ПОЛІТИЧНА ЕТИКА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СУПУТНІЙ СКЛАДНИК ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ

В. М. Тімашова

Анотація


Представлено розмислові тези стосовно політичної етики в роботах деяких зарубіжних і вітчизняних дослідників. Визначено місце політичної етики як невід’ємного супутнього складника політичної сфери, що перебуває в нерозривному зв’язку з тріадою сферних елементів, які присутні в будь-якій сфері й системі суспільного життя, а саме: політичними відносинами, політичними інститутами та політичною ідеологією.

Ключові слова: політична сфера, політична система, політична культура, політична етика, мораль, політичні інститути, політичні відносини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина : [монографія] / Бебик В. М. — К. : МАУП, 2003. — 424 с.

Бурдье П. Социология политики / П. Бурдье ; [пер. с фр.]. –– М. : Socio-Logos, 1993. —336 с.

Василевська Т. Е. Особистісні виміри етики державного службовця : [монографія] / Т. Е. Василевська. —К. : НАДУ, 2008. —336 с.

Липинський В. Мораль і політична дія / В. Липинський // Консерватизм: Антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. — К. : Смолоскип, 1998. — С. 196––201.

Липсет C. М. Роль политической культуры [Электронный ресурс] / C. М. Липсет. — Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/ Article/lip_rol.php.

Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори / Х. Ортега-і-Гасет ; [пер. з іспан. В. Бурггардта, В. Сахна, О. Товстенко]. — К. : Основи, 1994. — 420 с.

Патнем Р. Д. Творення демократії: Традиції громадянської активності в сучасній Італії / Р. Д. Патнем, Р. Леонарді, Р. Й. Нанетті ; [пер. з англ. В. Ющенко]. — К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. —302 с.

Рюс Ж. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки / Жаклін Рюс ; [пер. з фр. В. Шовкун.— К. : Основи , 1998. — 669 с.

Себайн Дж. Г. Історія політичної думки / Джордж Г. Себайн, Томас Л. Торсон ; [пер. з англ.]. — К. : Основи, 1997. — 838 с.

Соціально-політичні реалії для права: з виступу В. Литвина на загальних зборах Нац.акад. прав. наук України 18 жовт. 2013 р. // Голос України. — 2013. — № 200 (5700). — 25 жовт.

р. с нем. С. Курбатовой, К. Костюка].— М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. — С. 29––174.

Тімашова В. М. Структурно-функціональні співвідношення в дуалітеті «політична сфера – політична система»: ціннісно-регулятивні та управлінські аспекти / В. М. Тімашова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : Серія «Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін». –– 2013. — Вип. 12. — С. 66––72.

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф. Фукуяма ; [пер. с англ. Д. Павловой, В. Кирющенко, М. Колопотина]. — М. : АСТ ; АСТ Москва ; Хранитель, 2006. —730 с.

Hollinger Postmodernism and the social sciences. A thematic approach / R. Hollinger // Contemporary Social Theory. — Thousand Oaks, CA: Sage, 1994. –– Vol. 4. — Р. 170–– 185.

Sutor B. Politische Ethik. Gesamtdarstellung auf der Basis der Christlichen Gesellschaftslehre / Bernard Sutor. –– Paderborn – Munchen – Wien – Zurich : Ferdinand Schoning, 1991. –– 338 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.