ІНФОМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ІНСТИТУТИ ДЕМОКРАТІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

І. В. Застава, Л. В. Новікова, І. М. Харченко

Анотація


 Виокремлено основні риси прояву інформаційного суспільства в умовах процесу глобалізації. Визначено сутність понять «інформаційного суспільства» та «інститути демократії», а також проаналізовано взаємозв’язок між цими поняттями в умовах сучасних глобалізаційних процесів. Розглянуто особливості функціонування інститутів демократії і можливості їх трансформації в умовах сучасного інформаційного суспільства. Визначено, що державі належить провідна роль у формуванні інформаційного суспільства, вона координує діяльність різних суб’єктів суспільства в процесі його становлення, сприяє інтеграції людей в нове інформаційно-технологічне оточення, розвитку галузей інформаційної індустрії, забезпеченню прогресу інститутів демократії і дотримання прав особистості в умовах інформаційного суспільства.

Ключові слова: інформаційне суспільство, демократія, електронна демократія, інститути демократії, глобалізація.

 

 Выделены основные черты проявления информационного общества в условиях процесса глобализации. Определена сущность понятий «информационное общество» и «институты демократии», а также проанализирована взаимосвязь между этими понятиями в условиях современных глобализационных процессов. Рассмотрены особенности функционирования институтов демократии и возможности их трансформации в условиях современного информационного общества. Определено, что государству принадлежит ведущая роль в формировании информационного общества, она координирует деятельность различных субъектов общества в процессе его становления, способствует интеграции людей в новое информационно-технологическое окружение, развитию отраслей информационной индустрии, обеспечению прогресса институтов демократии и соблюдения прав личности в условиях информационного общества.

Ключевые слова: информационное общество, демократия, электронная демократия, институты демократии, глобализация.

 

The main features the development of the information society in the context of the process of globalization are singled out. The essence of the concepts «information society» and « the institutes of democracy» is defined, and the interrelation between these concepts in the conditions of modern globalization processes is analyzed. Features of the functioning of the institutes of democracy and the possibility of their transformation in the conditions of the modern information society are considered. It is determined that the state has the leading role in the formation of the information society, it coordinates the activities of various subjects of society in the process of its formation, facilitates the integration of people into a new information and technological environment, the development of information industry industries, ensuring the progress of the institutes of democracy and respect for individual rights in the information society. The state has a leading role in the formation of the information society, it coordinates the activities of various subjects of society in the process of its formation, facilitates the integration of people into a new information and technological environment, the development of information industry industries, ensuring the progress of democratic institutions and respect for individual rights in the information society. Information society makes its own demands to the bodies of state power and local self-government.

Key words: information society, democracy, e-democracy, the institutes of democracy, globalization.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рілейшнз / В. Бебик. – К. : МАУП, 2005. – 440 c.

Бебик В. Проблеми та реалії інформаційного суспільства в умовах глобалізації / [ за ред. В. Бебика та О. Барно]. – Кіровоград, 2008. – 118 с.

Бебик В.М. Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації / В. М. Бебик // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 41–49.

Воронкова В. Г. Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи потреба часу? / В. Г. Воронкова, О. В. Соснін // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2015. – Вип. 60. – С. 13–24.

Гриценко О. Проблеми інформаційної інтеграції та становлення інформаційного суспільства / О. Гриценко // Вісник ЛНУ імені Івана Франка : Серія журналістики. – 2004. – Вип.25. – С. 123–129.

Дащаківська О. Політична еліта в теоріях інформаційного суспільства: особливості діяльності та структури / О. Дащаківська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка : Філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 1. – С. 81–245.

Дзьобань О. Інформаційне суспільство як мережево-комунікативний простір управління / О. Дзьобань, О. Соснін // Віче. – 2015. – № 10. – С. 7–13.

Дубов Д. В. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості : аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – К. : НІСД, 2010. – 64 с.

Картунов О. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій / О. Картунов, О. Маруховський. – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 344 с.

Коляденко В.А. Поняття «інформаційне суспільство» у класичних і сучасних концепціях / В.А. Коляденко // Український науковий журнал. Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – 2013 – № 2. – С. 11–19.

Корнієнко В. Інформаційне суспільство: аналіз зарубіжних концепцій / В. Корнієнко // Політичний менеджмент. – 2012. – № 4–5. – С. 110–120.

Митко А. М. Концепт інформаційної демократії у сучасній політичній науці / А.М. Митко // Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. – К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. – Вип. 24. – С. 15––24.

Митко А. М. Україна й інформаційна демократія: новий вимір політики / А.М. Митко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [міжвідом. наук.-техн. зб. наук. пр.]. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2014. – Вип. № 26. – С. 77–82. .

Петрухно Ю. Є. Інформаційне суспільство: поняття, основні складові, характеристика / Ю. Є. Петрухно // Вісник Одеського національного університету : Серія «Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство». – 2014. – Т. 19 (Вип. 1).– С. 127–133.

Почепцов Г.Г. Інформаційне суспільство і відкритість влади / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут // Інформаційна політика : [навч. посіб. для студентів ВНЗ, викладачів]. — К. : Фактор, 2008. – 663 с.

Соснін О. В. Інформаційне суспільство як виклик глобалізації. Час вибору: виклики інформаційної епохи / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова ; [за заг. ред. О. А. Івакіна, Д. В. Яковлева]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 472 с.

Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века / С Хантингтон. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. — 368 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.580276

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.