ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

О. М. Грінченко

Анотація


У статті розглядаються особливості саморегуляції студентів-психологів, визначені за допомогою опитувальника «Стиль саморегуляції поведінки» В.І. Моросанової, а також досліджується динаміка цього явища в студентів-психологів з першого по п’ятий курси навчання. Представлено аналіз та графічне зображення результатів досліджування студентів-психологів з першого по п’ятий курси навчання і відображені у вигляді графічних зображень кожної з визначених характеристик.

Ключові слова: професійна ідентичність, саморегуляція, стилі саморегуляції, студенти-психологи, навчання у ВНЗ.

 

В статье рассматриваются особенности саморегуляции студентов-психологов, определенные с помощью опросника «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой, а также исследуется динамика этого явления у студентов-психологов с первого по пятый курсы обучения. Представлен анализ и графическое изображение результатов исследования студентов-психологов с первого по пятый курсы обучения и отражены в виде графических изображений каждой из определенных характеристик.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, саморегуляция, стили саморегуляции, студенты-психологи, обучение в ВУЗе.

 

The article discusses the features of self-regulation of educational activity determined by the questionnaire "The style of self-regulation behavior" by V. Morosanova and investigate the dynamics of this phenomenon psychology students from the first to fifth courses. The analysis and graphic representation of results of a survey of students of all age groups for each of the characteristics.

Key words: professional identity, self-regulation, self-regulation styles, university studies, students, psychologists.


Повний текст:

PDF

Посилання


Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избранные психологические труды. М.: МПСИ, 2001. 352 с.

Зеер Э.Ф. Психология профессий. М.: Академический проект, 2003. 336 с.

Кузнецов М.А., Козуб Я.В. Эмоциональное отношение к учению у студентов с разными видами мотивационной регуляции деятельности // Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. 2015. Вип. 6. С. 86-93.

Кузнєцов М.А., Фоменко К.І., Кузнецов О.І. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності. Х.: ХНПУ, 2015. 338 с.

Миславский Ю.А. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте. М.: Педагогика, 1991. 152 с.

Моросанова В.И. Личностные аспекты саморегуляции произвольной активности человека // Психологический журнал. 2002. Т. 23. № 6. С. 5-17.

Моросанова В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции: феноменология, структура и функции в произвольной активности человека. М.: Наука, 1998. 191 с.

Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессионального становления человека. М.: УРАО, 2002. 160 с.

Попова Г.В. профессиональное самосознание будущих психологов в условиях выбора специализации // Теорія і практика управління соціальними системами. 2014. № 3. С. 28-33.

Черкашин А.І. Дефініція "професійна індивідуальність" у працях вітчизняних та зарубіжних вчених // Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід: матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2015 р., м. Харків / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України [та ін.]. Х.: Вид-во "Діса плюс", 2015. С. 271-272.

REFERENCES

Bozhovich L.I. Problemy formirovanija lichnosti: Izbrannye psihologicheskie trudy. M.: MPSI, 2001. 352 s.

Zeer Je.F. Psihologija professij. M.: Akademicheskij proekt, 2003. 336 s.

Kuznecov M.A., Kozub Ja.V. Jemocional'noe otnoshenie k ucheniju u studentov s raznymi vidami motivacionnoj reguljacii dejatel'nosti // Naukovij Vіsnik Hersons'kogo derzhavnogo unіversitetu. Serіja Psihologіchnі nauki. 2015. Vip. 6. S. 86-93.

Kuznecov M.A., Fomenko K.І., Kuznecov O.І. Psihіchnі stani studentіv u procesі navchal'no-pіznaval'noї dіjal'nostі. H.: HNPU, 2015. 338 s.

Mislavskij Ju.A. Samoreguljacija i aktivnost' lichnosti v junosheskom vozraste. M.: Pedagogika, 1991. 152 s.

Morosanova V.I. Lichnostnye aspekty samoreguljacii proizvol'noj aktivnosti cheloveka // Psihologicheskij zhurnal. 2002. T. 23. № 6. S. 5-17.

Morosanova V.I. Individual'nyj stil' samoreguljacii: fenomenologija, struktura i funkcii v proizvol'noj aktivnosti cheloveka. M.: Nauka, 1998. 191 s.

Povarenkov Ju.P. Psihologicheskoe soderzhanie professional'nogo stanovlenija cheloveka. M.: URAO, 2002. 160 s.

Popova G.V. professional'noe samosoznanie budushhih psihologov v uslovijah vybora specializacii // Teorіja і praktika upravlіnnja socіal'nimi sistemami. 2014. № 3. S. 28-33.

Cherkashin A.І. Defіnіcіja "profesіjna іndivіdual'nіst'" u pracjah vіtchiznjanih ta zarubіzhnih vchenih // Kognіtivnі ta emocіjno-povedіnkovі faktori povnocіnnogo funkcіonuvannja ljudini: kul'turno-іstorichnij pіdhіd: mater. 2-ї Mіzhnar. nauk.-prakt. konf., 23-24 zhovtnja 2015 r., m. Harkіv / Іn-t psihologії іm. G. S. Kostjuka NAPN Ukraїni [ta іn.]. H.: Vid-vo "Dіsa pljus", 2015. S. 271-272.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.890456

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.