ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Г. І. Зеленін

Анотація


В статті показано, що в процесі засвоєння структурної організації мовного висловлювання (усного чи письмового) іноземною мовою потрібно опиратися на розуміння тексту як семантично цілісної структури. Такий процес засвоєння відкриває можливість для формування всіх рівнів функціонування пам'яті (відповідно до побудованої структурно-функціональної моделі пам'яті) у їх наступності і взаємозв'язку. Це забезпечує, з одного боку, перехід від мимовільного освоєння способів організації системи одиниць у цілісному мовному висловлюванні до довільного усвідомленого конструювання висловлювання на всіх рівнях його організації. З іншого боку, це забезпечує формування семантичної пам'яті в широкому змісті слова, на противагу від запам’ятання вузького змісту окремих слів.

Ключові слова: мовне висловлювання, іноземна мова, семантично цілісна структура, семантична пам'ять, структурно-функціональна модель пам’яті, спільна діяльність, співробітництво.

 

В статье показано, что в процессе усвоения структурной организации речевого высказывания (устного или письменного) на иностранном языке необходимо опираться на понимание текста как семантически целостной структуры. Такой процесс усвоения открывает, с одной стороны, возможность для формирования всех уровней функционирования памяти (соответственно построенной структурно-функциональной модели памяти) в их последовательности и взаимосвязи. Это обеспечивает переход от непроизвольного освоения способов организации системы единиц в целостном речевом высказывании к произвольному осмысленному конструированию высказывания на всех уровнях его организации. С другой стороны, это обеспечивает формирование семантической памяти в широком смысле этого слова, в отличие от запоминания узкого смысла отдельных слов.

Ключевые слова: речевое высказывание, иностранный язык, семантически целостная структура, семантическая память, структурно-функциональная модель памяти, совместная деятельность, сотрудничество.

 

The article shows that in the process of learning the structural organization of a speech act (oral or written) in a foreign language one should base on the understanding of a text as a semantically coherent structure. This process of learning creates the opportunity for the formation of all memory functioning levels (according to the developed structural and functional model of memory) in their succession and interconnection. On the one hand, it provides the transition from an involuntary development of ways of organizing the system units into a complete speech act to a conscious utterance development in all levels of its organization. On the other hand, it provides for the formation of semantic memory in a general sense, as opposed to memorizing the narrow meaning of isolated words.

Keywords: verbal utterance (verbal expression), foreign language, semantically holistic structure, semantic memory, structural and functional memory model, mutual activities, cooperation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 424 с.

Бочарова С.П. Психология и память. Теория и практика для обучения и работы. Х.: Гуманитарный центр, 2007. 384 с.

Зеленін Г.І. Когнітивні механізми засвоєння іншомовних текстів як чинник розвитку професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів: автореф. дис. … канд. психол. наук. Х., 2009. 20 с.

Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. М.: Русский язык, 1989. 219 с.

Кузнецов М.А. Эмоциональная память: Монография. Х.: Крок, 2005. 568 с.

Ляудис В. Я. Психологические проблемы развития памяти // Исследование памяти / отв. ред. Н.Н. Корж. М.: Наука, 1990. С. 20-40.

Ляудис В.Я. К проблеме развития памяти в процессе усвоения иностранного языка // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1980. № 4. С. 26-35.

Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии: учеб. пособ. [5-е изд.]. СПб., 2008. 192 с.

Переклад англомовної психологічної літератури: навч. посіб. для студ. вищих заклад. освіти / За ред. Л.М. Черноватий, В.І, Карабан, Т.Б. Хомуленко. Вінниця: Нова Книга, 2012. 512 с.

Хомуленко Т.Б., Бурейко Н.О. Особливості метапам’яті у студентів-білінгвів // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2017. Вип. 55. С. 296-306.

Хомуленко Т.Б., Євдокимова О.О. Психологія іншомовної текстової діяльності. Монографія. Х.: Нове слово, 2004.

Хомуленко Т.Б. Развитие высших форм памяти. Х., 1998. 222 с.

REFERENCES

Bahtin M.M. Jestetika slovesnogo tvorchestva. M., 1979. 424 s.

Bocharova S.P. Psihologija i pamjat'. Teorija i praktika dlja obuchenija i raboty. H.: Gumanitarnyj centr, 2007. 384 s.

Zelenіn G.І. Kognіtivnі mehanіzmi zasvoєnnja іnshomovnih tekstіv jak chinnik rozvitku profesіjnoї kompetentnostі majbutnіh іnzhenerіv-pedagogіv: avtoref. dis. …kand. psihol. nauk. H., 2009. 20 s.

Zimnjaja I.A. Psihologija obuchenija nerodnomu jazyku. M.: Russkij jazyk, 1989. 219 s.

Kuznecov M.A. Jemocional'naja pamjat': Monografija. H.: Krok, 2005. 568 s. Ljaudis V. Ja. Psihologicheskie problemy razvitija pamjati // Issledovanie pamjati / otv. red. N.N. Korzh. M.: Nauka, 1990. S. 20-40.

Ljaudis V.Ja. K probleme razvitija pamjati v processe usvoenija inostrannogo jazyka // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 14. Psihologija. 1980. № 4. S. 26-35.

Ljaudis V.Ja. Metodika prepodavanija psihologii: ucheb. posob. 5-e izd. SPb., 2008. 192 s.

Pereklad anglomovnoї psihologіchnoї lіteraturi: navch. posіb. dlja stud. vishhih zaklad. osvіti / Za red. L.M. Chernovatij, V.І, Karaban, T.B. Homulenko. Vіnnicja: Nova Kniga, 2012. 512 s.

Homulenko T.B., Burejko N.O. Osoblivostі metapam’jatі u studentіv-bіlіngvіv // Vіsnik HNPU іmenі G. S. Skovorodi. Psihologіja. 2017. Vip. 55. S. 296-306.

Homulenko T.B., Єvdokimova O.O. Psihologіja іnshomovnoї tekstovoї dіjal'nostі. Monografіja. H.: Nove slovo, 2004.

Homulenko T.B. Razvitie vysshih form pamjati. H., 1998. 222 s.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.888368

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.