ХРИСТИЯНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

Г. М. Куц

Анотація


Розглянуто еволюцію розвитку базових принципів християнської демократії як ідеологічної доктрини. Сфокусовано акценти на практичному втіленні ключових принципів християнської демократії в політико-партійному просторі. Проаналізовано роль християнської демократії у сучасному українському політичному процесі. Україна покликана стати християнським центром тяжіння і для Росії, і для Європи. Входження України в Європу насамперед передбачає внесення християнських цінностей, а не лише гру за європейськими правилами.

Ключові слова: християнська демократія, християнство, релігія, політика, цінності, Україна.


Рассмотрена эволюция развития базовых принципов христианской демократии как идеологической доктрины. Сфокусированы акценты на практическом воплощении ключевых принципов христианской демократии в политико-партийном пространстве. Проанализирована роль христианской демократии в современном украинском политическом процессе. Украина призвана стать христианским центром притяжения и для России, и для Европы. Вхождение Украины в Европу, прежде всего, предусматривает внесение христианских ценностей, а не только игру по европейским правилам.

Ключевые слова: христианская демократия, христианство, религия, политика, ценности, Украина.


The evolution of development of base principles of Christian democracy is considered as an ideological doctrine. Accents are focused on practical embodiment of key principles of Christian democracy in political and party space. The role of Christian democracy is analyzed in the modern Ukrainian political process. Ukraine is called to become the Christian center of attraction both for Russia and for Europe. The included of Ukraine to Europe foremost envisages bringing of Christian values, rather than just game on the European rules.

Key words: Christian democracy, Christianity, religion, politics, values, Ukraine.

 
Повний текст:

PDF

Посилання


До якої саме православної Церкви Ви себе відносите? Соціологічне опитування [Електронний ресурс] / Центр Разумкова. — Режим доступу : http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=883.

Довіра до соціальних інституцій. Соціологічне опитування [Електронний ресурс] / Центр Разумкова. — Режим доступу : http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=1030.

Купрій Т. Демократія християнська / Т. Купрій // Політологія : навч. енцикл. словник довідник для студентів ВНЗ I-IVрівнів акредитації / За наук. ред. Н.М.Хоми [В.М.Денисенко, О.М.Сорба, Л.Я.Угрин та ін.]. — Львів : «Новий Світ –2000», 2014.— 779 с. — С. 145—146.

Куц Г. М. Ліберальні трансформації політичного простору : [моногр.] / Г. М. Куц ; [за наук. ред. Ю. І. Макара]. — Харків : Віровець А. П. ; „Апостроф”, 2011. — 300 с.

Куц Г. М. Релігійне підґрунтя лібералізму / Г. М. Куц // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : ВІР УАН, 2013. — Вип. 69 (2). — 822 с. — С. 703—707.

Маритен Ж. Человек и государство / Жак Маритен ; [пер. с англ. Т. Лифинцевой]. — М. : Идея-пресс : Дом интеллектуальной книги, 2000. — 195 с.

Тышкевич И. РПЦ объявила войну Киеву, или почему Украине необходимо решить религиозный вопрос [Електронний ресурс] / И. Тышкевич / Хвиля. — Режим доступу : http://hvylya.net/analytics/politics/rpts-obyavila-voynu-kievu-ili-pochemu-ukraine-neobhodimo-reshit-religioznyiy-vopros.html.

Українське суспільство (травень 2015) [Електронний ресурс] / Київський міжнародний інститут соціології. — Режим доступу : http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=529&page=1&t=10.

Як Ви ставитеся до того, що деякі державні діячі України публічно, в т.ч. у присутності ЗМІ демонструють свою релігійну поведінку? (регіональний розподіл). Соціологічне опитування [Електронний ресурс] / Центр Разумкова. — Режим доступу : http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=887.

Яке з наведених тверджень стосовно релігії відповідає Вашим переконанням більшою мірою? Соціологічне опитування [Електронний ресурс] / Центр Разумкова. — Режим доступу : http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=709.

Rerum Novarum. Lettre encyclique. De sa Sainteté le Pape Léon XIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.