ЗНАЧЕННЯ МІСТА В МОВНІЙ СВІДОМОСТІ ЖИТЕЛІВ (СЕМАНТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗІ СЛОВОМ «ОДЕСА»)

Оксана Вдовиченко

Анотація


Мета дослідження – визначити психолінгвістичне значення концепту «Одеса» у мовній свідомості її мешканців.

Методи і вибірка дослідження. У дослідженні застосовано вільний асоціативний експеримент. Досліджувані мали написати п’ять асоціацій на слово «Одеса». Усього у роботі взяли участь 117 респондентів, 16-57 років, які постійно проживають у місті Одеса.

Результати. Шляхом застосування частотного аналізу асоціатів на слово-стимул Одеса було проаналізовано найбільш розповсюджені асоціації, які розкривають психолінгвістичне значення концепту «Одеса». Визначено ранги найбільш частих реакцій за всією сукупністю асоціацій та по першій реакції. Проаналізовано семантичні групи асоціатів. Змістовний і кількісний аналіз асоціатів за отриманими групами дозволяє визначити Одесу в мовній свідомості її жителів як морське туристичне місто, що має славну історію, гарну архітектуру і є символом гумору. Здійснено порівняльний аналіз концепту «Одеса» з концептами «Москва» та «Київ».

Висновки. Із результатів семантичної інтерпретації концепту «Одеса» слідує, що це місто асоціюється з морем, красивою архітектурною і славною історією, що ототожнюється з юмориною і веселощами. У асоціативному полі даного концепту найбільшу групу асоціатів склали ті, що описують його зв'язок із природою та морем. Значну групу периферійних та одиничних реакцій склали лексеми, що відносяться до асоціативного полю архітектурної та історичної тематики. На відміну від столичних міст, Одеса не має ознак мегаполісу та центру інфраструктури у мовній картині світу її городян.

Ключові слова: психолінгвістичний експеримент, концепт, урбаністична психологія, вільний асоціативний експеримент, Одеса, психологія городян, мовна картина світу.


 


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Киселева, Е. А. (2009). Опыт экспериментального психолингвистического исследования образов России и Японии в обыденном сознании студентов Новосибирского государственного университета. Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 7 (2). С. 103–115.

Колесова, И. Е., Ганичева, С. А. (2016). Образ Вологды в языковой картине мира студентов и школьников. Актуальные проблемы обучения русскому языку XII: Материалы международной конференции / Ed. Anastasia Sokolovа. Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. Brno: Masarykova univerzita, C. 179–184.

Кудрявцева, Н. Г. (2006). Ассоциативное поле концепта столица в сознании носителей русского языка. Ученые записки института им. В.И. Вернадского. Серия «Филология». 19 (58). С. 121-127.

Кулик, Д. П. (2012). Образ Франции в языковом сознании сибирских студентов (на материале психолингвистического эксперимента). Молодёжь и наука: Сборник материалов VIII Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, посвященной 155-летию со дня рождения К.Э. Циолковского. Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2012. URL: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2012/section28.html

Петухова, В., Наумова, Н. Г. (2014). Объективация концепта «Америка» в языковом сознании современной молодежи. Проблемы языковой картины мира в синхронии и диахронии: сборник материалов Всероссийской конференции молодых ученых. Нижний Новгород: НГПУ, С. 18–24.

Стернин, И. А., Рудакова, А. В. (2012). Психолингвистическое значение и его описание. Теоретические проблемы. LAP Lambert Academic Publishing” Saarbrücken.

Стернин, И. А., Саломатина, М. С. (2011). Семантический анализ слова в контексте. Воронеж: «Истоки», 150 с.

Тарасов, Е. Ф. (2006). Образ России: методология исследования. Вопросы психолингвистики. 4. С. 69–73.

Фельде, О. В. (2011). Свои и чужие в языковом сознании сибиряков. Вестник Томского государственного университета. Сер. Филология. 3(15). С. 59–64.

Чесноков, И. И. (2003). Концепт ЕВРОПА в языковом сознании российских студентов. Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2: Языкознание. № 3. С. 69–72.

Ши, Ся. (2008). Концепт КИТАЙ в русском обыденном языковом сознании: дисс. ...канд. филол. наук: 10.02.01 / ФГОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». Москва, 209 с.

Kondratyevа O., & Frolovа T. (2018). The Image of Region in Ordinary Language Consciousness of its Residents (on an Example of an Image of Kuzbass). PSYCHOLINGUISTICS, 24(2), 78-96. URL: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-2-78-96.

Kudryavtsev K. (2019). Psychosemantics of the image of a megapolis city. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 60. Х.: ХНПУ.С. 126-140.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2019.61.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.