МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРАКТИК У ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОМУ ВИМІРІ

І. В. Головко

Анотація


Зазначено, що досить важливим є дослідження глибинних процесів лібералізації економіки задля розуміння тенденцій і напрямів розвитку національних економік, створення їхньої власної економічної стратегії та формування адекватної політики. До таких процесів в сучасних умовах відносяться тенденція до лібералізації міжнародної торгівлі та, одночасно з цим, ускладнення і різноманітність форм протекціоністської зовнішньоекономічної політики держав. Однією з найважливіших економічних передумов ліберальної демократії в Україні є відносно високий рівень індустріального та економічного розвитку в цілому. Втім, економіка України характеризується не повною системою функціонування ринкової економіки, а лише переходом до неї.

Ключові слова: лібералізм, демократія, ліберальна демократія, протекціонізм, економічний розвиток, економічна конкуренція, ринкова економіка.


Определено, что весьма важным является исследование глубинных процессов либерализации экономики для понимания тенденций и направлений развития национальных экономик, создания их собственной экономической стратегии и формирования адекватной политики. К таким процессам в современных условиях относятся тенденция к либерализации международной торговли и, одновременно с этим, осложнения и разнообразие форм протекционистской внешнеэкономической политики государств. Одной из важнейших экономических предпосылок либеральной демократии в Украине является относительно высокий уровень индустриального и экономического развития в целом. Впрочем, экономика Украины характеризуется не полной системой функционирования рыночной экономики, а лишь переходом к ней.

Ключевые слова: либерализм, демократия, либеральная демократия, протекционизм, экономическое развитие, экономическая конкуренция, рыночная экономика.


Determined that is very important to study the underlying processes of liberalization of economics to understand trends and directions of development of national economics, the creation of their own economic strategy and the formation of an adequate policy. In current conditions such processes include the trend towards liberalization of international trade and, at the same time, complications and a variety of forms of protectionist foreign trade policy. One of the most important economic preconditions of liberal democracy in Ukraine is a relatively high level of industrial and economic development in general. However, Ukraine's economics does not characterized by a complete system of functioning of market economy, but a transition to it.

Key words: liberalism, democracy, liberal democracy, protection, economic development, economic competitiveness, market economy.

 Повний текст:

PDF

Посилання


Борщевський В. Ліберальна модель економічного розвитку України / В. Борщевський // Універсум. — 2007. — С. 20—28.

Гайек Ф. А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії / Фрідріх Август фон Гайек ; [пер. з англ. В. В. Дмитрук]. — К. : «Аквілон-Прес», 2000. — Т. І—ІІІ. — 448 с.

Головатий М. Політична структуризація українського суспільства / М. Головатий // Персонал. — 2005. — № 5. — С. 23—28.

Головко І. В. Стан та перспективи формування ліберальної демократії в Україні / І. В. Головко // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць. — К. : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2009. — Вип. 27. — 420 с. — С. 367—375.

Довгаль О. А. Протекціонізм і лібералізм у процесі глобалізації світової економіки (Питання теорії і методології) : [моногр.] / О. А. Довгаль. — Харків : Видавництво НУА, 2004. — 320 с.

Застава І. В. Економічні інтенції лібералізму в демократичних суспільствах / І. В. Застава // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Серія : «Питання політології». — Харків, 2008. — № 825. — Вип. 13. — 193 с. — С. 66—72.

Кейнс Дж. М. Я –– либерал? / Джон Мейнард Кейнс : [пер. с англ. И. Е. Задорожнюка] // О свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века). — М. : Прогресс–Традиция, 2000. — 696 с. — С. 295—304.

Кроки на шляху до формування соціально орієнтованої ринкової економіки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Table/201106.htm.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии : В 2 кн. / Карл Маркс ; [пер. с нем.]. — Т. 1 ; Кн. 1 : Процесс производства капитала. — М. : Политиздат, 1983. — 905 с.

Мовсесян А. Г. Либерализм и экономика / А. Г. Мовсесян. — М. : Логос, 2003. — 240 с.

Ойкен В. Основные принципы экономической политики / Вальтер Ойкен ; [пер. с нем. Л. А. Козлова, Ю. И. Куколева ; общ. ред. Л. И. Цедилина, К. Херрманн-Пиллата ; вступ. ст. О. Р. Лациса]. — М. : Прогресс–Универс, 1995. — 493 с. — (Экономическая мысль Запада).

Прунак М. Виклик лібералізмові: критика, але не заперечення / М. Прунак // Соціогуманітарні проблеми людини. — 2005. — № 1. — С. 59–67.

Хайек Ф. А. фон. Дорога к рабству / Фридрих Август фон Хайек ; [пер. с англ. Н. Я. Петракова]. — М. : „Экономика”, 1992. — 176 с.

Шварцмантель Дж. Идеология и политика / Джон Шварцмантель ; [пер. с англ. Е. В. Пызиной]. — Харьков : Издательство Гуманитарный Центр, 2009. — 312 с.

L’Internationale. Fédération mondiale des partis libéraux [Електронний ресурс] // Internationale Libérale. — Режим доступу : http://www.liberal-international.org/editorial.asp?ia_id=508〈=french.

Wilson A. The Ukrainians: Unexpected Nation / A. Wilson. — London : Yale University Press, 2000. — 306 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.