ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ГНУЧКИХ НАВИЧОК ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

Жанна Богдан

Анотація


Актуальність проблеми визначається відсутністю змістових класифікацій гнучких навичок сучасного фахівця.

Мета – концептуалізувати феномен гнучких навичок та обґрунтувати  авторську класифікацію гнучких навичок майбутнього фахівця.

Методи. Теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, систематизація наукової літератури щодо вивчення особливостей гнучких навичок).

Результати. У статті проаналізовано характеристики та класифікації гнучких навичок. Представлено авторську модель гнучких навичок, що містить чотири блоки: комунікативні (навички вербального та невербального спілкування, соціальний інтелект, соціально-перцептивні навички, навички командотворення та роботи у команді, навички публічного виступу, само презентації та ораторська майстерність, навички листування та сторітеллінгу, вміння переконувати, вміння вести переговори, вміння вирішувати конфлікти, інтеркультурні навички спілкування та взаємодії), мисленнєві та метакогнітивні гнучкі навички (допитливість, відкритість новому досвіду, рефреймінг та гнучкість мислення, спостережливість, абнотивність, володіння мета когнітивними стратегіями, уміння вчитися, критичне мислення, системне мислення, швидкість мислення, креативність), регулятивні гнучкі навички (вольові якості, оптимізм, почуття гумору, управління увагою, самоефективність, імпліцитні теорії нарощуваних здібностей, мотивація досягнення та готовність до ризику, емоційний інтелект, саморегуляція станів, поведінки та діяльності, самоорганізація та тайм-менеджмент, рефлексивність) та кар’єрні навички (навички цілепокладання, координації та управління проектами, навички делегування та фасилітації, етика ділового спілкування, володіння етикетом, дипломатичність і толерантність, кар’єрні орієнтації на менеджмент, саморозвиток та досягнення, підприємницькі навички, лідерські якості, асертивність, навички наставництва та супервізії, навички продажів, маркетингу та реклами, навички управління персоналом, губристичність та конкурентність). 


Ключові слова


гнучкі навички, інтерпсихічні навички, інтерпсихічні навички, комунікативні навички, регулятивні навички, мисленнєві та метакогнівні навички, кар’єрні навички.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонова О.Є. (2012). Креативність у структурі педагогічної обдарованості сучасного педагога. Андрагогічний вісник. 3. 19-30.

Вдовіченко О. В. (2019). Психологія ризику особистості: монографія. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019. 456 с.

Верещинська Я. В. (2016). Структура соціально-перцептивної компетентності особистості майбутнього психолога. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Н. О. Євдокимової. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 1 (16). С. 16-22.

Воронкова Н.Р. (2012). Формування міжкультурної компетенції особистості в процесі навчання іноземної мови. Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка 104, 2. 443–447.

Горбунова В. В. (2014). Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Денис О. (2020). Саморегуляція особистості як психолого-педагогічна проблема. Наука і освіта, 4. 5-9. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2020-4-1

Доцевич Т.І. (2015). Компетентність суб’єкта педагогічної діяльності: метакогнітивний аспект: монографія. Х.: Вид-во «Діса плюс».

Запорожцева Ю.С. (2020). Стратегія супервізії (наставництва) як підтримка професійного розвитку сучасного педагога. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 69 (1). 70-73. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.69-1.13

Зімовін, О. І., Заїка Є.В. (2013). Рефлексивність та рефлексія: співвідношення понять. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Х., 47. 65–71.

Карпенко Є. В. (2020). Емоційний інтелект у дискурсі життєздійснення особистості : монографія. Дрогобич : Посвіт.

Ковальська, Л., Оксенюк К., Барський Ю. (2020). Підприємницькі навички української молоді: аналіз та вектори забезпечення. Геополітика України: історія і сучасність : зб. наук. пр. Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2 (25). 144–156.

Конівіцька Т.Я. (2019). Підготовка до публічного виступу : практичний посібник для студентів-психологів. Львів, ЛДУ ДЖД.

Кругляк М. І. (2021). Критичне мислення. Матеріали ІІІ частини онлайн-курсу «Логіка, аргументація, критичне мислення» [вблозі https://criticalthinkerua.wordpress.com]. Київ.

Нагорна О. (2020). Шляхи використання методики сторітеллінгу на уроках англійської мови. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць, 2. 88-93.

