ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ОБРАЗНОЇ, МОДАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

С. М. Бужинська

Анотація


У статті представлений аналіз наукових публікацій щодо особливостей дослідження пам’яті у юнацькому віці. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури доведено, що кожний віковий період характеризується певними особливостями довільності й опосередкованості пам’яті. Виявлено, що збільшення продуктивності словесно-логічної пам’яті у юнаків відбувається завдяки підвищенню об’єму запам’ятовування та точності відтворення. Встановлено, що інтелектуальна діяльність юнаків пов’язана з сукупністю показників образної, модально-специфічної пам’яті. Розкрито, що образна, модально-специфічна пам’ять юнаків представляє собою складну саморегульовану мнемічну систему.

Ключові слова: образна пам’ять, модально-специфічна пам’ять, юнацький вік, інтелектуальна діяльність, навчальна успішність.

 

В статье представлен анализ научных публикаций об особенностях исследования памяти в юношеском возрасте. На основе анализа психолого-педагогической литературы доказано, что каждый возрастной период характеризуется определенными особенностями произвольности и опосредованности памяти. Выявлено, что увеличение продуктивности словесно-логической памяти у юношей осуществляется благодаря повышению объема запоминания и точности воспроизведения. Установлено, что интеллектуальная деятельность юношей связана с совокупностью показателей образной, модально-специфической памяти. Раскрыто, что образная, модально-специфическая память юношей представляет собой сложную саморегулирующуюся мнемическую систему.

Ключевые слова: образная память, модально-специфическая память, юношеский возраст, интеллектуальная деятельность, учебная успеваемость..

 

The article presents an analysis of scientific publications on the peculiarities of memory research in adolescence. On the basis of the analysis of psychological and pedagogical literature it is proved that each age period is characterized by certain features of arbitrariness and mediation of memory. It is revealed that the growth a productivity of verbal-logical memory among boys happens due to increased memory and accuracy of reproduction. It is established that the intellectual activity of boys is related to a set of indicators of figurative, modal-specific memory. It is found out that modal-specific memory of boys is a complicated self-regulated mnemonic system.

Keywords: memory, modal-specific memory, youthful age, intellectual activity, academic achievement.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. М.: АПН РСФСР, 1960. 487 с.

Бочарова С.П. Память учеников и ценность учебной информации // Радянська школа. 1973. № 11. С. 22-26.

Гостев А.А., Рубахин В.Ф. Классификация образных явлений в свете системного похода // Вопросы психологии. 1985. № 1. С. 33-42.

Гостев А.А. Психология вторичного образа. М.: Институт психологии РАН, 2007. 512 с.

Заика Е.В., Кузнецов М.А. Харьковская психологическая школа: 80 лет исследования психологии памяти // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 50. Х.: ХНПУ, 2015. С. 80-100.

Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание. М.: АПН РСФСР, 1961. 562 с.

Лурия А.Р. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга // Нейропсихология памяти: в 2 т. М.: Педагогика, 1974. Т.1. 311 с., 1976. Т.2. 191с.

Найчук В.В. Особливості динаміки модально-специфічної памяті в процесі розвитку естетичного сприйняття у молодших школярів // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 49. Х.: ХНПУ, 2014. С. 87-96.

Хольт Г. Образы: возвращение из изгнания // Зрительные образы: феноменология и эксперимент. Душанбе: ТГУ им. В.И. Ленина, 1971. Ч. 1. С. 51-71.

Хомуленко Т.Б. Скориніна О.В. Когнітивний стиль і пам’ять: парадокси дослідження. Монографія. Х.: ІНЖЕК. 2003.

Хомуленко Т.Б. Доцевич Т.І. Метапамять: наукові підходи та експериментально-інтроспективна методика дослідження // Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія, Вип. 49. Х.: ХНПУ, 2014. С. 193-211.

Хомуленко Т.Б. Бужинська С.М. Модально-специфічна пам'ять молодшого школяра. Монографія. Х.: ХНПУ, 2011. 192 с.

