ДОБРОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ВІД АЛЬТРУЇСТИЧНОЇ ДО ЕГОЇСТИЧНОЇ ДІЇ

О. О. Стрельнікова, Н. О. Єсіна

Анотація


У статті розглянуто та проаналізовано особливості мотиваційної складової доброчинної діяльності у сучасному українському суспільстві. Наведено характеристику основних компонентів мотиваційної складової доброчинності, альтруїстичного та егоїстичного, у сучасній Україні. Схарактеризовано та проілюстровано основні види егоїстичної мотивації, мотиви збагачення та мотиви приналежності. Основну увагу приділено поєднанню альтруїстичного та егоїстичного компонентів мотиваційної складової у межах єдиної доброчинної дії та її ролі у реалізації доброчинної діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Веблен, Т., 1984. Теория праздного класса: экономическое исследование институций. М.: Прогресс.

Ильин, Е., 2013. Психология помощи.Эгоизм, альтруизм, эмпатия. СПб: Питер.

Капська, А., 2005. Підготовка волонтерів до соціальної роботи: навч.-метод. посібник. Київ: Держсоцслужба.

Конт, О., 2011. Общий обзор позитивизма. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ».

Круцюк, О. В., 2017. Особливості мотивів волонтерської діяльності. Український психологічний журнал. № 4. с. 65-77.

Стрельнікова, О.О., 2013. Доброчинна діяльність у вимірі теорії соціальної дії. Вісник Одеського національного університету. Т. 18. Вип. 3 (19). с. 72-76.

Clary, C., Snyder, M., 1991. A functional analysis altruism and prosocial behavior: The case of volunteerism. Prosocial behavior. Newbury Park, CA: Sage. p. 485–505.

REFERENCES:

Veblen, T., 1984. Teorya prazdnogo classa: econonmicheskoe issledovanye institytcyi. M.:Progress.

Ilin, Ye., Psyhologya pomochshy. Egoizm, altruism, empatyia. SPb: Pyter.

Kapska, A., 2005. Pidgotovka volonteriv do socialnoi robotu: navch.-metod. posybnuk. Kyiv: Dergslugba.

Kont, O., 2011. Obchshui obzor pozitivizma. M.: Knygnui dom «LYBROKOM».

Krucuk, O.V., 2017. Osobluvosti motuviv volonterskoi dyialnosti. Ukrainskyi psyhologichnui jurnal. № 4. с. 65-77.

Strelnikova, O.O., 2013. Dobrochunna dyialnict u vumiri teorii socialnoi dii. Visnuk Odeskogo nationalnogo universutety. Т. 18. Вип. 3 (19). с. 72-76.

Clary, C., Snyder, M., 1991. A functional analysis altruism and prosocial behavior: The case of volunteerism. Prosocial behavior. Newbury Park, CA: Sage. p. 485–505.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2020.21.2.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.