Повстин О.В., Козяр М.М. (2019). Значення «soft skills» у формуванні управлінської компетентності фахівців у галузі безпеки людини. Вісник ЛДУБЖД, 20. 122-127. DOI: 10.32447/20784643.20.2019.19

Психологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. І. Ф. Прокопенка (2012). Харків: Фоліо.

Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П., Хромей М. Я. (2015). Лідерство: навч. посібн. Івано-Франківськ.«Лілея-НВ».

Ситнік С.В., Гелевер О.М. (2008). Соціальний інтелект як елемент професійної компетентності майбутніх психологів. Наука і освіта : наук.-практ. журнал. 8-9. 99-103.

Скібіцька Л.І. (2010). Організація праці менеджера : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури.

Смагіна Т. М. (2017). Зміщення акцентів з hard skills на soft skills в підвищенні професійної компетентності педагогів у системі післядипломної освіти. Розвиток професійної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти регіону: збірник матеріалів конференції / За ред. О. В. Пастовенського. Житомир.

Смагіна Т. М., Шуневич О.М. (2019). Умови розвитку гнучких навичок (soft skills) педагогів у процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації. Український педагогічний журнал. 2. 73–80. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-2-73-80

Фасилітування роботи у малих групах: практичний посібник для тренерів.(2017). К., ФОП Демчинський.

Фокша О.М. (2019). Педагогічні умови формування фасилітаційної компетентності майбутніх вчителів гуманітарних спеціальностей у професійній підготовці: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Держ. закл. «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського». Одеса.

Фоменко К.І. (2018). Губристична мотивація: феноменологія, структура, детермінація. Х.: Діса-плюс.

Фоменко К.І. (2015). Психологія успіху: навч.-метод. посіб. Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Фоменко К.І., Кузнєцова М.М. (2019). Саморегуляція навчально-професійної діяльності у оптимістичних та песимістичних студентів : монографія. Харків: Вид-во «Діса плюс».

Щербакова О.О. (2020). Потенціал життєвого успіху академічно здібного учня основної школи: обґрунтування психологічного феномену. Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології». 1 2. 181-188.

Bandler R., Grinder J. (1982). Reframing: Neuro-Linguistic Programming and the Transformation of Meaning Paperback. P. 101.

Bandura A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control. New York: Freeman and Co.

Bond M.J., Feather N.T. (1988). Some Correlates of Structure and Purpose in the Use of Time. Journal of Personality and Social Psychology. 1988. Vol. 55. № 2. P. 321-329.

Canney С., Byrne А.(2006). Evaluating Circle Time as a support to social skills development – reflections on a journey in school-based research. British journal of special education, 33, Nº. 1. P. 19-24.

Chaudhari T. (2022). Soft Skills: Types, Characteristics and Importance. Journal of Commerce & Trade, 15(2). 9-12. DOI : https://doi.org/10.26703/JCT.v16i2-2.

Ciappei, C., (November 2015). Soft Skills to govern action. Speech at “Soft Skills and their role in employability – New perspectives in teaching, assessment and certification”, workshop in Bertinoro, FC, Italy.

Dweck, C. S., Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95(2). 256–273. https://doi.org/10.1037/0033-295X.95.2.256

Engelberg, S. (November 2015). A developmental Perspective on Skills’ Speech ‘Soft Skills and their role’.

Guilford. J. P. (1968). The Nature of Human Intelligence.

Guitard, P., Ferland, F., & Dutil, É. (2005). Toward a better understanding of playfulness in adults. OTJR: Occupation, Participation and Health, 25. 9-22.

Kingsley, B. (2005). Self Awareness and Emotional Intelligence. Speech at “Soft Skills and their role in employability – New perspectives in teaching, assessment and certification”, workshop in Bertinoro.

Robles, M. M. (2012). Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business Communication Quarterly. 75 (4). 453-465. Retrieved from https://homepages.se.edu/cvonbergen/files/2013/01/Executive-Perceptions-of-the-Top-10-Soft-Skills-Needed-in-Todays-Workplace.pdf.

Vasanthakumari S. (2019). Soft skills and its application in work place. World Journal of Advanced Research and Reviews, 03(02). 66-72. DOI: https://doi.org/10.30574/wjarr.2019.3.2.0057
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2023.69.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.