ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Н. Г. Білоцерківська

Анотація


У даній статті досліджуються питання взаємозв’язку політичної участі та політичної соціалізації як складних феноменів сучасної політичної системи. Стверджується, що політична участь за сучасних процесів системних трансформацій українського суспільства набуває значущих характеристик демократизації соціуму. Проаналізовано основні напрямки теоретичних досліджень в західному та вітчизняному політологічному дискурсі та з’ясовано його основне проблемне поле: від теорії професійної політичної участі до концепцій учасницької (партисипаторної демокартії). Висвітлено характерні особливості політичної участі, як сфери політичної діяльності та політичної поведінки індивіду. Встановлено, що політична участь є важливим фактором політичної соціалізації, що знаходиться в залежності від рівня політичноїосвіти суспільства.

 

В данной статье исследуются вопросы взаимосвязи политического участия и политической социализации как сложных феноменов современной  политической системы. Проанализированы основные направления теоретических исследований в западном и отечественном политологическом дискурсе и обозначено его основное проблемное поле. Освещены характерные особенности политического участия, как сферы политической деятельности и политического поведения индивида. Установлено, что политическое участие является важным фактором политической социализации, зависит от уровня политического образования общества.

Ключевые слова:  политическое участие, политическая социализация, политическое образование, политическая деятельность, политический процесс, политическая система.

 

This article explores the interrelationship of political participation and political socialization as complex phenomena of the modern political system. The main directions of theoretical research in Western and domestic political discourse are analyzed and its main problem field is indicated. All researchers admit that political participation is one of the most democratic does not fully investigate the extremely important issue of determining political participation as the main factor of socialization. The characteristic features of political participation as spheres of political activity and political behavior of the individual are highlighted. It is established that political participation is an important factor in political socialization, depends on the level of political education of society. Political education is a practice of systematic dissemination and knowledge of citizens about their rights, freedoms, and mechanisms for their implementation, ways of solving problems of public life, political system and institutions of public administration, procedures for their functioning and ways of influencing them,  which results in the competent citizen participation in public life.

Key words: political participation, political socialization, political education, political activity, political process, political system institutions, which ensures the realization of the main function of the political system  -  the identification, formation and expression of the interests of citizens, but the work  of scientists


Повний текст:

PDF

Посилання


Безрук О.О. Політична участь, як чинник політичної мобілізації: теоретичний аспект / О.О. Безрук // Сучасне суспільство: політичні, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць/ Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків. – 2017. – Вип. 1 (13). – С. 16–24.

Брегеда А. Ю. Основи політології: навч. посіб. / А. Ю. Брегеда. – К.: Київський економічний університет, 2000. – 311 с.

Головатий М. Мистецтво політичної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Головатий. – К. : МАУП, 2002. – 176 с.

Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку : монографія / Г.Ю. Васильєв, В.Д. Воднік, О.В. Волянська. та ін. ; [за ред. М.П Требіна]. – Х. : Право, 2013. – 535 с.

Жадан І. Політична культура та проблеми громадянської освіти в Україні / І. Жадан, С. Кисельов, О. Кисельова. – К. : Тандем, 2004. – 125 с.

Жиро Т. Політологія / Т. Жиро; [пер. з польск.]. – Х.: Вид-во Гуманітарний Центр, 2006. – С. 428–131.

Климончук В. Політична участь громадян України як вияв антропологічного виміру свободи / В. Климончук // Політичний менеджмент. – 2012. – № 4–5. – С. 72–80.

Політологія. Кн. перша: Політика і суспільства. кн. друга: держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Марченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 321 с.

Ротар Н. Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду: [монографія] / Н. Ротар. – Чернівці: Рута, 2007. – 472 с.

Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): підр. для студ. вузів / П.П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1294938

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.