ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

О. В. Гармаш, Т. М. Єльчанінова

Анотація


У статті представлено всебічний аналіз проблеми соціалізації обдарованих учнів. Акцентовано на проблемі перевантаження емоційної та інтелектуальної сфери, вигорянні, фізіологічній втомі, як психологічних факторах затухання обдарованості учнів. Визначено низку змістовних складових психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей в Новій українській школі.

Ключові слова: обдарований учень, соціалізація, фізіологічна втома, перевантаження емоційної та інтелектуальної сфери, вигоряння, психологічний супровід.

 

В статье представлен всесторонний анализ проблемы социализации одаренных учеников. Акцентировано на проблеме перегрузки эмоциональной и интеллектуальной сферы, выгорании, физиологической усталости, как психологических факторах затухания одаренности учеников. Определен ряд содержательных составляющих психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в Новой украинской школе.

Ключевые слова: одаренный ученик, социализация, физиологическая усталость, перегрузка эмоциональной и интеллектуальной сферы, выгорание, психологическое сопровождение.

 

The comprehensive analysis of a problem of socialization of gifted pupils is presented in article. It is accented on a problem of an overload of the emotional and intellectual sphere, burning out, and physiological fatigue as psychological factors of attenuation of endowments of pupils. A number of substantial components of psychology and pedagogical support of exceptional children at New Ukrainian School is defined.

Keywords: gifted pupil, socialization, physiological fatigue, overload of the emotional and intellectual

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція «Нова українська школа». – Режим доступу: http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616 «Про внесення змін до положення про психологічну службу системи освіти України». Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0687-09.

Єльчанінова Т.М., Сушко В.В. Забезпечення розвитку особистісних здібностей обдарованих і талановитих дітей в умовах сучасної школи // Педагогіка вищої та середньої школи [зб. наук. праць]. 2016. Вип. 47. С. 265-271.

Єльчанінова Т.М., Сушко В.В. Особливості інтелектуального розвитку підлітків з різним типом акцентуації // Світоглядні орієнтації особистості у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти: Збірник наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф-ї з міжнар. участю «Світоглядні орієнтації особистості у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти» (м. Полтава, 2-3 жовтня 2015 року). Полтава, 2015. С. 100-103.

Завгородня Н.М. Педагогічні умови соціалізації обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі загальноосвітнього навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка». К., 2006. 20 с. Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/1679/3/Zavhorodnya.pdf

Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості: монографія / за ред. Р.О. Семенової, авт. кол.: О.Л. Музика, Д.К. Корольов; Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. К.; Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 228 с.

Полищук В.М., Карамушка В.І. Система роботи з обдарованими дітьми в умовах загальноосвітнього навчального закладу / Студентський альманах. Вип. 1/38. Режим доступу: httр://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/stud_almanah/v_1/38.pdf.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М: Прогресс-Универс, 1994. 480 с.

Хомуленко Т.Б. Сучасні проблеми гендерної соціалізації в онтогенезі особистості // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Сковороди АПН України. 2004.

Хомуленко Т.Б. До питання про зміст поняття креативності та методи її дослідження // Зб. наук. праць. Актуальні проблеми психології навчання. ХДПУ, 1995.

Хомуленко Т.Б. Зміст та розвиток креативності в освітньому просторі // Теорія і практика управління соціальними системами. Щоквартальний науково-практичний журнал. Х.:НТУ «ХПІ», 2016. №4. С. 35-46.

Хомуленко Т.Б., Підчасов Є.В.Формування особистісної позиції молодшого школяра в процесі соціально-психологічної адаптації // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 16. Х.: ХНПУ, 2006. С. 144-153.

REFERENCES

Koncepcіja «Nova ukraїns'ka shkola». – Rezhim dostupu: http://mon.gov.ua/Novini%202016/12/05/konczepcziya.pdf.

Nakaz Mіnіsterstva osvіti і nauki Ukraїni vіd 02.07.2009 r. № 616 «Pro vnesennja zmіn do polozhennja pro psihologіchnu sluzhbu sistemi osvіti Ukraїni». Rezhim dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0687-09.

Єl'chanіnova T.M., Sushko V.V. Zabezpechennja rozvitku osobistіsnih zdіbnostej obdarovanih і talanovitih dіtej v umovah suchasnoї shkoli // Pedagogіka vishhoї ta seredn'oї shkoli [zb. nauk. prac']. 2016. Vip. 47. S. 265-271.

Єl'chanіnova T.M., Sushko V.V. Osoblivostі іntelektual'nogo rozvitku pіdlіtkіv z rіznim tipom akcentuacії // Svіtogljadnі orієntacії osobistostі u suchasnih socіokul'turnih umovah: mіzhdisciplіnarnі aspekti: Zbіrnik nauk. prac' Vseukr. nauk.-prakt. konf-ї z mіzhnar. uchastju «Svіtogljadnі orієntacії osobistostі u suchasnih socіokul'turnih umovah: mіzhdisciplіnarnі aspekti» (m. Poltava, 2-3 zhovtnja 2015 roku). Poltava, 2015. S. 100-103.

Zavgorodnja N.M. Pedagogіchnі umovi socіalіzacії obdarovanih uchnіv u navchal'no-vihovnomu seredovishhі zagal'noosvіtn'ogo navchal'nogo zakladu: avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ped. nauk: spec. 13.00.05 «Socіal'na pedagogіka». K., 2006. 20 s. Rezhim dostupu: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/1679/3/Zavhorodnya.pdf

Osvіtnє seredovishhe jak chinnik stanovlennja obdarovanoї osobistostі: monografіja / za red. R.O. Semenovoї, avt. kol.: O.L. Muzika, D.K. Korol'ov; Іnstitut psihologії іmenі G.S. Kostjuka NAPN Ukraїni. K.; Kіrovograd: Іmeks-LTD, 2014. 228 s.

Polishhuk V.M., Karamushka V.І. Sistema roboti z obdarovanimi dіt'mi v umovah zagal'noosvіtn'ogo navchal'nogo zakladu / Students'kij al'manah. Vip. 1/38. Rezhim dostupu: httr://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/stud_almanah/v_1/38.pdf.

Rodzhers K. Vzgljad na psihoterapiju. Stanovlenie cheloveka. M: Progress-Univers, 1994. 480 s.

Homulenko T.B. Suchasnі problemi gendernoї socіalіzacії v ontogenezі osobistostі // Problemi zagal'noї ta pedagogіchnoї psihologії. Zbіrnik naukovih prac' Іnstitutu psihologії іm. G.S. Skovorodi APN Ukraїni. 2004.

Homulenko T.B. Do pitannja pro zmіst ponjattja kreativnostі ta metodi її doslіdzhennja // Zb. nauk. prac'. Aktual'nі problemi psihologії navchannja. HDPU, 1995.

Homulenko T.B. Zmіst ta rozvitok kreativnostі v osvіtn'omu prostorі // Teorіja і praktika upravlіnnja socіal'nimi sistemami. Shhokvartal'nij naukovo-praktichnij zhurnal. H.:NTU «HPІ», 2016. №4. S. 35-46.

Homulenko T.B., Pіdchasov Є.V.Formuvannja osobistіsnoї pozicії molodshogo shkoljara v procesі socіal'no-psihologіchnoї adaptacії // Vіsnik HNPU іm. G.S. Skovorodi. Psihologіja. Vip. 16. H.: HNPU, 2006. S. 144-153.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.888338

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.