РИЗИК ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ ТА ГУБРИСТИЧНОЇ МОТИВАЦІЇ НА КРИЗОВИХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ

О. В. Вдовиченко

Анотація


 У статті розглянуто типологічні особливості ризику особистості на кризових етапах онтогенезу. Представлені відмінності у рівні розвитку мотивації досягнення у осіб з різним типом ризику. Визначено вплив типу ризику особистості та рівня розвитку мотивації досягнення на розвиток губристичної мотивації у досліджуваних на кризових етапах онтогенезу.

Ключові слова: ризик особистості, мотивація досягнення, губристична мотивація.

 

В статье рассмотрены типологические особенности риска личности на кризисных этапах онтогенеза. Представленны различия в уровне развития мотивации достижения у лиц с различным типом риска. Определено влияние типа риска личности и уровня развития мотивации достижения на развитие губристической мотивации на кризисных этапах онтогенеза.

Ключевые слова: риск личности, мотивация достижения, губристическая мотивация.

 

In the article typological features of individual risk in the crisis stages of ontogeny are considered. Differences in the level of development of achievement motivation in persons with different types of risk are presented. The influence of the personality risk type and the level of the achievement motivation on the development of the goubristic motivation in the crisis stages of ontogenesis is determined.

Key words: personality risk, motivation of achievement, humorous motivation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вдовиченко О.В. Психодіагностика готовності до ризику у різних сферах життєдіяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2017. Вип. 55. С. 328-337. // Вісник Психологія. Випуск 50. Х.: ХНПУ, 2015. С. 80-100.

Вдовиченко О.В. Структура та типологічні особливості особистості ризику // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2015. Вип. 50. С. 30-38.

Ильин Е. П. Психология риска. СПб.: Питер, 2012. 288 с.

Саннікова О.П., Бикова С.В. Науково-методичний твір "Тест-опросник качественных компонентов склонности к риску (психодиагностическая методика)": Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 24519. Міністерство освіти і науки України. Опубл. 22.05.2008. 26 с.

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. 490 с.

Фоменко К.І. Взаємозв’язок губристичної мотивації та самоактуалізації особистості // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 52, 2016. С. 193-201.

Хомуленко Т.Б., Фоменко К.І. Губристическая мотивация личности студентов // Харьковская школа психологии: наследие и современная наука / Отв. ред. Т.Б. Хомуленко, М.А. Кузнецов. Х.: ХНПУ им. Г.С. Сковороды, 2012. С. 222-237.

Хомуленко Т.Б., ., Фоменко К.І. Губристична мотивація у структурі кар’єрної спрямованості особистості // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія, Вип. 51. Х.: ХНПУ, 2015. С. 256– 266.

Хомуленко Т.Б. Фоменко К.І. Губристична мотивація в структурі спрямованості особистості: віковий аспект. Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2012. 222 с.

Хомуленко Т.Б., Абсалямова Л.М. Мотиваційні, інтелектуальні та емоційні компоненти психології ризику: віковий аспект: Монографія. Х.: ХНПУ, 2011 157 с.

Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М.: Наука, 2003. 161 с.

REFERENCES:

Vdovichenko O.V. Psihodіagnostika gotovnostі do riziku u rіznih sferah zhittєdіjal'nostі // Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі G.S. Skovorodi.іmenі G.S. Skovorodi. Psihologіja. 2017. Vip. 55. S. 328-337. // Vіsnik Psihologіja. Vipusk 50. H.: HNPU, 2015. S. 80-100.

Vdovichenko O.V. Struktura ta tipologіchnі osoblivostі osobistostі riziku // Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі G.S. Skovorodi. Psihologіja. 2015. Vip. 50. S. 30-38.

Il'in E. P. Psihologija riska. SPb.: Piter, 2012. 288 s.

Sannіkova O.P., Bikova S.V. Naukovo-metodichnij tvіr "Test-oprosnik kachestvennyh komponentov sklonnosti k risku (psihodiagnosticheskaja metodi-ka)": Svіdoctvo pro reєstracіju avtors'kogo prava na tvіr № 24519. Mіnіsterstvo osvіti і nauki Ukraїni. Opubl. 22.05.2008. 26 s.

Fetiskin N.P., Kozlov V.V., Manujlov G.M. Social'no-psihologicheskaja diagnostika razvitija lichnosti i malyh grupp. M., Izd-vo Instituta Psihoterapii. 2002. 490 s.

Fomenko K.І. Vzaєmozv’jazok gubristichnoї motivacії ta samoaktualіzacії osobistostі // Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі G.S. Skovorodi. Psihologіja. Vipusk 52, 2016. S. 193-201.

Homulenko T.B., Fomenko K.І. Gubristicheskaja motivacija lichnosti studentov // Har'kovskaja shkola psihologii: nasledie i sovremennaja nauka / Otv. red. T.B. Homulenko, M.A. Kuznecov. H.: HNPU im. G.S. Skovorody, 2012. S. 222-237.

Homulenko T.B., Fomenko K.І. Gubristichna motivacіja u strukturі kar’єrnoї sprjamovanostі osobistostі // Vіsnik HNPU іmenі G.S. Skovorodi. Psihologіja, Vip. 51. H.: HNPU, 2015. S. 256– 266.

Homulenko T.B. Fomenko K.І. Gubristichna motivacіja v strukturі sprjamovanostі osobistostі: vіkovij aspekt. H.: HNPU іmenі G.S. Skovorodi, 2012. 222 s.

Homulenko T.B., Absaljamova L.M. Motivacіjnі, іntelektual'nі ta emo-cіjnі komponenti psihologії riziku: vіkovij aspekt: Monografіja. H.: HNPU, 2011 157 s.

Chuprov V.I., Zubok Ju.A., Uil'jams K. Molodezh' v obshhestve riska. M.: Nauka, 2003. 161 s.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.888336

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.