МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Ю. В. Зайончковський, О. М. Осіпов

Анотація


Розглянуто проблему наукового висвітлення механізму формування політичних інститутів. Показано, що в основі більшості сучасних наукових підходів до розуміння цього механізму лежить неоінституційний підхід. У його рамках політична сфера розглядається як мережа відносин панування-підкорення, заснована на динамічному балансі ресурсного забезпечення акторів. Звідси ґенеза політичних інститутів постає як нормативне відображення конкурентної боротьби ресурсозабезпечених груп за політичне домінування та утримання владних позицій.

Ключові слова: політичні інститути, суб’єкти політики, ресурсозабезпечені групи.

 

Рассмотрена проблема научного освещения механизма формирования политических институтов. Показано, что в основе большинства современных научных подходов к пониманию этого механизма лежит неоинституциональный подход. В его рамках политическая сфера рассматривается как сеть отношений господства-подчинения, основанная на динамическом балансе ресурсного обеспечения акторов. Отсюда генезис политических институтов выступает как нормативное отражение конкурентной борьбы ресурсообеспеченных групп за политическое доминирование и удержание властных позиций.

Ключевые слова:  политические институты, субъекты политики, ресурсообеспеченные группы.

 

The problem of scientific coverage of the mechanism of formation of political institutes is considered. It is shown that the basis of most modern scientific approaches to understanding this mechanism is the neo-institutional approach. Within this framework, the political sphere is regarded as a network of domination-subjugation relations, based on the dynamic balance of resource support for actors. Hence, the genesis of political  institutions appears as a normative reflection of the competitive struggle of resource-rich groups for political dominance and maintenance of power positions. Further research in the field of studying the causes of social inefficiency of political institutions should be conducted precisely based on methodologies that take into account the factor of competition for the redistribution of public resources.

Key words: political institutions, policy subjects, resource-rich groups.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алмонд Г. Артикуляция интересов [Электронный ресурс] / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон. – Режим доступа: http://pavroz.ru/almond-articulation

Бурдье П. Формы капитала [Электронный ресурс] / П. Бурдье // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 5. – Режим доступа: http://www.ecsoc.msses.ru/pdf7ecsoc012.pdf

Валлерстайн И. Миро-системный анализ / И. Валлерстайн // Время мира: альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций / [под ред. Н. С. Розова]. – Новосибирск, 1998. – Вып. 1. – С. 105–123.

Валлерстайн И. После либерализма / И. Валлерстайн. – М.: Эдиториал УРСС, 2003. – 434 с.

Воронянський О. В. Політичні інститути: механізм формування в конкурентному середовищі // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : Збірка наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – 2014. – № 1. – С. 15–28.

Воронянський О. В. Проблема формування політичних інститутів у контексті конкурентної боротьби еліт / О. В. Воронянський // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Питання політології. – 2012. –№ 1013. – Вип. 21. – С. 75–79.

Денисенко І. Д. Теорія соціального простору: евристичний потенціал щодо соціально-політичних досліджень / І. Д. Денисенко // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : Збірка наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – 2015. – № 2 (2). – С. 27–37.

Денисенко І. Д. Проблемне поле методології політичних досліджень / І. Д. Денисенко // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків : Право, 2010. – № 5. – С. 116–124.

Національний суверенітет: український вимір в контексті світової політичної думки / О. В. Воронянський, С. Є. Євсєєв, Ю. В . Журавльов, Ю. В. Зайончковський [та ін.]. – Харків: «Міськдрук», ХНТУСГ імені Петра Василенка; ХНУБА, 2017. – 284 с.

Политическая наука: новые направления / [под ред. Р. И. Гудина, Х. Д. Клингемана]. – М.: Вече, 1999. – 743 c.

Радаев В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертации [Електронний ресурс] / В. Радаев // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 4. – Режим доступа:

http://www.ecsoc.msses.ru/pdf/ecsoc t3 n4.pdf

Рейтерович І. В. Політичний вимір діяльності фінансово-політичних груп у державах перехідного типу : автореферат дис… канд. політ. наук (23. 00. 04: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України) / І. В. Рейтерович. – Київ, 2008. – 21 с.

Харви Д. Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение / Д. Харви ; [пер. с англ. Н. С. Брагиной). – М.: Поколение, 2007. – 288 с.

Хомский Н. Прибыль на людях. Неолиберализм и мировой порядок / Н. Хомский; [пер. с англ. Б. М. Скуратова]. – М.: Праксис, 2002. – 256 с.

Фисун А. Постсоветские неопатримониальные режимы: генезис, особенности, типология / А. Фисун // Отечественные записки. – 2007. – № 6. – С. 8–28.

В-port.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.b-port.com/news/item/7129.html

North D. Institutions, Institutional Changes, and Economic Performance / D. North. –Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 160 p.

Poggi G. Forms of Power / G. Poggi. – Cambridge: Polity Press, 2001. – 136 p.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1295096

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.