ТРІАДА «ТРАДИЦІЯ – МОДА – КУЛЬТУРА: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

А. І. Воронкова

Анотація


У статті зазначається, що подальший розвиток сучасної політичної науки передбачає, насамперед, удосконалення її теоретико-методологічної складової. Пропонується у цьому контексті звернутися до аналізу концепту «мода» та його взаємодії з такими елементами категоріально-понятійного апарату як «традиція» та «культура / політична культура» (у межах розвитку ідей про існування тріади Г. В. Ф. Гегеля). Доводиться, що результати функціонування цієї тріади дозволяють уточнити процедуру поступового переходу в сучасному суспільстві від одного типу політичної культури до іншого.

Ключові слова: традиція, мода, культура, політична культура, тріада.

 

В статье отмечается, что дальнейшее развитие современной политической науки предусматривает, прежде всего, усовершенствование ее теоретико-методологической составляющей. Предлагается в этом контексте обратиться к анализу концепта «мода» и его взаимодействия с такими элементами категориально - понятийного аппарата как «традиция» и «культура / политическая культура» (в рамках развития идей о существовании триады Г В. Ф Гегеля). Обосновывается, что результаты функционирования этой триады позволяют уточнить процедуру постепенного перехода в современном обществе от одного типа политической культуры к другому.

Ключевые слова: традиция, мода, культура, политическая культура, триада.

 

In the article it is noticed that the further development of a modern political science provides, first of all, improvement of its theoretical and methodological components. In this context concept «fashion» and its interactions with such elements categorical and conceptual device as «tradition» and «culture / political culture» (within the limits of development of ideas about existence of G. W. F. Hegel’s triad) are analyzed. The tradition is considered as the form of behavior and thinking of the political actor (R. Merton) that follows from its role within public job specialization (accomplishment of specific functions within system) The fashion is analyzed as one of many forms of life (G. Zimmel) with which help the tendency to social equalization unites with a tendency to individual differences. The culture / political culture is presented as the form of qualitative display of political activity or political creativity. It is proved that results of functioning of this triad allow to specify procedure of gradual transition in a modern society from one type of political culture to another type. The further researches and scientific investigations in this direction are offered to be concentrated, first of all, on two moments. First, this is determination of conditions, factors, etc. at which the political subject will be guided in the choice between the traditional actions, new samples of behavior and the modified variants of the standard actions for benefit of one of them; Secondly, this is designing of the scheme on which occurs within social and political practice of subjects of accumulating of certain elements of one type of political culture (from institutional and political to social and psychological) within another and which allows to perform this transition between different types of political consciousness and political activity.

Key words: tradition, fashion, culture, political culture, triad.


Повний текст:

PDF

Посилання


Байме К. Політичні теорії сучасності / Клаус фон Байме ; [пер. з нім. М. Култаєвої, М. Бойченка]. – К. : Стилос, 2008. – 396 с.

Волвенко Н. М. Роль феномену моди у процесах формування політичного дискурсу: політико-інституційний вимір: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Н. М. Волвенко. – Харків:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2009. – 21 с. 3. Воронкова А. І. Мода у контексті сучасних соціологічних досліджень / А. І. Воронкова // Грані. – 2016. – № 4 (132). – С. 69–73.

Даценко М. Мода як соціальне явище: спроба визначення / М. Даценко // Соціальні виміри суспільства. – 2014. – № 6. – С. 353–364.

Денисенко І. Д. Концепт «мода»: евристичний потенціал щодо соціально-політичних досліджень (на прикладі аналізу сучасних суспільних рухів) / І. Д. Денисенко, Т. П. Савельєва // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2017. – Вип. 2 (14). – С. 33–41.

Карповець М. Мода як форма влади [Електронний ресурс] / М. Карповець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філософія. – 2015. – Вип. 17. – С. 148–153. – Режим доступу : https://eprints.oa.edu.ua/3903/1/30.pdf.

Кирилюк М. Ф. Політологія Нової доби: Посібник / М. Ф. Кирилюк. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 304 с.

Нагорняк Т. Л. Бренди країн світу. Імідж українських регіонів у контексті розбудови бренда «Україна» / Т. Л. Нагорняк // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – 2009. – № 1. – С. 147–154.

Поліщук І. О. Імідж місцевої влади: від концептуалізації до актуалізації / І. О. Поліщук // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки : зб. наук. праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 115–121.

Рочняк О. В. Аналіз основних соціологічних підходів до розуміння сутності моди / О. В. Рочняк // Нова парадигма. – 2012. – Вип. 114. – С. 194–203.

Солових Є. М. Складові іміджу органу місцевого самоврядування: загальна характеристика / Є. М. Солових // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 2 (8). – Ч. 1. – С. 160–169.

Солових Є. М. Специфіка формування іміджу владної інституції / Є. М. Солових // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7). – Ч. 1. – С. 132–140.

Скалацька О. В. Простір моди у соціально-філософському вимірі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / О. В. Скалацька. – Одеса: Одеський національни й університет імені І. І. Мечникова, 2018. – 34 с.

Фоломєєв М. А. Традиції та інновації у взаємодії політичних акторів як суб’єктів політичного процесу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / М. А. Фоломєєв. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – 21 с.

Щедрова Г. П. Громадянське суспільство та політична культура: теоретичний і прикладний аспекти. Монографія / Г. П. Щедрова. – Луганськ: Вид-во «Елтон – 2», 2009. – 308 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1402518

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.