РЕЛІГІЙНИЙ СВІТОГЛЯД ЯК ФАКТОР ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ОСМИСЛЕНОСТІ ЖИТТЯ

Олексій Кузнецов

Анотація


Мета дослідженнявиявити типи релігійного світогляду особистості та визначити особливості екзистенційної наповненості життя в осіб в залежності від типу світогляду. 

Вибірка і методи дослідження. Вибірку досліджуваних склали 366 осіб. У дослідженні було застосовано 1) авторську методику виявлення типу релігійного світогляду, методики: 2) діагностики смислових життєвих орієнтацій, 3) самоактуалізації особистості, 4) екзистенційних ресурсів особистості, 5) екзистенції, 6) особистісної здійсненності, 7) саморозвитку особистості, 8) психологічної ресурсності особистості, 9) особистісної реалізованості.

Результати. У результаті кластерного аналізу було визначено п’ять типів релігійного світогляду: власне релігійний, містичний, агностичний, атеїстичний та агностично-атеїстичний.

Висновки. Містичний тип релігійного світогляду передбачає розуміння навколишньої дійсності через інтуїцію. Йому властива найменша особистісна вичерпаність, тобто задоволеність власною реалізацією у житті.

Агностичний тип релігійного світогляду характеризує особистість, яка вважає принципово неможливим пізнання об'єктивної дійсності через суб'єктивний досвід людини і тому вважає за неможливе пізнання істини в питаннях існування богів, вічного життя і інших надприродних істот, понять і явищ. Типу властива найменша осмисленість життя.

Релігійний тип релігійного світогляду характеризує особистість, яка є віруючою людиною, глибоко релігійною. Типу властива висока осмисленість життя, розуміння істинної природи людини, розвинуті екзистенційні ресурси віри, милосердя і прийняття, здатність до самотрансцендентності.

Атеїстичний тип релігійного світогляду характеризує особистість, яка не вірить в існування богу і надприродних явищ. Тип характеризується високою осмисленістю життя, розумінням істинної природи людини, розвинутими ресурсами свободи, смислу, милосердя, помірним рівнем екзистенційної наповненості життя, високим рівнем потреби у саморозвитку на тлі низької міри володіння механізмами саморозвитку.

Агностично-атеїстичний тип світогляду є проміжною формою між атеїстичним світоглядом. Тип характеризується низьким рівнем осмисленості перебігу життя та розуміння природи людини, ресурсів свободи, смислу, прийняття та віри.

Ключові слова: релігійний світогляд, смисложиттєві орієнтації, самоактуалізація особистості, екзистенційні ресурси особистості, особистісна здійсненність, саморозвиток особистості, психологічна ресурсність особистість, особистісна реалізованість.


 


Повний текст:

PDF

Посилання


Богдановская И.М. (2002). Смысловая организация современного религиозного опыта личности. Дисс. …к.психол.н. 19.00.01. СПб.

Большакова А. М. (2010). Опитувальник особистісної реалізованості. Проблеми сучасної педагогічної освіти. сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей. Ялта : РВВ КГУ, Вип. 28. Ч. 1. С. 14–24.

Варе І.С. (2017). Особливості формування смисложиттєвих орієнтацій майбутніх психологів. Дис. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. Одеса.

Гуревич П. С. (2009). Психология личности: [учебное пособие для студентов вузов]. М.: ЮНИТИ–ДАНА.

Кузікова С.Б., Кузіков Б.О. (2010). Конструювання методики дослідження саморозвитку особистості. ВІСНИК НТУУ – КПІ. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 2. С.106-112.

Фоменко К. І., Кузнецов О. І. (2019). Психологічна структура релігійного світогляду особистості. Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / [за ред. : С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова]. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Леонтьев Д.А. (2000). Тест смысложизненных ориентаций. М.: Смысл.

Ленгле А., Орглер К., Кривцова С.В. (2009). Шкала экзистенции (Existenzskala). Экзистенциальный анализ. 1. Москва. С. 141-170.

Павленко В.Н., Ваннер К. (2004). Особенности психологии евангельских христиан баптистов. Вопросы психологии. 5. С. 72–86.

Роджерс К. (1997). Клиент-центрированная терапия / [пер. с англ. В. В. Лях, А. П. Хомик]. М.: Рефл-бук; К.: Ваклер.

Рязанцева Е. Ю. (2012). Экзистенциальные ресурсы диц, переживающих психологический кризис: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. психологических наук: спец. 19.00.01.

Савелюк Н. (2017). Психологія розуміння релігійного дискурсу. К. : КНТ.

Соколовская И.Э. (2015). Социальная психология религиозной идентичности современной российской молодёжи. Дисс. … д.психол.н. 19.00.05 - социальная психология (психологические науки). МГППУ. Москва.

Шостром Э. Тест «Уровень самоактуализации личности» (САМОАЛ) [Електронний ресурс] / Э. Шостром. – Режим доступу до ресурсу: http://psycabi.net/testy/226-uroven-samoaktualizatsii-lichnosti-test-sat-voprosnik-samoal.

Штепа О.С. (2018а). Опитувальник особистісної здійсненності: теоретичні підстави для розробки та результати апробації. Psychological journal. № 5 (15). С. 196-223. https://doi.org/10.31108/1.2018.5.15.13

Штепа О.С. (2018b). Опитувальник психологічної ресурсності особистості: результати розробки й апробації авторської методики. Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Випуск 39. С. 380-399.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2019.61.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.