МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. О. Безрук

Анотація


Виділено основні ресурсні складові мобілізаційного потенціалу: економічну, демографічну, воєнну та інші. Запропоновано визначення політичного потенціалу, як  інтелектуальної складової мобілізаційного потенціалу. Розглянуто теоретичні засади аналізу основних напрямів соціально-політичних трансформацій, зокрема, демократизації та модернізації. Висвітлено вплив політичного потенціалу на суперечливі результати трансформаційних процесів в окремих країнах світу. Встановлено, що якісно-кількісні характеристики мобілізаційного потенціалу держави є необхідними умовами для досягнення ефективно-позитивних результатів соціально-політичних трансформацій.

Ключові слова:  мобілізаційний потенціал, соціально-політичні трансформації, демократизація, модернізація.

 

Выделены основные ресурсные составляющие мобилизационного потенциала: экономическую, демографическую, военную и другие. Предложено определение политического потенциала, как интеллектуальной составляющей мобилизационного потенциала. Рассмотрены теоретические основы анализа основных направлений социально-политических трансформаций, в частности, демократизации и модернизации. Освещено влияние политического потенциала на противоречивые результаты трансформационных процессов в отдельных странах мира. Установлено, что качественно-количественные характеристики мобилизационного потенциала государства являются необходимыми условиями для достижения эффективно позитивных результатов социально-политических трансформаций.

Ключевые слова:  мобилизационный потенциал, социально-политические трансформации, демократизация, модернизация.

 

The role of the mobilization potential of the state in the conditions of socio-political transformations is analyzed. The main resource components of the mobilization potential are allocated: economic, demographic, military and others. The definition of political potential as an intellectual component of the mobilization potential is proposed. The theoretical principles of analysis of the main directions of socio-political transformations, in particular, democratization and modernization are considered. The example of Ukraine revealed the main shortcomings of the implementation of modernization initiatives. The influence of political potential on contradictory results of transformational processes in some countries of the world is highlighted. It is established that qualitative-quantitative characteristics of the mobilization potential of the state are the necessary conditions for achieving effective and positive results of socio-political transformations.

Key words:  mobilization potential, socio-political transformations, democratization, modernization


Повний текст:

PDF

Посилання


Демографічний потенціал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://geography_ru.academic.ru/1979.

Карозерс Т. Ошибка теории поэтапной демократизации / Т. Карозерс // Pro et Contra. 2007. – С. 85–102.

Махначова Н. М. Соціальна мобілізація та ресурсний потенціал громади [Електронний ресурс] / Н. М. Махначова // Ефективна економіка. – 2016. – №10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5175.

Перевезій В. Соціальна мобілізація: інтеграційний та дезінтегруючий потенціали [Електронний ресурс] / В. Переверзій. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_68/perevezii_sotsialna.pdf.

Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке / Адам Пшеворский ; [пер. с англ. / под ред. В. А. Бажанова]. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. –320 с.

Романюк О. І. Від тоталітаризму до демократії та національної державності: системний аналіз посткомуністичних трансформацій / О. І. Романюк. – Харків : ХДАК, 2011. –376 с.

Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консолидации / С. Хантингтон // МЭиМО. – 1995. – № 6. – С. 90–97.

Хейвуд Э. Политология : [учеб. для студ. вузов] / Э. Хейвуд ; [пер. с англ. под ред. Г. Г. Водолазова, В. Ю. Вельского]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 544 с.

Шпилёв Д. А. Трансформация и модернизация в современном коммуникативном обществе [Электронный ресурс] / Д. А. Шпилёв. – Режим доступа: http://www.civisbook.ru/files/File/Shpilev.pdf

Black C. E. Modernization of Inner Asia / C. E. Black, A. Dupree [et al.]. – L.: Books, 1991. – 407 p
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1294924

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.