ДІАГНОСТИКА ЖИТТЄТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ: МЕТОДИКА ОЖЗ-П (ОПИТУВАЛЬНИК ЖИТТЄТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ)

Анастасія Большакова

Анотація


Метою дослідження було створення психодіагностичної методики для вивчення життєтворчих здібностей у підлітковому віці.

Методи. Для оцінки валідності створеної методики використано Тест смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва, Тест життєстійкості С. Мадді, Опитувальник толерантності до невизначеності С. Баднера, Опитувальник самоактуалізації. У процесі статистичної обробки здійснено факторний аналіз методом головних компонент та обертанням факторних структур за принципом Varimax, кореляційний аналіз, розрахування коефіцієнту Кронбаха.

Результати. Система емпіричних індикаторів життєтворчості містить у собі прояви здібностей до: самопізнання та саморефлексії, смислоутворення, гнучкості, кретивності, планування, саморозвитку, життєстійкості. З урахуванням цих індикаторів створено методику, яка дозволяє діагностувати рівень розвитку життєтворчих здібностей за шкалами:

- «креативність» характеризує здібності щодо знаходження захоплюючого у будь-якій справі, створення нового у будь-якій діяльності;

- «самопізнання» оцінює життєтворчі здібності щодо самоспостереження, розуміння своїх індивідуальособливостей, знаходження причин своїх вчинків;

- «осмисленість життя» характеризує здібності знаходити смисл існування та життєве призначення, відчувати наповненість життя;

- «цілеспрямованість» оцінює здібності формулювати життєві цілі, виявляти активність, рішучість та наполегливість у реалізації задумів;

- «гнучкість» виявляє здібності щодо толерантності до невизначеності, , гнучкості у життєвому плануванні, готовності до змін у житті;

- «саморозвиток» оцінює здібності щодо організації власного психічного та фізичного самовдосконалення, активності у саморозвитку;

- «життєстійкість» виявляє здібності, пов’язані зі здатністю протистояти життєвим труднощам: долати складні проблеми, розв’язувати конфлікти, опиратися деструктивному тискові та маніпуляціям оточуючих.

Висновки. Створено психодіагностичну методику для вивчення життєтворчих здібностей у підлітковому віці. Створена методика має задовільні характеристики надійності та валідності.

Ключові слова: життєтворчість, життєтворчі здібності, опитувальник життєтворчих здібностей, підлітковий вік, психодіагностика.


Aim of research is to create psychodiagnostic method for the study of teenager’s life-creation abilities is created.

Methods. It was used for the estimation of validity: Sense-of-Life Orientations Test of D. Leontiev, Hardiness Survey of S. Maddi, Tolerance for Ambiguity Questionnaire of S. Badner, Self-actualization Questionnaire. The factor analysis (by the method of main components and rotation of factor structures on principle of Varimax), cross-correlation analysis, coefficient of Kronbah are carried out in the process of statistical analysis

Results. The system of life-creation empiric indicators contains the displays of apabilities to: self-knowledge and self-reflection, sense-of-life creation, flexibility, creativeness, planning, self-developing, hardiness. Taking into account these indicators the psychodiagnostic method for the study of teenager’s life-creation abilities is created. Life-creation abilities questionnaire allows to diagnose the level of life-creation abilities developing after seven:

- creativeness characterizes personal abilities to bring interest to the life, appraises the aspiration for making new and original things;

- self-knowledge describes the personal attempt to understand own characteristics, personal abilities to find the inner reasons of behavior, the attempt to the self-knowledge;

- sense-of-life creation describes personal abilities to find the sense of life and to formulate the life destination;

- planning covers the life-creation abilities to formulate the life goals, to be active, energetic, consecutive and assertive;

- flexibility characterizes personal abilities to be tolerant to the uncertainty, to be flexible in the life planning, to be ready for life changes;

- self-developing describes the confidence in the necessity of personal development;

- hardiness characterizes personal abilities to resist to the life problems, to overcome the difficulties, to resolve the conflicts, to stand up to the influence.

Conclusions. The psychodiagnostic method for the study of teenager’s life-creation abilities is created. The new psychodiagnostic method is characterized by satisfactory psychometric characteristics (reliability and validity).

Keywords: life-creation, life-creation abilities, life-creation abilities questionnaire, teens age, psychodiagnostic.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богданова Н. (2011). Культура життєтворчості особистості. Філо-софсько-світоглядний аналіз. Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова,

Большакова А.М. (2010). Опитувальник життєтворчих здібностей. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка. № 2 (29). С. 70-75.

Сохань Л.В. (1996). Складові життєтворчості. Психологія і педа-гогіка життєтворчості. Київ : Ін-т змісту і методів навчання. С. 156-203.

Демчук О.О., Воробйов А.М. (2016). Психологія життя як паради-гма життєтворчості. Психологія: реальність і перспективи. Вип. 6. С. 43-47.

Ямницький В.М. (2006). Розвиток життєтворчої активності особи-стості: теорія та експеримент. Одеса: ПНЦ АПН України.

Budner, S. (1992). Intolerance for ambiguity as a personal variable. Journal of Personality, 30. Р. 29-50
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2019.61.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.