РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗРОБЦІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ЗА НОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

І. Д. Денисенко, І. Ю. Свистун

Анотація


 

У статті робиться спроба визначити роль громадських організацій в розробці і реалізації соціальної політики в Україні за умов орієнтації українського суспільства на інтеграцію з Європейським Союзом. Акцент робиться на всебічному аналізі групи чинників, здатних забезпечити високий рівень ефективності діяльності сучасних об’єднань «третього сектора» в цьому напрямі (від традицій і специфіки функціонування громадських організацій /об’єднань в українському суспільстві до структури і форм взаємодії основних суб’єктів, що розробляють і реалізують соціальну політику в Україні).

Ключові слова: соціальна політика, громадські об’єднання, недержавні організації, владні структури, громадянське суспільство.

 

В статье предпринимается попытка определить роль общественных организаций в разработке и реализации социальной политики в Украине в условиях ориентации украинского общества на интеграцию с Европейским Союзом. Акцент делается на всестороннем анализе группы факторов, способных обеспечить высокий уровень эффективности деятельности современных объединений «третьего сектора» в данном направлении (от традиций и специфики функционирования общественных организаций /объединений в украинском обществе до структуры и форм взаимодействия основных субъектов, которые разрабатывают и реализуют социальную политику в Украине).

Ключевые слова: социальная политика, общественные объединения, негосударственные организации, властные структуры, гражданское общество.

 

An attempt to define the role of public organizations in development and realization of social politics in Ukraine in the conditions of orientation of Ukrainian society on integration with European Union is undertaken in the article.

For the achievement of the put aim it is suggested to be foremost determined in maintenance of key concepts presenting this process is «social politics», «public organizations/association». It is then suggested to consider moments that influence on a development and realization of social politics process in the democratic state. An accent is done on the all-round analysis of group of factors able to provide the high level of efficiency of activity of modern associations of the «third sector» in this direction (namely, on a study: traditions and specific of functioning of public organizations/associations in Ukrainian society; table of contents and features of cooperation of public associations and power structures and establishments; level of collaboration and problems of dialogue between different eleemosynary and ungovernmental organizations in a country; structure and forms of cooperation between subjects that develop and will realize social politics in the state).

As a result of this analysis for the improvement of level of organization and realization of this process offered, first of all, to carry out the system updating of all his structural elements. The special attention it is suggested to turn on maintenance and features of cooperation of public associations and power structures and level of collaboration between different eleemosynary and ungovernmental organizations in a country in the context of perfection of the political and legal field of functioning of her social space on the whole (from legitimate expansion of possibilities of bringing in of public organizations to making and making decision in social politics at one level with other her competent subjects to realization of the effective checking system after the actions of government bodies from the side of the organized public with the purpose of their concordance and accordance to public interests).

Кey words: social politics, public associations, non-state organizations, power structures, civil society.


Повний текст:

PDF

Посилання


Баркер, Р. 1994. Словарь социальной работы. Перевод с английского. Москва: Логос.

Ганслі, Т. М. 1996. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. Київ: Основи.

Горбулін, В. ред., 2018. Зовнішнє і внутрішнє становище України у 2017 році. Аналіз проблем і варіанти рішень. Харків: Фоліо.

Горемикіна, Ю. В., 2009. Проблеми розвитку недержавних організацій у сфері надання соціальних послуг. Демографія та соціальна економіка, 1, с. 161–168.

Денисенко, І. Д., 2017. Стратегія дослідження суспільних рухів у контексті розвитку концептуальних положень теорії конфлікту Р. Дарендорфа. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 1 (13), с. 50–58.

Державна служба статистики України, 2019. [online] Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua [Дата звернення 08 Вересень 2019].

Євдокимова, І. А. та Вітковська, І. М., 2018. Тенденції розвитку громадських організацій у сучасній Україні. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 41, с. 42–48.

Законодавство України, 2018. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р. № 4572-VI. [online] Доступно: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 [Дата звернення 23 Серпень 2019].

Корнієвський, О. А. 2010. Громадські об’єднання у системі національної безпеки держави : монографія. Київ: Альтерпрес.

Кравченко, Р., Кабаченко, Н. та Васильченко, О., 2000. Розвиток недержавних організацій соціальної сфери. [online] Доступно: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5169/Kravchenko_rozvytok_nederzhavnykh_orhanizatsii.pdf?sequence=1 [Дата звернення 20 Серпень 2019].

Крупник, А. С., 2002. Соціально-захисна спрямованість державної соціальної політики в умовах трансформації українського суспільства. Кандидат політичних наук. Національний університетт «Одеська юридична академія».

Крюков, О. І., 2010. Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної держави. Актуальні проблеми державного управління, 1, с. 31–37.

Москаленко, С. А., 2007. Проблеми участі громадських організацій у формуванні соціальної політики на місцевому рівні. [online] Доступно: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07msopmr.htm [Дата звернення 20 Серпень 2019].

Николаевский городской совет, 2018. Поезд единения Украины «Трухановская Сечь» посетил г. Николаев [online] (Останнє оновлення 27 Липень 2018) Доступно: https://mkrada.gov.ua/ru/news/8458.html [Дата звернення 16 Серпень 2019].

Новіков, В. Н., 1995. Недержавні організації і соціальний розвиток. Праця і зарплата, 22 (86), с. 6–7.

Політологічний енциклопедичний словник: навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів, 1997. Київ. Ґенеза.

Савельєва, Т. П., 2018. Суспільні рухи в сучасному українському суспільстві: стратегії наукових розвідок. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, [online] 01 (17). Доступно: https://sp-sciences.io.ua/s2624526/savelyeva_tatyana_2018_._social_movements_in_modern_ukrainian_society_strategies_of_scientific_research._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_17_ [Дата звернення 16 Серпень 2019].

Свистун, І. Ю., 2019. Громадські об’єднання як чинник державотворення: визначення проблемного поля досліджень у вітчизняному політологічному дискурсі. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 1 (17), с. 211–220.

Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, 2018. Громадянське суспільство в 2018-му: нові виклики, нові завдання. Публічна дискусія до 25-річчя «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва». [online] Доступно: https://dif.org.ua/uploads/pdf/13963398165a9eef1b022177.77359526.pdf [Дата звернення 12 Вересень 2019].

Subject.com, 2008. Політологічний словник. [online] Доступно: https://subject.com.ua/political/dict/1227.html [Дата звернення 16 Серпень 2019].
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.19.2.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.