ФЕНОМЕН «СУЧАСНИЙ ПОПУЛІЗМ» У КОНТЕКСТІ РИЗИКІВ І ВИКЛИКІВ ЛІБЕРАЛЬНИХ ДЕМОКРАТІЙ ХХІ СТОЛІТТЯ

А. О. Житко

Анотація


У статті здійснюється спроба дескрипції та аналізу новітніх західних і вітчизняних теоретичних конструкцій, щодо пізнання природи та сутності феномену «сучасний популізм». Акцентовано увагу на тому, що «глобальний успіх популістів» у ХХІ столітті створює реальну загрозу ліберально-демократичним цінностям – індивідуальній свободі, плюралізму, свободі слова, вільним виборам тощо. Охарактеризовано ключові чинники, що спровокували «вибух популізму», зокрема, домінування в суспільно-політичних настроях сучасного виборця відчуттів «розчарування», «розгубленості», «невизначеності» та ін. Автором здійснюється спроба пошуку ефективної стратегій протидії «агресивному популізму» в контексті медіатизації сучасних політичних процесів.

Ключові слова: популізм, сучасний популізм, ліберальні демократі, ліберально-демократичні цінності, демократичні ризики, світовий порядок, медіатизація політики.

 

В статье осуществляется попытка дескрипции и анализа новейших западных и украинских теоретических конструкций, относительно познания природы и сущности феномена «современный популизм». Акцентировано внимание на том, что «глобальный успех популистов» в ХХІ веке создаёт реальную угрозу либерально-демократическим ценностям – индивидуальной свободе, плюрализму, свободе слова, свободным выборам и т.д. Охарактеризовано ключевые факторы, которые спровоцировали «взрыв популизма», в частности, доминирование в социально-политических настроениях современного избирателя чувств «разочарования», «растерянности», «неопределённости» и т.п. Автором осуществляется попытка поиска эффективной стратегий противодействия «агрессивному популизму» в контексте медиатизации современных политических процессов.

Ключевые слова: популизм, современный популизм, либеральные демократии, либерально-демократические ценности, демократические риски, мировой порядок, медиатизация политики.

 

In the article attempts of description and analyze of research studies are undertaken, which are recognized in the modern scientific world as «strong points» in the study of the phenomenon of populism, in particular - G. Ionesk, E. Gellner, D. Bell, M. Kenovan, P. Tagart, E. Laclau, I. Me, I. Sorel et other, and the latest Western and domestic theoretical constructs, which lead to the knowledge and the nature and essence of the phenomenon of «modern populism», namely - Z. Bauman, W. Beck, F. Venturi, A. Grimimal-Buss, K. Davyst, J. Judis, R. Itwell, J.-V. Muller, T. Snyder, etc.; T. Andrushchenko, V. Bebyk, S. Datsyuk, I. Kiananka, G. Kuts, O. Lisnichuk, L. Matlai, I. Pobochi, T. Pryadko, T. Rad, O. Yarosha and others. It is determined that the overwhelming majority of modern researchers express a consolidated position on the complexity of definition («populism is the phenomenon dispersed, i.e. it is a component of many political phenomena, embodied in various ideological forms and political strategies») and a huge variety of manifestation of modern populism D. Trump (USA), Brexit (UK), Yellow Vest Movement (France), Five Star Movement (Italy), Podemos (Spain), G. Wilders (Netherlands), V. Orban (Hungary), R. Erdogan (Turkey), etc.

Attention is drawn to the fact that the «global success of populists» in the 21st century creates a real threat to liberal-democratic values - individual freedom, pluralism, free speech, free elections, etc. The key factors that provoked «the outburst of populism» are characterized, in particular, the dominance of the contemporary voter in the socio-political moods of feelings of «disappointment», «confusion», «uncertainty» and others. The author attempts to find effective strategies for counteracting «aggressive populism» in the context of the mediation of contemporary political processes, in particular, the formation of critical thinking and media literacy of the modern voter. It is stated that the «wave» of populism also seized the political space of modern Ukraine, in which the mediation of political processes created a new format of communication between voters and politicians, which, in fact, attested to the results of recent presidential and parliamentary election campaigns.

