МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДИ

Т. С. Майко

Анотація


 У статті проаналізовано механізми участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування в Україні. Зроблено спробу розкрити основні причини низького рівня громадської активності та небажання місцевих рад сприймати організації громадянського суспільства як стратегічного партнера, що призводять до відсутності систематичної співпраці між місцевою владою та громадськістю. Обґрунтовано необхідність активної участі населення в місцевому самоврядуванні. Запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання даних інститутів з метою їх доступності для громадян.

Ключові слова: громада, громадянське суспільство, діалог, місцеве самоврядування, міська рада.

 

В статье проанализированы механизмы участия граждан в осуществлении местного самоуправления в Украине. Сделана попытка раскрыть основные причины низкого уровня общественной активности и нежелание местных советов воспринимать организации гражданского общества как стратегического партнера, приводящие к отсутствию систематического сотрудничества между местной властью и общественностью. Обоснована необходимость активного участия населения в местном самоуправлении. Предложены пути совершенствования правового регулирования данных институтов с целью их доступности для граждан.

Ключевые слова: общество, гражданское общество, диалог, местное самоуправление, городской совет.

 

 Mechanisms of citizen participation in the implementation of local self-government in Ukraine is analyzed in the article. It is attempted to reveal the main reasons of low level public activity and reluctance of local councils to apprehend civil society organizations as a strategic partner leading to lack of systematic cooperation between local authorities and the public. It is proved the necessity of active public participation in local self-government. Ways of improving legal regulation of these institutions in aim of their simplicity for public are suggested. The aim of the article is to highlight mechanisms of interaction between local authorities and public inthe realization of local policy. A significant contribution to developing of definite problem was made by number of researchers: A. Krupnyk, H. Protsak V. Chomutov, M. Latsyba, B. Brudniy, O. Orlovsky and others. However, despite on fairly substantial experience of studying this problem in practice, there is a few successful results due to the low level of public activity and reluctance of local councils to apprehend civil society organizations as a strategic partner leading to lack of systematic cooperation between local authorities and the public.

Key words: public, civil society, dialogue, local self-government, City Council


Повний текст:

PDF

Посилання


Електронні петиції – інструмент впливу громади чи спосіб випуску пари? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hromadske.volyn.ua/elektronni-petytsiji-instrument-vplyvu-hromady-chy-sposib-vypusku-pary/.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248514873&cat_id=244866701

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vinrada.gov.ua/zakon-ukraini-pro-zasadi-derzhavnoi-regulyatornoi-politiki-u-sferi-gospodarskoi-diyalnosti.htm.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим д оступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97- %E2%F0

Захаренко К. Молодіжні організації України: особливості функціонування / К. Захаренко, Я. Ярош. – Луцьк : б/в. – 2013. –307 с.

Крупник А. Громадський контроль: сутність та механізми здійснення [Електронний ресурс] / А. Крупник // Теоретичні та прикладні питання державотворення : Електронне наукове видання. – Режим доступу : www.oridu.odessa.ua.

Процак Х. Єдина система місцевих петицій створено в рамках швейцарсько- української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» [Електронний ресурс] / Х. Процак. – Режим доступу : http: city-adm.lviv.ua/.../230520-a-sadovyi-zaklykaiu-buty-aktyvnymy-ta- vysuvaty-svoi-initsiatyvy-do-miskoi-vlady.

Стан локальної демократії в містах України: роль громад та органів місцевого самоврядування. Аналітичний звіт за підсумками виконання проекту «Моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування у сфері розвитку локальної демократії» / [за ред..В.І. Брудного, А.С. Крупника, О.С. Орловського]. – Одеса : ХОББІТ ПЛЮС, 2008. – 168 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.580280

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.