ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ

Н. П. Гедікова

Анотація


Обґрунтовано важливість освіти як інструменту реалізації інтересів і пріоритетів людини, суспільства, держави. Розкрито зміст і надано авторське визначення поняття «державна освітня політика». Проаналізовано пріоритетні завдання української державної політики щодо реформування системи вищої освіти в контексті європейських освітніх стандартів. Розглянуто напрямки підвищення конкурентоспроможності вітчизняних вишів на ринку освітніх послуг та визначено інструменти забезпечення ефективності і якості вищої освіти в Україні.

Ключові слова: освіта, вища освіта, державна політика, європейські освітні стандарти, конкурентоспроможність, якість освіти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; відп. ред. В. Г. Кремень. –– К. : Юрінком Інтер, 2008. –– 1040 с.

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] : від 23.05.1991 № 1060-XII. –– Режим доступу : www.mon.gov.ua.

Закон України «Про основи національної безпеки України» [Електронний ресурс] : від 19.06.2003 № 964-IV. –– Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.

Колодій І. С. Сучасні тенденції державної освітньої політики України / І. С. Колодій // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХІ науково-практичної конференції, 30 березня - 4 квітня 2015 р. / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут підприємництва та перспективних технологій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. –. С 235–239.

Наливайко Л. П. Трансформація державної освітньої політики в Україні в умовах євроінтеграції / Л. П. Наливайко // Право і суспільство. –– 2015. –– № 3. –– Ч. 3. –– С. 31––36.

Національна стратегія розвитку освіти на 2012 – 2021 роки : схвалена Указом президента України від 25.06.2013 р. №344/2013 / Сайт верховної ради України [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Проект Закону України «Про освіту» [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : www.mon.gov.ua.

Проекті Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років [Електронний режим ]. –– Режим доступу : http://old.mon.gov.ua.

Резник С. Д. Основы личной конкурентоспособности / С. Д. Резник, А. А. Сочилова. –– М. : ИНФРА-М, 2009. –– 251 с.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). –– К.: ТОВ “ЦС”, 2015. –– 32 c.

Чинна система фінансування ВНЗ себе вичерпала [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : osvita.org.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.