ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТА ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В КОНЦЕПЦІЇ LIVELONG LEARNING: ДОСВІД ПСИХОЛОГІВ

Віталій Бочелюк

Анотація


 Актуальність проблеми: Концепція livelong learning – провідна освітньо-політична стратегія розвинених країн світу. Залучення дорослих людей в навчання допомагає впоратись із життєвими кризами, покращує добробут та здоров’я, сприяє особистісному розвиткові, громадській активності, культурному росту. В кінцевому рахунку, це визначає економічне та соціальне благополуччя всього суспільства. Але в Україні впровадження цієї моделі відбувається не в повну силу, що зумовлює потребу в науковій дискусії.

Мета: проаналізувати шляхи впровадження освіти дорослих в Україні та світі; визначити шляхи формування професійних та життєвих компетенцій у фаховій психологічній спільноті.

Методи: аналіз документації, що регулюють впровадження концепції livelong learning в Європейському союзі та в Україні; письмове опитування психологів (131 особа зі стажем професійної діяльності 3-35 років) щодо конкретних способів розширення та поглиблення компетенцій; контент-аналіз, частотний аналіз, феноменологічний метод.

Результати дослідження. Головна місія освіти впродовж життя – розширення й оновлення життєвих перспектив в умовах трансформаційного соціального середовища. Провідна роль в цих процесах належить самій людині: її пізнавальній активності, відповідальності за побудову власного життєвого шляху, вмінню навчатися. Державні та громадські інститути створюють можливості для отримання освіти в різних формах, що відповідають індивідуальним інтересам та можливостям. В Україні, як і в інших країнах, навчання дорослих активно відбувається у сферах формальної, неформальної та самостійної освіти, але формою та змістом, теоретичним та нормативним обґрунтуванням сильно відстає від досвіду розвинених країн. Опитування психологів продемонструвало стійку потребу у навчанні протягом всього життя, що має професійну специфіку відповідно до сфери діяльності. Додаткова освіта позитивно впливає на професійну кар’єру, а також на психологічне благополуччя та соціальні процеси. Проте пізнавальна діяльність відбувається спонтанно, не сплановано; фахівцям складно знайти освітні пропозиції, що відповідають їхнім потребам.

Ключові слова: навчання протягом всього життя, освіта дорослих, навчальна діяльність, вміння вчитися, компетентність, професійний розвиток психологів.


Relevance of the problem: The concept of lifelong learning is the leading educational and political strategy of the advanced countries around the world. Attracting adults into training helps to cope with life crises, enhances their well-being and health, contributes to their personal development, social activity, and cultural growth. This eventually determines the economic and social well-being of the entire society. But in Ukraine the implementation of this model is not fully effective, which fact entails a scientific discussion.

Aim: to analyze the ways of introducing adult education in Ukraine and in the world; to determine the ways of forming professional and life competencies in the qualified psychological community.

Methods: analysis of documentation that governs the implementation of the lifelong learning concept in the European Union and in Ukraine; a written survey of psychologists (131 persons with professional experience of 3 to 35 years) concerning specific ways of expanding and deepening of competencies; content analysis, frequency analysis, phenomenological method.

Research results. The main mission of the lifelong learning is the expansion and renewal of life prospects in the framework of the transformational social environment. The leading role in these processes belongs to the individuals themselves: their cognitive activity, responsibility for building their own  life paths, the ability to learn. Governmental and public institutions create opportunities for education in various forms that are tailored to individual interests and capabilities. In Ukraine, similarly to other countries, adult learning is actively taking place in formal, informal, and independent education, but the form and content, the theoretical and normative substantiation is considerably lagging behind the experience of the advanced countries.

The survey of psychologists has demonstrated a steady need for a lifelong learning, which has a professional specificity according to the field of activity. Further education has a beneficial effect on professional career, as well as on psychological well-being and social processes. However, cognitive activity is occurring in a spontaneous, not in a planned way; it is difficult for professionals to find educational offers meeting their needs.

