ТЕРОРИЗМ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ю. А. Данько, Н. Г. Білоцерківська

Анотація


У статті наголошується, що тероризм у сучасному світі представляє все більшу загрозу громадській і національній безпеці країн. Наведені різні погляди на визначення поняття «тероризму». Розглянуте трактування тероризму у різних країнах світу, зокрема США, Британії та Європейському Союзі. Зазначено, що він в сучасному світі має політичне забарвлення, так як він, перш за все, пов’язаний з владою. Розглянуто основні види тероризму, серед яких політичний, національний, релігійний та інформаційний. Також розглянуто основні цілі тероризму та політичні причини тероризму

Повний текст:

PDF

Посилання


Громівчук, І. М., 2011. Міжнародноправове визначення тероризму як основа для ефективної боротьби з ним. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Економіка, право, політологія, туризм, 2(4), с. 108–112.

Луппов, И. Ф., 2009. Политические аспекты дискуссии о сущности современного терроризма. Вестник Башкирского университета, 14(3), с.944–948.

Мокляк, В. В., 2016. Сучасний тероризм як соціальне явище: сутність та форми прояву. Проблеми законності, 135, с.147–156.

Рюміна, В. І., 2011. Інформаційний тероризм як інструмент зовнішньої політики держави на сучасному етапі. В: Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретикометодологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців: Всеукраїнська наукова конференція. Львів, Україна, 27травень 2011 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Тимошенко, В. І., 2017. Тероризм як об’єкт політико-правового дослідження. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 3 (104), с. 289–298.

Шкурат, І. В., 2005. Глобальний тероризм: методичні підходи до вивчення. [online] Доступно: http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/polprav/05sivmpv.pdf [Дата звернення ]

Горбатенков, О. Е., 2018. Терроризм в современном мире. Молодой ученый, [online] 20(206), с. 46–47. Доступно: https://moluch.ru/archive/206/50091/ [Дата обращения 6 Ноябрь 2020].

Канцір, В. С., 2010. Сучасний та змістовний аспекти політичного тероризму. Часопис Київського університету права. Кримінальне право та кримінологія, 2, с. 266–270.

Канцір, В. С., 2015. Тероризм як метод політичної боротьби (політичний тероризм). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки, [online] 824, с. 430–435. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_71 [Дата звернення 5 Листопад 2020]

Шачковська, Л. С. та Худайкулова, А., 2017. Інформаційний тероризм як феномен сучасної міжнародної політики. Вісник українсько-туркменського культурноосвітнього центру, 1(ІІ), с. 115–124.

Ханчич, В. В., 2019. Особливості розвитку сучасного тероризму. В: Актуальні дослідження правових та економічних процесів в контексті євроінтеграції: Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції. Дніпро, Україна, 28 Травень 2019. Дніпро: ДДУВС.

Иванов, С., 2014. Международный терроризм: причины его возникновения и меры противодействия. Зарубежное военное обозрение, 2, с. 8–13.

Ковальчишина, Н. І., 2012. Тероризм: теоретичний та праксеологічний аспекти проблеми. Вісник Національного університету оборони України, [online] 4, с. 158–163. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2012_4_34 [Дата звернення 05 Листопад 2020]

Ольшанский, Д. 2002. Психология терроризма. СПб.: Питер. 2017. Informatsijnyj teroryzm iak fenomen suchasnoi mizhnarodnoi polityky. Visnyk ukrains’ko-turkmens’koho kul’turnoosvitn’oho tsentru, 1(II), s. 115–124.

REFERENCES:

Hromivchuk, I. M., 2011. Mizhnarodnopravove vyznachennia teroryzmu iak osnova dlia efektyvnoi borot’by z nym. Naukovyj visnyk Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn NAU. Ekonomika, pravo, politolohiia, turyzm, 2(4), s. 108–112.

Luppov, I. F., 2009. Politicheskie aspektyi diskussii o suschnosti sovremennogo terrorizma. Vestnik Bashkirskogo universiteta, 14(3), s. 944–948.

Mokliak, V. V., 2016. Suchasnyj teroryzm iak sotsial’ne iavysche: sutnist’ ta formy proiavu. Problemy zakonnosti, 135, s. 147–156.

Riumina, V. I., 2011. Informatsijnyj teroryzm iak instrument zovnishn’oi polityky derzhavy na suchasnomu etapi. V: Ukraina v systemi hlobal’noho informatsijnoho obminu: teoretyko-metodolohichni aspekty doslidzhennia i pidhotovky fakhivtsiv: Vseukrains’ka naukova konferentsiia. L’viv, Ukraina, 27 traven’ 2011 r. L’viv: Vydavnytstvo L’vivs’koi politekhniky.

Tymoshenko, V. I., 2017. Teroryzm iak ob’iekt polityko-pravovoho doslidzhennia. Naukovyj visnyk Natsional’noi akademii vnutrishnikh sprav, 3 (104), s. 289–298.

Shkurat, I. V., 2005. Hlobal’nyj teroryzm: metodychni pidkhody do vyvchennia. [online] Dostupno: http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/polprav/05sivmpv.pdf [Data zvernennia 6 Noyabr 2020]

Gorbatenkov, O. E., 2018. Terrorizm v sovremennom mire. Molodoy uchenyiy, [online] 20(206), s. 46–47. Dostupno: https://moluch.ru/archive/206/50091/ [Data obrascheniya 6 Noyabr 2020].

Kantsir, V. S., 2010. Suchasnyj ta zmistovnyj aspekty politychnoho teroryzmu. Chasopys Kyivs’koho universytetu prava. Kryminal’ne pravo ta kryminolohiia, 2, s. 266–270.

Kantsir, V. S., 2015. Teroryzm iak metod politychnoi borot’by (politychnyj teroryzm). Visnyk Natsional’noho universytetu «L’vivs’ka politekhnika». Yurydychni nauky, [online] 824, s. 430–435. Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_71 [Data zvernennia 5 Lystopad 2020].

Shachkovs’ka, L. S. ta Khudajkulova, A., ISSN 2411-7587 (Print). ISSN 2413-0060 (Online). Сучасне суспільство. 2020, Випуск 2 (21) 37 http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_71 [Дата звернення 5 Листопад 2020]

Khanchych, V. V., 2019. Osoblyvosti rozvytku suchasnoho teroryzmu. V: Aktual’ni doslidzhennia pravovykh ta ekonomichnykh protsesiv v konteksti ievrointehratsii: Materialy Vseukrains’koi naukovopraktychnoi konferentsii. Dnipro, Ukraina, 28 Traven’ 2019. Dnipro: DDUVS.

Ivanov, S., 2014. Mezhdunarodnyiy terrorizm: prichinyi ego vozniknoveniya i meryi protivodeystviya. Zarubezhnoe voennoe obozrenie, 2, s. 8–13.

Koval’chyshyna, N. I., 2012. Teroryzm: teoretychnyj ta prakseolohichnyj aspekty problemy. Visnyk Natsional’noho universytetu oborony Ukrainy, [online] 4, s. 158–163. Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2012_4_34 [Data zvernennia 05 Lystopad 2020]

Olshanskiy, D. 2002. Psihologiya terrorizma. SPb.: Piter.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2020.21.2.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.