МОТИВАЦІЙНО-ПОТРЕБОВА МОДЕЛЬ ТЮТЮНОВОЇ АДДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ

В. O. Крамченкова

Анотація


 У статті представлено результати кореляційного аналізу мотиваційно-потребових особливостей особистості курців та рівня нікотинової залежності. Подано характеристику взаємозв’язків мотивів паління та заміщення за допомогою паління психологічного дефіциту з базових потреб із видами мотивації відмови від паління. Розроблено структурну мотиваційно-потребову модель тютюнової аддиктивної поведінки, яка включає в себе фактори «Тютюнова аддиктивна спрямованість», «Компенсація потреби в інтеграції», «Соціально-психологічна сепарація». Модель може бути використано з метою розробки та прогностичного аналізу потенційної ефективності програм психологічної корекції та профілактики тютюнопаління.

Ключові слова: тютюнова аддиктивна поведінка, мотиваційно-потребова модель, мотиви паління, психологічний голод, мотивація відмови від паління.

 

В статье представлены результаты корреляционного анализа мотивационно-потребностных особенностей личности курильщиков и уровня никотиновой зависимости. Дана характеристика взаимосвязей мотивов курения и замещения с помощью курения психологического дефицита удовлетворения базовых потребностей с видами мотивации отказа от курения. Разработана структурная мотивационно-потребностная модель табачного аддиктивного поведения, которая включает у себя факторы «Табачная аддиктивная направленность», «Компенсация потребности в интеграции», «Социально-психологическая сепарация». Модель может быть использована с целью разработки и прогностического анализа потенциальной эффективности программ психологической коррекции и профилактики табакокурения.

 

Ключевые слова: табачное аддиктивное поведение, мотивационно-потребностная модель, мотивы курения, психологический голод, мотивация отказа от курения.

 

The article presents the results of the correlation analysis of the motivational and demand features of smokers’ personalities and the level of nicotine addiction. A characteristic of correlation of motives of smoking and substitution of psychological deficits of basic needs by smoking with the types of motivation for refusing from smoking is given. A structural motivational and demand model of tobacco addictive behavior, which includes the factors "Tobacco Additive Orientation", "Compensation of the Need for Integration", "Socio-Psychological Separation" is developed. The model can be used for the development and prognostic analysis of potential effectiveness of programs of psychological correction and smoking prevention.

Key words: tobacco addictive behavior, motivation-demand model, smoking motives, psychological hunger, motivation for refusal from smoking.


Повний текст:

PDF

Посилання


Додонов Б.И. Эмоция как ценность. М.: Политиздат, 1978. 272 с.

Зимняя М.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2000. 384 с.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2006. 508 с.

Крамченкова В.О. Взаємозв’язок сімейного функціонування та особистісного розвитку курців // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 55. Х.: ХНПУ, 2017. С. 48-57.

Крамченкова В.О., Фоменко К.І. Психодіагностика мотивації відмови від паління // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць. Серія «Психологічні науки», 2016. № 1(16). С. 105-112.

Крамченкова В.О. Розроблення та апробація психодіагностичної методики «Паління як заміщення психологічного голоду» // Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки». 2017. № 2. Том 2. С. 153-159.

Крамченкова В.О. Тютюнова аддикція з точки зору основних психологічних шкіл // Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки». 2015. № 6. С. 179-184.

Левшин В.Ф., Федичкина Т.П. Закономерности развития и распространения табакокурения // Врач. 2001. №7. С. 26-28.

Леонтьев Д.А. Современная психология мотивации. М.: «Смысл», 2002. 343 с.

Найденова Н.Е., Зубарева Н.Н. Оказание помощи курящим пациентам в центрах здоровья и кабинетах медицинской профилактики. Томск: СибГМУ, 2015. 36 с.

Наркологія / за ред. І.К. Сосіна, Ю.Ф. Чуєва. Х.: Колегіум, 2014. 1500 с.

Никотиновая зависимость: (психоактивные зависимости) / сост. H.H. Бойко. М.: «Родная страна», 2009. 198 с.

Сперанская О.И. Табачная зависимость: перспективы исследования, диагностики, терапии. М.: ГЕОТАР-Медиа, 2011. 160 с.

Чучалин А.Г., Сахарова Г.М., Новиков К.Ю. Практическое руководство по лечению табачной зависимости // Русский Медицинский Журнал. 2001. №21. С. 2-19.

REFERENCES

Dodonov B.I. Jemocija kak cennost'. M.: Politizdat, 1978. 272 s.

Zimnjaja M.A. Pedagogicheskaja psihologija. – M.: Logos, 2000. 384 s.

Il'in E.P. Motivacija i motivy. SPb.: Piter, 2006. 508 s.

Kramchenkova V.O. Vzaєmozv’jazok sіmejnogo funkcіonuvannja ta osobistіsnogo rozvitku kurcіv // Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі G.S. Skovorodi. Psihologіja. Vip. 55. H.: HNPU, 2017. S. 48-57.

Kramchenkova V.O., Fomenko K.І. Psihodіagnostika motivacії vіdmovi vіd palіnnja // Naukovij vіsnik Mikolaїvs'kogo derzhavnogo unіversitetu іmenі V.O. Suhomlins'kogo: zbіrnik naukovih prac'. Serіja «Psihologіchnі nauki», 2016. № 1(16). S. 105-112.

Kramchenkova V.O. Rozroblennja ta aprobacіja psihodіagnostichnoї metodiki «Palіnnja jak zamіshhennja psihologіchnogo golodu» // Naukovij vіsnik HDU. Serіja «Psihologіchnі nauki». 2017. № 2. Tom 2. S. 153-159.

Kramchenkova V.O. Tjutjunova addikcіja z tochki zoru osnovnih psihologіchnih shkіl // Naukovij vіsnik HDU. Serіja «Psihologіchnі nauki». 2015. № 6. S. 179-184.

Levshin V.F., Fedichkina T.P. Zakonomernosti razvitija i rasprostranenija tabakokurenija // Vrach. 2001. №7. S. 26-28.

Leont'ev D.A. Sovremennaja psihologija motivacii. M.: «Smysl», 2002. 343 s.

Najdenova N.E., Zubareva N.N. Okazanie pomoshhi kurjashhim pacientam v centrah zdorov'ja i kabinetah medicinskoj profilaktiki. Tomsk: SibGMU, 2015. 36 s.

Narkologіja / za red. І.K. Sosіna, Ju.F. Chuєva. H.: Kolegіum, 2014. 1500 s.

Nikotinovaja zavisimost: (psihoaktivnye zavisimosti) / sost. H.H. Bojko. M.: «Rodnaja strana», 2009. 198 s.

Speranskaja O.I. Tabachnaja zavisimost': perspektivy issledovanija, dia-gnostiki, terapii. M.: GEOTAR-Media, 2011. 160 s.

Chuchalin A.G., Saharova G.M., Novikov K.Ju. Prakticheskoe rukovodstvo po lecheniju tabachnoj zavisimosti // Russkij Medicinskij Zhurnal. 2001. №21. S. 2-19.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.888370

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.