ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ: ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИЙ РАКУРС

Б. Ю. Куц

Анотація


Стаття присвячена виявленню специфіки популяризації електронного урядування в Україні. Зазначається, що важливою компонентою електронного урядування є електронна демократія, завдяки якій постає можливість уникнення надмірної бюрократизації в системі органів влади, наближення влади до громадян шляхом задоволення їхніх потреб, використання технологій інформаційного суспільства в організації управлінського процесу, знищення корупційних «пасток» у системі надання послуг населенню та ін.

Аргументується, що популяризація електронного урядування здатна стати успішною при вмілій доступній подачі інформації. В епоху інформаційного суспільства з’явилися нові можливості для популяризації практик електронного врядування: через мас-медіа, соціальні мережі, соціальну рекламу тощо.

Обґрунтовується, що популяризація електронного врядування серед населення здатна стати запорукою успішності процесу демократизації, оскільки це сприятиме формуванню демократичної політичної культури суспільства, основою якої є культивування довіри, консолідації, толерантності тощо.

Ключові слова: електронне урядування, демократизація, політична культура, популяризація, демократична політична культура, Україна.

 

Статья посвящена выявлению специфики популяризации электронного управления в Украине. Отмечается, что важным компонентом электронного управления является электронная демократия, благодаря которой возникает возможность избежать излишней бюрократизации в системе органов власти, приближения власти к гражданам путем удовлетворения их потребностей, использования технологий информационного общества в организации управленческого процесса, уничтожения коррупционных «ловушек» в системе предоставления услуг населению и др.

Аргументируется, что популяризация электронного управления способна стать успешной при умелой доступной подачи информации. В эпоху информационного общества появились новые возможности для популяризации практик электронного управления: через СМИ, социальные сети, социальную рекламу и т.п.

Обосновывается, что популяризация электронного управления среди населения способна стать залогом успешности процесса демократизации, поскольку это будет способствовать формированию демократической политической культуры общества, основой которой является культивирование доверия, консолидации, толерантности и др.

Ключевые слова: электронное управление, демократизация, политическая культура, популяризация, демократическая политическая культура, Украина.

 

The article is devoted to revealing the features of popularizing e-government in Ukraine among the population as a guarantee of the effectiveness of the democratization process in the political and cultural context.

The effectiveness of e-government implementation depends on many factors, the basic of which is the correlation of this process with key principles of political culture. For the democratic political culture of society, such qualities as trust, responsibility, respect for the others, morality, honesty, etc. are of great importance. The cornerstone of a democratic political regime is the rule of law and, accordingly, the respect of individuals for the law. The concepts of openness and transparency in the exercise of power are of great importance for the success of democratization. After all, the "closeness" of the authorities determines the lack of confidence in the authorities’ decisions on the part of the citizens.

In the processes of popularizing e-governance among the population, PR (Public Relations) technologies are becoming more and more important.

It is argued that the promotion of e-government can benefit from the experience of incorporating democratic values into the mass consciousness of US citizens. In the eighteenth century well-known politicians published articles of a liberal-democratic nature explaining the priorities of the future Constitution in a very accessible form in order to ratify the US Constitution. Nowadays, in the age of the information society, new opportunities have emerged to promote e-governance practices in a defined way: through the media, social networks, social advertising, and more.

It is noted that an important component of e-governance is e-democracy, due to which there is a possibility of avoiding excessive bureaucracy in the system of authorities, bringing authorities closer to citizens by meeting their needs, using information society technologies in the organization of administrative process, eliminating corruption "traps" in the system of providing services to population, etc.

The popularization of e-government among the population can significantly reduce the level of political nihilism of citizens, which will give them additional opportunities for optimal interaction with the authorities. In addition to simplifying procedures for citizens regarding the availability of information about government activities, the government itself will be able to obtain an additional flow of information voluntarily provided by citizens to improve public administration.

In general, the popularization of e-government among the population can be the key to the success of the democratization process, since it will contribute to the formation of a democratic political culture of a society based on the cultivation of trust, consolidation, tolerance and so on.

Keywords: e-governance, democratization, political culture, popularization, democratic political culture, Ukraine.


Повний текст:

PDF

Посилання


Безрук, О. О., 2017. Політична участь як чинник політичної мобілізації: теоретичний аспект. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 1 (13), с. 16–24.

Бентам, И., 2006. Тактика законодательных собраний. Перевод с английского Л.А. Велихов. Челябинск : Социум.

Данько, Ю. А., 2015. Астротурфінг як інструмент віртуальної маніпуляції та політичної пропаганди в умовах інформаційної доби. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 2 (8), Ч. 1, с. 38–49.

Денисенко, І. Д., 2015. Моделювання поведінки особистості в сучасних соціокультурних контекстах: методологічні засади та перспективи. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Філософія», 45 (1), с. 205–214.

Законодавство України, 2017. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України». [online] (Останнє оновлення 25 Лютий 2017) Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017 [Дата звернення 5 Вересень 2019].

Кізь, М. В., 2014. Соціальна діяльність і політичний PR. Гілея: науковий вісник, 86 (7), с. 374–378.

Кудрявцев, О. Ю., 2016. Електронне урядування у сучасному політико-адміністративному просторі: монографія. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Куц, Ю. О. ред., 2011. Територіальна громада: знаннєвість, дієвість: монографія. Харків: ХарРІ НАДУ: Апостроф.

Куц, Ю. О. ред., 2013. Територіальна громада: управління розвитком: монографія. Харків: Константа.

Куц, Г. М., 2007. Проблематика ідентичності в ліберальному контексті. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. «Питання політології», 785 (10), с. 79–85.

Куц, Г. М., 2011. Трансформаційний потенціал лібералізму в політичному просторі. Доктор наук. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Монтескье, Ш.-Л., 1955. Избранные произведения. Перевод с французского. Москва: Государственное издательство политической литературы.

Ойкен, В., 1995. Основные принципы экономической политики. Перевод с немецкого Л. А. Козлова и Ю. И. Куколева. Москва : Прогресс–Универс.

Урядовий портал, 2017. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні. [online] Доступно: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124 [Дата звернення 5 Вересень 2019].

Фукуяма, Ф., 2003. Великий разрыв. Перевод с английского А. В. Александровой. Москва: ООО «Издательство АСТ».

Чукут, С. А., 2016. Тенденції та проблеми впровадження електронного урядування в Україні. [online] Доступно: http://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/02/Tezi_Tendentsiyi-ta-problemi-vprovadzhennya-elektronnogo-uryaduvannya.pdf.

Яковлева, Н. Н. ред., 1994. Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. Перевод с английского Н. Яковлева, М. Шерешевской, Э. Осиповой. Москва : Издательская группа «Прогресс» – «Литера».
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.19.2.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.