КОНЦЕПЦІЯ НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В ЛІБЕРАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ XVIII-ХІХ СТОЛІТЬ

С. Є. Євсєєв, І. В. Тодріна

Анотація


Показано, що в рамках ліберальної парадигми економічною основою концепції народного суверенітету був обсяг капіталів, що могли вільно конвертуватися у ресурси влади. На ранньому етапі розвитку індустріального суспільства вільна конкуренція великого числа власників сприяла відносно рівномірному розподілу ресурсів між ними, що сприяло суттєвому розширенню доступу до прийняття державно-владних рішень. Однак монополізація економіки в останній третині ХІХ ст. привела до відсторонення основної маси власників від інституційного впливу на органи державної влади, що стало однією з основних причин занепаду ліберальної ідеології та пошуку нових концепцій реалізації народного суверенітету.

Ключові слова: народний суверенітет, лібералізм, державна влада.

 

Показано, что в рамках либеральной парадигмы экономической основой концепции народного суверенитета был объем капиталов, которые могли свободно конвертироваться в ресурсы власти. На раннем этапе развития индустриального общества свободная конкуренция большого числа собственников способствовала относительно равномерному распределению ресурсов между ними, способствовало существенному расширению доступа к принятию государственно-властных решений. Однако монополизация экономики в последней трети XIX в. привела к отстранению основной массы владельцев от институционального влияния на органы государственной власти. Это стало одной из основных причин упадка классической либеральной идеологии и поиска новых концепций реализации народного суверенитета.

Ключевые слова: народный суверенитет, либерализм, государственная власть.

 

It was shown that within the framework of the liberal paradigm, the economic basis of the concept of popular sovereignty was the volume of capital that could freely be converted into the resources of the authorities. At an early stage in the development of an industrial society, the free competition of a large number of owners contributed to a relatively even distribution of resources among them, which contributed to a significant increase in access to state-government decision-making. However, the monopolization of the economy in the last third of the nineteenth century. led to the removal of the bulk of the owners from the institutional influence on the state authorities, which was one of the main reasons for the decline of liberal ideology and the search for new concepts of the implementation of popular sovereignty. Тhe classics of liberal democracy came from the postulate of the equality of all members of society. Ignoring actual inequalities within the framework of a liberal theory has become contradictory with real political practice already in the first period of the existence of bourgeois republics. The introduction of a property qualification for the use of civil rights and quotas for participation in the election process for representatives of various social groups marked the exclusion from the composition of the nation as the bearer of the sovereignty of the actual majority of this nation.

Key words: national sovereignty, liberalism, state power


Повний текст:

PDF

Посилання


Бентам И. Рассуждение о гражданском и уголовном законоположении / И. Бентам; [пер. М. Михайлова]. – Санкт-Петербург: б/и, 1805. – 81 с.

Бентам И. Тактика законодательных собраний / И. Бентам. – Санкт-Петербург: б/и, 1907. – 186 с.

Воронянський О. В. Всесвітня історія: довідник / О. В. Воронянський, Н. Л. Міщенко. – Харків : Ранок, 2009. – 480 с.

Воронянський О. В. «Національні інтереси» як категорія політичної науки [Електронний ресурс] / О. В. Воронянський // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2011. – № 10. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/ 2011_53/Gileya53/P8_doc.pdf

Воронянський О. Проблема суб’єктності суверенітету в контексті технології здійснення влади / О. Воронянський // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2015. –Vol. 2. – Iss. 4. – С. 205–209.

Гегель Ґ. В. Ф. Основи філософії права, або Природне право і державознавство / Ґ. В. Ф. Гегель ; [пер. з нім. Р. Осадчука та М. Кушніра]. – Київ : Юніверс, 2000. – 336 с.

Денисенко І. Д. Сучасна теорія конфлікту: проблеми експлікації, демаркації, класифікації / І. Д. Денисенко //Український соціум. – 2013. – №. 3. – С. 32–43.

Денисенко І. Д. Теорія соціального простору: евристичний потенціал щодо соціально-політичних досліджень / І. Д. Денисенко // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : Збірка наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – 2015. – №. 2 (2). – С. 27–37.

Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей / Б. Констан // Полис. – 1993. – № 2 – С. 97–106.

Куц Г. М. Ліберальні трансформації політичного простору: [монографія] / Г. М. Куц. –Харків: Віровець А.П., 2011. – С. 248–298.

Національний суверенітет: український вимір в контексті світової політичної думки / О. В. Воронянський, С. Є. Євсєєв, Ю. В. Журавльов, Ю. В. Зайончковський [та ін.]. –Харків: «Міськдрук», ХНТУСГ імені Петра Василенка; ХНУБА, 2017. – 284 с.

Польовий М. А. Основні риси розвитку циклічних уявлень про історичний процес в російській і світовій історіографії / М. А. Польовий // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – 2002. – Т. 1. – С. 314–322.

Stein L. von. Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs / Lorenz von Stein.– W. Fink, 1971. – 224 р.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1294948

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.