Keywords: lifelong learning, adult education, educational activity, ability to study, competence, professional development of psychologistsПовний текст:

PDF

Посилання


Державна служба статистики України (2019). Вища освіта в Україні у 2018 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Европейская комиссия (2008). Европейская квалификационная рамка для обучения в течение всей жизни. Люксембург: Офис официальных публикаций Европейского сообщества.

Ізбаш С., Усатий В. (2018) Компетентність "навчатися впродовж життя" як складник андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 1. 224-232.

Коршунов И. А., Гапонова О. С., Пешкова В. М. (2019) Век живи – век учись: непрерывное образование в России. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики.

Назарова О. Ю., Чуприн К. С. (2014). Статистичне дослідження рівня освіти як складової людського розвитку. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». 86 (1096). 83-88.

Положення про дистанційне навчання : Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013. № 466.

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013. № 48.

Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці : постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207.

Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями : постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 340.

Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012. № 5067-VI. Відомості Верховної Ради. 2013. 24. 243.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017. № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. 38-39. 380.

Про професійний розвиток працівників : Закон України від 12.01.2012. № 4312-VI. Голос України. 2012. 04 лют. (№ 22).

Савина А. К. (2015). Непрерывное образование за рубежом: от идеи к концепции. Отечественная и зарубежная педагогика. 3 (24). 49-64.

Aldridge, F. and Lavender, P. (2000). The Impact of Learning on Health. Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.

Belar, C. (2010) Lifelong learning and psychology. Education Leadership Conference. 41(7). 52.

Commission Of The European Communities (2000) A Memorandum on Lifelong Learning. SEC(2000)1832. Brussels.

Council of the European Union (2002) Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning. Official Journal of the European Communities. 9(7). 163.

Council of the European Union (2009) European Policy Cooperation (ET 2020 framework).

Delors J. (1996) Learning: the treasure within: report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. Paris: UNESCO Pablishing.

Desjardins R. & Schuller T. (Ed.) (2006). Measuring the Effects of Education on Health and Civic Engagement: Proceedings of the Copenhagen Symposium. OECD.

European Commission (2011) Progress towards the common European objectives in education and training Indicators and benchmarks 2010/2011. Luxembourg: Publication Office of the EU.

European Communities (2007) Key competences for lifelong learning: European Reference Framework. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurostat (2016) Classification of learning activities. Manual – 2016 edition. Luxembourg: EU Publications Office.

Faure E. (1972). Learning to Be: The World of Education Today and Tomorrow. Paris: UNESCO.

Field, J. (2012) Is lifelong learning making a difference? Research-based evidence on the impact of adult learning. Second International Handbook of Lifelong Learning / Ed. by D. Aspin, J. Chapman, K. Evans and R. Bagnall. Dordrecht: Springer. 887-897.

Hammond, C. and L. Feinstein (2006) Are those who flourished at school healthier adults? What role for adult education? Wider Benefits of Learning Research Report 17. London: Centre for Research on the Wider Benefits of Learning.

Human Development Reports: United Nations Development Programme URL: http://hdr.undp.org

Lengrand P. (1970). An Introduction to Lifelong Education. Paris: UNESCO.

Lindeman E.C. (1926). The Meaning of Adult Education. New York: New Republic. (Republ. 1989).

London M. (Ed.) (2011). The Oxford Handbook of Lifelong Learning. New York, Oxford: Oxford University Press.

OECD (1997). Lifelong Learning for All, Meeting of the

Schuller, T., Preston, J., Hammond, C., Bassett-Grundy, A., and Bynner, J. (2004) The Benefits of Learning: the impacts of formal and informal education on social capital, health and family life. London: Routledge.

The Council of the European Union (2018). Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union. 189/1.

Yeaxlee B. A. (1929). Lifelong Education. London: Cassell. (Republ. 1988).

United Nations (2015) Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

UNESCO (1976). Recomendation on the development of adult education, adopted by the General Conference at its nineteenth session Nairobi 26 November 1976.

UNESCO Institute for Lifelong Learning (2009). Global Report on Adult Learning and Education.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2019.61.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.