Хомуленко Т.Б., Балушок М.В. Особливості виникнення внутрішньо-особистісного конфлікту в юнацькому віці // Проблеми сучасної психології. №27., 2015. С. 594-610.

Хомуленко Т.Б., Бурейко Н.О. Особливості метапам’яті у студентів-білінгвів // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2017. Вип. 55. С. 296-306.

Хомуленко Т.Б., Євдокимова О.О. Психологія іншомовної текстової діяльності. Монографія. Х.: Нове слово, 2004.

Хомуленко Т.Б. Развитие высших форм памяти. Х.: ХГПУ им. Г.С. Сковороды, 1998. 222 с.

The function and nature of imagery / Ed. Sheehan P.W. N.-Y.: Acad. Press, 1972. 409 p.

REFERENCES:

Anan'ev B.G. Psihologija chuvstvennogo poznanija. M.: APN RSFSR, 1960. 487 s.

Bocharova S.P. Pamjat' uchenikov i cennost' uchebnoj informacii // Radjans'ka shkola. 1973. № 11. S. 22-26.

Gostev A.A., Rubahin V.F. Klassifikacija obraznyh javlenij v svete sistemnogo pohoda // Voprosy psihologii. 1985. № 1. S. 33-42.

Gostev A.A. Psihologija vtorichnogo obraza. M.: Institut psihologii RAN, 2007. 512 s.

Zaika E.V., Kuznecov M.A. Har'kovskaja psihologicheskaja shkola: 80 let issledovanija psihologii pamjati // Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі G.S. Skovorodi. Psihologіja. Vipusk 50. H.: HNPU, 2015. S. 80-100.

Zinchenko P.I. Neproizvol'noe zapominanie. M.: APN RSFSR, 1961. 562 s.

Lurija A.R. Narushenija pamjati pri lokal'nyh porazhenijah mozga // Nejropsihologija pamjati: v 2 t. M.: Pedagogika, 1974. T.1. 311 s., 1976. T.2. 191s.

Najchuk V.V. Osoblivostі dinamіki modal'no-specifіchnoї pamjatі v procesі rozvitku estetichnogo sprijnjattja u molodshih shkoljarіv // Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі G.S. Skovorodi. Psihologіja. Vipusk 49. H.: HNPU, 2014. S. 87-96.

Hol't G. Obrazy: vozvrashhenie iz izgnanija // Zritel'nye obrazy: fenomenologija i jeksperiment. Dushanbe: TGU im. V.I. Lenina, 1971. Ch. 1. S. 51-71.

Homulenko T.B. Skorinіna O.V. Kognіtivnij stil' і pam’jat': paradoksi doslіdzhennja. Monografіja. H.: ІNZhEK. 2003.

Homulenko T.B. Docevich T.І. Metapamjat': naukovі pіdhodi ta eksperimental'no-іntrospektivna metodika doslіdzhennja // Vіsnik HNPU іmenі G.S.Skovorodi. Psihologіja, Vip. 49. H.: HNPU, 2014. S. 193-211.

Homulenko T.B. Buzhins'ka S.M. Modal'no-specifіchna pam'jat' molodshogo shkoljara. Monografіja. H.: HNPU, 2011. 192 s.

Homulenko T.B., Balushok M.V. Osoblivostі viniknennja vnutrіshn'o-osobistіsnogo konflіktu v junac'komu vіcі // Problemi suchasnoї psihologії. №27., 2015. S. 594-610.

Homulenko T.B., Burejko N.O. Osoblivostі metapam’jatі u studentіv-bіlіngvіv // Vіsnik HNPU іmenі G. S. Skovorodi. Psihologіja. 2017. Vip. 55. S. 296-306.

Homulenko T.B., Єvdokimova O.O. Psihologіja іnshomovnoї tekstovoї dіjal'nostі. Monografіja. H.: Nove slovo, 2004.

Homulenko T.B. Razvitie vysshih form pamjati. H.: HGPU im. G.S. Skovorody, 1998. 222 s.

The function and nature of imagery / Ed. Sheehan P.W. N.-Y.: Acad. Press, 1972. 409 p.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.888334

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.