Keywords: populism, modern populism, liberal democracies, liberal-democratic values, democratic risks, world order, political mediation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Амельченко, Н., 2019. Популізм у контексті кризи класичних ідеологій і виникнення мас-медійнихтехнологій політики. В: Києво-Могилянська академія та Інститут громадянської освіти імені Сергія Рябова. Популізм і громадянське суспільство: межі перетину: Науково-практична конференція. Київ, Україна, 24 Березень 2019. Київ.

Бауман, З., 2008. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства. Переклад з англійської І. Андрущенка. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія».

Бек, У., 2011. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія. Переклад з німецької О. Юдіна. Київ: Ніка-Центр.

Гржимала-Бюссе, А., 2018. Чому популізм перемагає в Україні та світі. Інтерв’ю з професором політології Стефорда. [online] (Останнє оновлення 27 Лютий 2018) Доступно: https://nv.ua/ukr/world/populizm-peremahaje-tomu-shcho-vibortsjam-ostohidli-partiji-ta-jikh-lideri-jaki-do-nikh-ne-doslukhajutsja-intervju-z-profesorom-politolohiji-stenforda-2454303.html [Дата звернення 20 Лютий 2019].

Джудіс, Дж. Б., 2017. Великий вибух популізму. Як економічна криза змінила світову політику. Переклад з англійської Н. Палій. Харків: КСД.

Калюжна, Ю. І., 2017. Популізм, як політико-культурний феномен сучасної світової політики. Сучасне суспільство, 2 (14), с. 80–87.

Кіянка, І., 2017. Публічна політика і популізм у ХХІ столітті: приклад США та Франції. Вісник Дніпропетровського університету, 1, с. 63–72.

Кіянка, І., 2018. Популізм як виклик публічному управлінню: історичний аспект. Демократичне врядування, [online] 21 Доступно: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk21/fail/Kijanka.pdf [Дата 16 лютого звернення 2019].

Крей, Э., 2019. Рост популизма и долгов. Зеркало недели, 13 Апрел. [online] https://zn.ua/gazeta/issue/1196 [Дата звернення 20 квітня 2019].

Матлай, Л. С., 2015. «Podemos» («Ми можемо»): нова партія «невдоволених» владою чи перехід до багатопартійної системи в Іспанії? Сучасне суспільство, 2 (8), с. 110–118.

Мюллер, Я. В., 2018. Что такое популизм? Перевод с английского А. Архиповой. Москва: Издательский дом Высшей школи экономики.

Радь, Т., 2009. Теоретичні засади популізму. Науковий Вісник Ужгородського університету. Політологія, Соціологія, Філософія, 13, с. 289–293.

Хаас, Р., 2016. Мировой беспорядок. Американская внешняя политика и кризис старого порядка. Перевод с английского В. Желнинов. Москва: АСТ.

Чунихина, С., 2019. Новый украинский популизм. О чем сказал и промолчал Владимир Зеленский в своїй инаугурационной речи [online] (Последнее обновление 20 Май 2019) Доступно: https://focus.ua/opinions/429431-novyj-ukrainskij-populizm-o-chemskazal-i-promolchal-vladimir-zelenskij-v-svoej-inauguracionnoj-rechi.html [Дата звернення 24 Май 2019].

Ярош, О., 2002. Політичний популізм: теорія і практика передвиборного «флірту». Контекст, 2, с. 21–25.

Eatwell, R. & Goodwin, M., 2018. National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy. London: Pelican.

Mudde, C., 2004. The Populist Zeitgeist. Government & Opposition. London. p. 541–563.

Taggart, P., 2000. Populism. Buckingham PA: Open University Press.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.19.2.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.