СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕПРЕСІЇ ЯК ЧИННИК СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

А. І. Агаркова

Анотація


В статті актуалізовано проблему суїцидальної поведінки серед сучасної студентської молоді. Саме цей віковий період характеризується чуттєвістю і вразливістю до стресогенних соціальних, економічних і психологічних факторів, що провокують суїцидальну поведінку в умовах нестабільності українського соціуму. Визначено вплив схильності до депресії на формування суїцидальної поведінки серед студентів, що підкріплено результатами психодіагностичного дослідження, спрямованого на виявлення психологічних особливостей студентів, схильних до депресивності.

Ключові слова: депресія, репресивність, суїцид, суїцидальна активність, суїцидальна поведінка, студентська молодь.

 

В статье актуализирован проблему суицидального поведения среди современной студенческой молодежи. Именно этот возрастной период характеризуется чувственностью и уязвимостью к стрессогенных социальных, экономических и психологических факторов, провоцирующих суицидальное поведение в условиях нестабильности украинского социума. Определено влияние склонности к депрессии на формирование суицидального поведения среди студентов, подкреплено результатами психодиагностического исследования, направленного на выявление психологических особенностей студентов, склонных к депрессивности.

Ключевые слова: депрессия, репрессивности, суицид, суицидальное активность, суицидальное поведение, студенческая молодежь.

 

In the article the problem of suicidal behavior among modern student youth is actualized. It is this age period that is characterized by sensuality and vulnerability to stressful social, economic and psychological factors provoking suicidal behavior in conditions of instability of the Ukrainian society. The influence of addiction to depression. on the formation of suicidal behavior among students has been determined, supported by the results of a psychodiagnostic study aimed at revealing the psychological characteristics of students prone to depressiveness.

Key words: depression, repression, suicide, suicidal activity, suicidal behavior, student youth.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия: Изучение влияния воспитательных и семейных отношений. М.: Апрель-Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2000. 509 с.

Бек А. Когнитивная терапия депрессий // Московский психотерапевтический журнал. 1996. №3. С.62-92.

Войтко В. Характерні особливості суїциду та суїцидальної поведінки: [навчально-методичний посібник]. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. 44 с.

Гроллман Э. Суицид: превенция, интервенция, поственция // Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах. М.: «Когито-Центр», 2001. С. 305-306.

Мельничук І.В., Кравченко Н.М. Діагностика та корекція депресивного стану у старшому шкільному віці // Наука і освіта. 2013. №7. С. 183-188.

Нуллер Ю.Л. Депрессия и деперсонализация. Л.: Медицина, 1981. 376с.

Рибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді // Практична психологія та соціальна робота. 2007. № 10. С. 42-52.

Табачник І.Г. Особливості провідних ставлень студентів із алкогольною і тютюновою залежністю // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2015. №51. С. 239-246.

Шнейдман Э. Душа самоубийцы // Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и художественных текстах. М.: «Когито-Центр», 2001. С. 360-402.

Эллис А. Когнитивный элемент депрессии // Московский психотерапевтический журнал. 1994. №1. С.14-29.

Янко М. Депрессия. М.: ИНФРА, 1996. 254 с.

Cross-national prevalence and risk factors for suicidal ideation, plans, and at-tempts in the WHO World Mental Health Surveys / M.K. Nock, G.Borges, E.J. Bromet [et al.] // Br J Psychiatry. 2008. Vol. 192. P. 98-105

References:

Bandura A., Uolters R. Podrostkovaja agressija: Izuchenie vlijanija vospitatel'nyh i semejnyh otnoshenij. M.: Aprel'-Press: JeKSMO-Press, 2000. 509 s.

Bek A. Kognitivnaja terapija depressij // Moskovskij psihoterapevticheskij zhurnal. 1996. №3. S.62-92.

Vojtko V. Harakternі osoblivostі suїcidu ta suїcidal'noї povedіnki: [na-vchal'no-metodichnij posіbnik]. Kropivnic'kij: KZ «KOІPPO іmenі Vasilja Suhomlins'kogo», 2016. 44 s.

Grollman Je. Suicid: prevencija, intervencija, postvencija // Suicidologija: Proshloe i nastojashhee: Problema samoubijstva v trudah filosofov, sociologov, psihoterapevtov i v hudozhestvennyh tekstah. M.: «Kogito-Centr», 2001. S. 305-306.

Mel'nichuk І.V., Kravchenko N.M. Dіagnostika ta korekcіja depresivnogo stanu u starshomu shkіl'nomu vіcі // Nauka і osvіta. 2013. №7. S. 183-188.

Nuller Ju.L. Depressija i depersonalizacija. L.: Medicina, 1981. 376s.

Ribalka V.V. Psihologіchna profіlaktika suїcidal'nih tendencіj v uchnіvs'koї molodі // Praktichna psihologіja ta socіal'na robota. 2007. № 10. S. 42-52.

Tabachnyk I.H. Osoblyvosti providnykh stavlenʹ studentiv iz alkoholʹnoyu i tyutyunovoyu zalezhnistyu // Visnyk KHNPU imeni H.S. Skovorody. 2015. №51. S. 239-246.

Shnejdman Je. Dusha samoubijcy // Suicidologija: Proshloe i nastojashhee: Problema samoubijstva v trudah filosofov, sociologov, psihoterapevtov i hudozhestvennyh tekstah. M.: «Kogito-Centr», 2001. S. 360-402.

Jellis A. Kognitivnyj jelement depressii // Moskovskij psihoterapevticheskij zhurnal. 1994. №1. S.14-29.

Janko M. Depressija. M.: INFRA, 1996. 254 s.

Cross-national prevalence and risk factors for suicidal ideation, plans, and attempts in the WHO World Mental Health Surveys / M.K. Nock, G.Borges, E.J. Bromet [et al.] // Br J Psychiatry. 2008. Vol. 192. P. 98-105.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.888332

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.