ЛЕГІТИМАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Ю. І. Калюжна

Анотація


У статті запропоновано раціонально-практичні легітимаційні стратегії, які можуть бути використанні при формуванні «легітимаційного каркасу» якісної та ефективної української державотворчої політики. Акцент робиться на удосконаленні та оптимізації діалогу між владою та представниками громадянського сектору, як ключової умови модернізації та демократизації української політичної системи.

Ключові слова: «легітимаційна криза», політичні еліти, «легітимаційні стратегії», «легітимаційні інструменти».


В статье предлагаются рационально-практические легитимационные стратегии, которые могут быть использованы при формировании «легитимационного каркаса» качественной и эффективной украинской политики. Акцент сделано на усовершенствовании и оптимизации диалога между властью и представителями гражданского сектора, как ключевого условия модернизации и демократизации украинской политической системы.

Ключевые слова: «легитимационные кризисы», политические элиты, «легитимационные стратегии», «легитимационные инструменты».


The article offers rational and practical legitimizing strategies that can be used in the formation of «legitimizing framework» quality and efficiency of Ukrainian politics. Emphasis is placed on the improvement and optimization of the dialogue between the government and representatives of civil sector as a key condition for the modernization and democratization of the Ukrainian political system.

Key words: «legitimizing crisis», political elites, «legitimizing strategy», «legitimizing instruments».Повний текст:

PDF

Посилання


Гавінська О. І. Легітимаційний потенціал взаємодії органів публічної влади та засобів масової комунікації на місцевому рівні / О. І. Гавінська // Наукові праці. Державне управління. — Вип. 196. — Т. 208. — С. 91—95.

Дергачев О. Метаморфози посткомуністичної влади (Тоталітаризм і влада) / О. Дергачев, В. Полохало // Сучасність. –– 1996. –– № 9. –– С. 50––56.

Краснокутська Ю. С. Роль ЗМК у конструюванні політичного поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Ю. С. Краснокутська. — Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2009. — 20 с.

Кульчицький С. Україна на сучасному етапі: утвердження незалежності та розбудова держави [Електронний ресурс] / С. Кульчицький. — Режим доступу : http://pidruchniki.com/istoriya/ukrayina_suchasnomu_etapi_utverdzhennya_nezalezhnosti_rozbudova_derzhavi.

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар ; [пер. с фр. Шматко Н. А.]. — М. : Институт экспериментальной социлогии, 1998. — 160 с.

Макеєв С. Десятирічна криза легітимності правлячих кіл / С. Макеєв // Політична думка. — 2001. — № 3. — С. 5—9.

Манжола П. Г. Взаємодія влади та громадян: практика легітимації інститутів влади у новітній історії України / П. Г. Манжола // Стратегічні пріоритети. — №1(2). — 2007. — С. 58—64.

Новакова О. «Помаранчева революція» як криза легітимності владної еліти / О. Новакова // Політичний менеджмент. — 2005. — № 4. –– С. 29––37.

Про стан розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні [Електронний ресурс] // Доповідь Національного інституту стратегічних досліджень (2011 р.). — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/public/File/2012_nauk_an_rozrobku/stan_poz_gp_sus.pdf.

Цокур Є. Г. Матриця взаємозалежності моделі громадянського суспільства, джерел легітимності та типу політичного режиму / Є. Г. Цокур // Нова парадигма. — 2009. — № 84. — С. 83—90.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.