ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ Н. МАКІАВЕЛЛІ: ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Б. Ю. Куц

Анотація


Здійснено розгляд проблематики управлінської культури у контексті базових ідей концепції  Н. Макіавеллі. Ефективність управління суспільними справами не в останню чергу детермінується професійними якостями управлінців. Зазначено, що  Н. Макіавеллі окреслив окремі стратегії  PR  ще задовго до появи навіть самого терміну  Public Relations.  Певні елементи  PR  (зокрема, коріння іміджелогії) можна виявити ще у софістів (період Античності). Аргументовано, що урозумінні сутності PR вагому роль відіграє поняття довіри. У цілому, окремі ідеї Н. Макіавеллі стосовно пріоритетності  тих чи інших форм поведінки для правителя корелюють з демократичним типом управлінської культури. Для успішного формування  демократичного типу управлінської культури   слід фокусувати увагу на психологічних факторах індивіда під час прийняття управлінських рішень: колективізм, демократизм, гнучкість.

Ключові слова:  управлінська культура, макіавеллізм, політико -психологічні чинники, демократичні принципи.

 

Осуществлено рассмотрение проблематики управленческой культуры в контексте базовых идей концепции Н.  Макиавелли. Эффективность управления общественными делами не в последнюю очередь детерминируется профессиональными качествами управленцев.Отмечено, что Н. Макиавелли обозначил отдельные стратегии PR еще задолго до появления даже самого термина Public Relations. Определенные элементы PR (в частности, корни имиджелогии) можно обнаружить еще в софистов (период Античности). Аргументировано, что в  понимании сущности PR важную роль играет понятие доверия. В целом, отдельные идеи Н. Макиавелли о приоритетности тех или иных форм поведения для правителя коррелируют с демократическим типом управленческой культуры. Для успешного формирования демократическ ого типа управленческой культуры следует фокусировать внимание на психологических факторах индивида при принятии управленческих решений: коллективизм, демократизм, гибкость.

Ключевые слова: управленческая культура, макиавеллизм, политико -психологические факторы, демократические принципы.

 

A review of the problems of managerial culture in the context of the basic ideas of the concept of N.Machiavelli was considered. It is noted that the efficiency of public affairs management is not least determined by the professional qualities of managers. This implies not only the change of technologies and methods of management activity, but also the radic al change of stereotypes for the formation of managerial personnel with a democratic type of thinking.The focus is on identifying the political and psychological aspects of the formation of managerial culture on the example of Nicolo Machiavelli’s treatis e, "The Ruler," which describes the technologies for achieving success for the ruler in the management of social affairs.It was noted that N. Machiavelli outlined separate PR strategies long before the very term Public Relations came to light. Certain ele ments of PR (in particular, the roots of image-making) can be found even in the Sophists (the period of Antiquity).It is argued that in the understanding of the PR essence the role of trust plays a significant role. This is important because the effective ness of cooperation between individuals depends on trust among them. The values that can contribute to the emergence of social capital include truthfulness, cooperation with others, fulfillment of obligations assumed and, of course, trust.In general, the  individual ideas of N. Machiavelli regarding the priority of certain forms of behavior for the ruler correlate with the democratic type of management culture. That is why, for the successful formation of a democratic type of managerial culture, one must fo cus on the psychological factors of the individual when making managerial decisions: collectivism, democracy and flexibility. It is noted that for a modern manager with a democratic type of thinking, it is important to have such characteristics as responsi bility, morality, and honesty.

Key words:  managerial culture, makiavellizm, political and psychological factors, democratic principles


Повний текст:

PDF

Посилання


Дракер П. Посткапиталистическое общество / Питер Дракер ; [пер. с англ.] // Новая постиндустриальная волна на Западе : антология ; [под редакцией В. Л. Иноземцева]. — М. : Academia, 1999. — 640 с. — С. 70—100.

Кізь М. В. Соціальна діяльність і політичний PR / М. В. Кізь // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ПП «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 86 (7). – С. 374–378.

Кревська О. О. Макіавеллістичні координати політичної компетентності особистості / О. О. Кревська // Проблеми сучасної психології. – 2016. – Вип. 34. –

С. 270–281.

Куц Г. М. Стереотипізація та міфологізація у виборчому процесі / Г. М. Куц // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки : зб. наук. праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків : ФОП Петров В. В., 2013. – Вип. 2 (4). – С. 54–67.

Куц Г. М. Трансформаційний потенціал лібералізму в політичному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Г. М. Куц. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2011. – 36 с.

Куц Ю. О. Якість надання управлінських послуг як чинник ефективності місцевого управління [Електронний ресурс] / Ю. О. Куц // Державне будівництво. – 2011. – № 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-2/index.html.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму [Електронний ресурс] / Вячеслав Липинський. – Wien : Buchdruckerei CARL HERRMANN, 1919-1926. – 580 с. –Режим доступу : http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/3615/file.pdf.

Ляхович Л. М. Історико-релігійна експлікація проблеми жорстокого поводження з тваринами / Л. М. Ляхович // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 11 жовт. 2017 р. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 137–139.

Макиавелли Н. Государь / Никколо Макиавелли ; [пер. с ит. / ред. И. И. Рахманина]. – М. : Планета, 1990. – 84 с.

Монтескье Ш.-Л. О духе законов / Шарль Луи Монтескье // Избранные произведения / Шарль Луи Монтескье ; [пер. с фр. ; ред. И. Щербина]. – М. : Государственное издательство политической литературы, 1955. – 800 с. – С. 157–733.

Пірен М. І. Людський фактор в управлінській культурі та державній службі України / М. І. Пірен, І. В. Пержун // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015. – № 1. – С. 76–82.

Платон. Государство / Платон // Филеб, Государство, Тимей, Критий / Платон ; [пер. с древнегреч. С. С. Аверинцева, А. Н. Егунова, Н. В. Самсонова / общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи]. – М. : Издательство «Мысль», 1999. – 656 с. – С. 79–420.

Северинюк В. М. Нікколо Макіавеллі та сучасне розуміння «елітарності» політичної поведінки / В. М. Северинюк // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. – 2011. – № 4. – С. 131–135.

Сидорчук О. Архетипи демократичної управлінської культури: сутність та загальна характеристика / О. Сидорчук, О. Решота // Публічне управління: теорія та практика. – 2015. – Вип. 1 (спец. вип.). – 73–81.

Територіальна громада: знаннєвість, дієвість : моногр. / [Ю. О. Куц,

В. М. Сінченко, В. В. Мамонова та ін. ; за заг. ред. Ю. О. Куца]. – Харків : Віровець А. П. «Апостроф», 2011. – 340 с.

Територіальна громада: управління розвитком : кол. моногр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. ; [С.І. Чернов, Ю.О. Куц, О.В. Безуглий та ін. ; за заг. ред. Ю.О. Куца]. – Харків : Константа, 2013. – 540 с.

Трояновська Л. В. Актуальність поглядів Н. Макіавеллі в сучасному українському політичному просторі / Л. В. Трояновська // Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі : матеріали IV Міжнарнаук. -прак. конф., м, Київ, 3-4 черв. 2015 р. / МОН України, НТУ «КПІ» та ін. – К. : Талком, 2015. – С. 162–163.

Фукуяма Ф. Великий разрыв / Фрэнсис Фукуяма ; [пер. с англ., под общ. ред. А. В. Александровой]. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 474 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1295409

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.