирование, оценка, эффективность использования / А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Цыренова. – СПб. : Наука, 1999. – 309 с.

Корольова Н. М. Людський капітал: поняття та організаційно-економічний механізм формування на залізничному транспорті / Н. М. Корольова // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук. праць. – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – № 26. – С. 234––238.

Куц Г. М. Стратегеми «розуміння» і «пояснення» в політичних науках: евристичність методологічної інтеграції / Г. М. Куц // Нова парадигма : Журнал наук. праць / Гол. ред. В. П. Бех. – 2007. – Вип. 65. – Ч. 2. – С. 206–212.

Куц Г. М. Трансформаційний потенціал лібералізму в політичному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Г. М. Куц. – Чернівці : ЧНУ імені Ю. Федьковича, 2011. – 36 с.

Михайлова Л. І. Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах : [моногр.] / Л. І. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 388 с.

Моисеев Н. Н. Расставание с простотой / Н. Н. Моисеев. – М. : Аграф, 1998. – 472 с.

Смирнов В. Т. Классификация и виды человеческого капитала в инновационной экономике [Електронний ресурс] / В. Т. Смирнов, И. В. Скоблякова. – Режим доступу : http://www.creativeconomy.ru/library/prd165.php.

Тугускина Г. П. Моделирование структуры человеческого капитала / Г. П. Тугускина // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2009. – № 9. – С. 12–28.

Цимбаленко Н. В. Формування систем управління людським капіталом підприємств легкої промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Н. В. Цимбаленко. – К., 2012. – 21 с.

Чорний Р. С. Еволюція теоретико-методологічних поглядів у вивченні сутності людського капіталу / Р. С. Чорний // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Серія : Економіка. – 2008. – № 4 (44). – С. 496–500.

Beck U. New Cosmopolitanism in the Social Sciences / Ulrich Beck, Natan Sznaider // The Routledge International Handbook of Globalization Studies. – Abingdon, Oxon – New York, 2010. – Р. 635–652.

Giddens A. The Politics of Climate Change / A. Giddens. – Cambridge : Polity Press, 2009. – 272 р.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.580250

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.