РЕЛІГІЙНИЙ СВІТОГЛЯД ЯК ФАКТОР ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ОСМИСЛЕНОСТІ ЖИТТЯ

Олексій Кузнецов

Анотація


Мета дослідженнявиявити типи релігійного світогляду особистості та визначити особливості екзистенційної наповненості життя в осіб в залежності від типу світогляду. 

Вибірка і методи дослідження. Вибірку досліджуваних склали 366 осіб. У дослідженні було застосовано 1) авторську методику виявлення типу релігійного світогляду, методики: 2) діагностики смислових життєвих орієнтацій, 3) самоактуалізації особистості, 4) екзистенційних ресурсів особистості, 5) екзистенції, 6) особистісної здійсненності, 7) саморозвитку особистості, 8) психологічної ресурсності особистості, 9) особистісної реалізованості.

Результати. У результаті кластерного аналізу було визначено п’ять типів релігійного світогляду: власне релігійний, містичний, агностичний, атеїстичний та агностично-атеїстичний.

Висновки. Містичний тип релігійного світогляду передбачає розуміння навколишньої дійсності через інтуїцію. Йому властива найменша особистісна вичерпаність, тобто задоволеність власною реалізацією у житті.

Агностичний тип релігійного світогляду характеризує особистість, яка вважає принципово неможливим пізнання об'єктивної дійсності через суб'єктивний досвід людини і тому вважає за неможливе пізнання істини в питаннях існування богів, вічного життя і інших надприродних істот, понять і явищ. Типу властива найменша осмисленість життя.

Релігійний тип релігійного світогляду характеризує особистість, яка є віруючою людиною, глибоко релігійною. Типу властива висока осмисленість життя, розуміння істинної природи людини, розвинуті екзистенційні ресурси віри, милосердя і прийняття, здатність до самотрансцендентності.

Атеїстичний тип релігійного світогляду характеризує особистість, яка не вірить в існування богу і надприродних явищ. Тип характеризується високою осмисленістю життя, розумінням істинної природи людини, розвинутими ресурсами свободи, смислу, милосердя, помірним рівнем екзистенційної наповненості життя, високим рівнем потреби у саморозвитку на тлі низької міри володіння механізмами саморозвитку.

Агностично-атеїстичний тип світогляду є проміжною формою між атеїстичним світоглядом. Тип характеризується низьким рівнем осмисленості перебігу життя та розуміння природи людини, ресурсів свободи, смислу, прийняття та віри.

Ключові слова: релігійний світогляд, смисложиттєві орієнтації, самоактуалізація особистості, екзистенційні ресурси особистості, особистісна здійсненність, саморозвиток особистості, психологічна ресурсність особистість, особистісна реалізованість.


The Aim of the study is to identify the types of religious outlook of the individual and to determine the features of the existential fullness of life in individuals, depending on the type of outlook (worldview).

Research sample and methods. The sample was 366 persons. The study applied 1) the author's method of revealing the type of religious outlook, 2) diagnostics of life-purpose orientations, 3) self-actualization of personality, 4) existential resources of the personality, 5) existence, 6) personal reality, 7) self-development of personality, 8) personal resourcefulness, 9) personal realizability.

Results. The cluster analysis identified five types of religious worldview: religious, mystical, agnostic, atheistic, and agnostic-atheistic. The types of worldview were characterized.

Conclusions. The mystical type of religious outlook implies understanding of reality through intuition. It has the least personal exhaustion, that is, satisfaction with his own realization in life.

Agnostic type of religious outlook characterizes a person who considers it fundamentally impossible to know objective reality through the subjective experience of individual and therefore considers it impossible to know the truth in the questions of the existence of gods, eternal life and other supernatural beings, concepts and phenomena. Type is characterized by the least purpose of life.

The religious type characterizes a deeply religious person. The type is characterized by high purpose of life, understanding of the true nature of mankind, developed existential resources of faith, charity and acceptance, the ability to self-transcendence.

The atheistic type of religious outlook characterizes a person who does not believe in the existence of God and supernatural phenomena. The type is characterized by high purpose of life, understanding of the true nature of man, developed resources of freedom, meaning, charity, a moderate level of existential fullness of life, a high level of need for self-development against the background of a low degree of ownership of self-development mechanisms.

The agnostic-atheistic type of outlook is an intermediate form between the atheistic worldview. The type is characterized by a low level of comprehension of the course of life and understanding of human nature, resources of freedom, meaning, acceptance and faith.

Keywords: religious outlook, purpose-of-life orientations, self-actualization of personality, existential resources of personality, personal feasibility, self-development of personality, psychological resource of personality, personal realization.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богдановская И.М. (2002). Смысловая организация современного религиозного опыта личности. Дисс. …к.психол.н. 19.00.01. СПб.

Большакова А. М. (2010). Опитувальник особистісної реалізованості. Проблеми сучасної педагогічної освіти. сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей. Ялта : РВВ КГУ, Вип. 28. Ч. 1. С. 14–24.

Варе І.С. (2017). Особливості формування смисложиттєвих орієнтацій майбутніх психологів. Дис. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. Одеса.

Гуревич П. С. (2009). Психология личности: [учебное пособие для студентов вузов]. М.: ЮНИТИ–ДАНА.

Кузікова С.Б., Кузіков Б.О. (2010). Конструювання методики дослідження саморозвитку особистості. ВІСНИК НТУУ – КПІ. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 2. С.106-112.

Фоменко К. І., Кузнецов О. І. (2019). Психологічна структура релігійного світогляду особистості. Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / [за ред. : С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова]. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Леонтьев Д.А. (2000). Тест смысложизненных ориентаций. М.: Смысл.

Ленгле А., Орглер К., Кривцова С.В. (2009). Шкала экзистенции (Existenzskala). Экзистенциальный анализ. 1. Москва. С. 141-170.

Павленко В.Н., Ваннер К. (2004). Особенности психологии евангельских христиан баптистов. Вопросы психологии. 5. С. 72–86.

Роджерс К. (1997). Клиент-центрированная терапия / [пер. с англ. В. В. Лях, А. П. Хомик]. М.: Рефл-бук; К.: Ваклер.

Рязанцева Е. Ю. (2012). Экзистенциальные ресурсы диц, переживающих психологический кризис: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. психологических наук: спец. 19.00.01.

Савелюк Н. (2017). Психологія розуміння релігійного дискурсу. К. : КНТ.

Соколовская И.Э. (2015). Социальная психология религиозной идентичности современной российской молодёжи. Дисс. … д.психол.н. 19.00.05 - социальная психология (психологические науки). МГППУ. Москва.

Шостром Э. Тест «Уровень самоактуализации личности» (САМОАЛ) [Електронний ресурс] / Э. Шостром. – Режим доступу до ресурсу: http://psycabi.net/testy/226-uroven-samoaktualizatsii-lichnosti-test-sat-voprosnik-samoal.

Штепа О.С. (2018а). Опитувальник особистісної здійсненності: теоретичні підстави для розробки та результати апробації. Psychological journal. № 5 (15). С. 196-223. https://doi.org/10.31108/1.2018.5.15.13

Штепа О.С. (2018b). Опитувальник психологічної ресурсності особистості: результати розробки й апробації авторської методики. Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Випуск 39. С. 380-399.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2019.61.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.