LEGO CONSTRUCTION SETS AS A MEANS OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN’S CRITICAL THINKING DEVELOPMENT

Ірина Дорожко, Людмила Туріщева

Анотація


Aim: To evaluate the level of development of critical thinking elements in the process of working with a constructor in elementary school students. The main tasks are:1) to analyze the concept of "critical thinking" in the works of researchers; 2) to establish the main characteristics of critical thinking and its ability; 3) to identify the impact of "LEGO" on the development of critical thinking in younger students.

Research Methods. Comparative analysis of sources of scientific pedagogical literature, interpretation, formulation of conclusions. The results are processed mathematically and presented in the format of comparative tables.

Results. The article presents the analysis of psychological and pedagogical research. The concept of "critical thinking" is analyzed, its signs are shown. The peculiarities of critical thinking of the younger student are formulated, the educational possibilities of the designer are considered. The peculiarities of the development of critical thinking in younger students in the process of tasks with the designer "LEGO" are revealed.
LEGO classes provide opportunities for diverse development of students and the formation of the most important competences reflected in the concept of the New Ukrainian School. critical thinking is formed and developed when processing information, solving problems, problems, assessing the situation, choosing rational ways of activity. It is in the process of working with the designer, first of all, is the processing of information, assessment of the situation. Therefore, this process can be considered a condition for the development of critical thinking.
The study contains empirical results obtained during the work with the experimental data. In the process of completing the tasks, the following indicators are observed: the ability to put ideas into words; ability to find cause and effect; the ability to combine several ideas into one, to create a new idea.

Conclusions. School practice requires the development of new technologies for the formation of students' critical thinking in the learning process, the use of a variety of different pedagogical techniques that encourage students to creative activity, create conditions for them to become aware of the educational material, generalization of the acquired knowledge.  Tasks with "LEGO" should be used in working with younger students to develop critical thinking.

Keywords: critical thinking, signs of critical thinking, junior high school student.


Мета: оцінити рівень розвитку у молодших школярів елементів критичного мислення у процесі роботи з конструктором. 

Основними завданнями є:

1) проаналізувати склад поняття «критичне мислення» у роботах дослідників; 2) встановити основні характеристики критичного мислення та здатності до нього; 3) виявити вплив «LEGO» на розвиток критичного мислення у молодших школярів.

Методи: Порівняльний аналіз джерел наукової педагогічної літератури, інтерпретація, формулювання висновків. Результати обробляються математично і представлені у форматі порівняльних таблиць.

Результати. У статті представлено аналіз психолого-педагогічних досліджень. Проаналізовано поняття «критичне мислення»,  показано його ознаки. Сформульовано особливості критичного мислення молодшого школяра, розглянуто навчальні можливості конструктора.  Виявлено особливості розвитку критичного мислення у молодших школярів у процесі виконання завдань з конструктором «LEGO»

Заняття з «LEGO» надають можливості різнобічного розвитку учнів і формування найважливіших компетенцій, відображених у концепції Нової української школи. критичне мислення формується та розвивається під час опрацювання інформації, розв’язання задач, проблем, оцінки ситуації, вибору раціональних способів діяльності. Саме, у процесі роботи з конструктором, у першу чергу, здійснюється опрацювання інформації, оцінка ситуації. Тому,  цей процес можна вважати умовою розвитку критичного мислення.

Дослідження містить емпіричні результати, які отримано у ході роботи з експериментальними даними. У процесі виконання завдань зафіксовано наступні показники: здатність викласти ідеї своїми словами; вміння знайти причини та наслідки; вміння поєднати кілька ідей в одну, створити нову ідею.

Висновки.  Шкільна практика потребує розробки нових технологій формування критичного мислення школярів у процесі навчання, використання сукупності різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними навчального матеріалу, узагальнення отриманих знань.

 Завдання з  «LEGO» необхідно використовувати в роботі з молодшими школярами для розвитку критичного мислення.

Ключові слова: критичне мислення, ознаки критичного мислення,  молодший школяр.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Cluster, D. (2001). What is Critical Thinking? International journal about thinking development through reading and writing, Peremena, 4, P. 15-18.

Facione, P. (1990). Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Research Findings and Recommendations. American Philosophical Association, Newark. California State University, Fullerton

Lindsay G., Hull K.S., Thompson R.F. Creative and Critical Thinking. Retrieved from http://www.tsure.ru /University/Faculties/Fib/PiBG/creative.html

Terno, S. (2011). Teoriya rozvytku krytychnoho myslennya (na prykladi navchannya istoriyi) [The Theory of Critical Thinking Development (on the example of teaching history)]. Zaporizhzhia: Zaporizhzhya National University [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2019.61.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.