ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

М. В. Саврасов, О. В. Чернякова, Ю. Д. Фомічева

Анотація


Дане дослідження присвячене психологічному аналізу основних теоретичних аспектів дослідження креативності майбутнього вчителя початкових школи у процесі навчальної діяльності. Аналізуються сучасний науковий стан проблеми креативності майбутнього вчителя початкової школи та опрацьовуються основні перспективні напрями подальших психолого-педагогічних досліджень даної наукової проблематики. Приділяється увага основним психологічним складовим та особливостям прояву креативності особистості майбутнього вчителя початкової школи у ході навчально-виховному процесі сучасного педагогічного ВНЗ. 

Ключові слова: особистість, творчість, креативність, майбутній вчитель, студент, початкова школа, навчальна діяльність, структура, умови, зміст.

 

Данное исследование посвящено психологическому анализу основных теоретических аспектов исследования креативности будущого учителя начальной школы в процессе учебной деятельности. Анализируется современное научное состояние проблемы креативности будущего учителя начальной школы и обрабатываются основные перспективные направления дальнейших психолого-педагогических исследований в данной научной проблематики. Уделяется внимание основным психологическим составляющим и особенностям креативности личности будущего учителя начальной школы в ходе учебно-воспитательного процесса современного педагогического ВУЗа.

Ключевые слова: личность, творчество, креативность, будущий учитель, студент, начальная школа, учебная деятельность, структура, условие, содержание.

 

This study focuses on the psychological analysis of the basic theoretical aspects of the study of creativity of the future teacher of primary school in the educational activity. It analyzes the current state of the scientific problems of the future creativity of primary school teachers and processed basic perspective directions of further psychological and educational research in the scientific perspective. Attention is paid to the basic psychological components and characteristics of creative personality of the future elementary school teacher in the educational process of modern pedagogical university.

Keywords: personality, creative, creativity, future teacher, student, elementary school, learning activities, structure, condition, contents.


Повний текст:

PDF

Посилання


Агулов М.В. Психологічні чинники динаміки суб’єктності майбутнього вчителя: дис. … кандидата психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Х., 2010. 214 с.

Гарбузенко Л.В. Формування естетичної культури майбутніх учителів початкових класів засобами декоративно-ужиткового мистецтва: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. К., 2001. 19 с.

Гайдур М.І. Підготовка майбутніх вчителів до організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів в умовах інформаційного середовища: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Ялта, 2010. 17 с.

Гусак П.М. Теорія і технологія диференційованого навчання майбутніх учителів початкових класів: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.01. К. 1999. 38 с.

Дубяга С.М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до педагогічної імпровізації: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. К., 2008. 23 с.

Колесник Н.Є. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Житомир, 2007. 22 с.

Кисельов К.С. Теоретичні засади дослідження креативності майбутнього педагога // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки. Миколаїв: МНПУ, 2016. № 1(16). С. 188-192.

Мірошник З. М. Феноменологія рольової структури особистості вчителя початкових класів. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2012. Вип. 43, Ч. І. С. 135–141.

Мужикова І.М. Методика формування базових знань та вмінь з образотворчого мистецтва в майбутніх учителів початкових класів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. К., 2004. 22 с.

Поденко А.В. Організаторські здібності як ресурс копінг-поведінки майбутніх вчителів // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 55. Х.: ХНПУ, 2017. С. 203-210.

Прокоф’єва М.Ю. Інтеграція педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2008. 21 с.

Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М.: Политиздат, 1990. 494 с.

Саврасов М.В. Емоційно-мотиваційні складові креативності особистості: дис. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». – Х., 2012. 224 с.

Саврасов М.В. Психологічні особливості задежності креативності особистості дорослих від профілю професійної діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2014. Вип. 49. С. 125-133.

Хомуленко Т.Б., Мірошник З.М. Семантичний простір рольових позицій вчителя // Вісник Одес. нац. ун-ту. Психологія. Т. 16. О.: ОНУ, 2011. С. 170-178.

REFERENCES

Agulov M.V. Psihologіchnі chinniki dinamіki sub’єktnostі majbutn'ogo vchitelja: dis. … kandidata psihol. nauk: spec. 19.00.07 «Pedagogіchna ta vіkova psihologіja». H., 2010. 214 s.

Garbuzenko L.V. Formuvannja estetichnoї kul'turi majbutnіh uchitelіv pochatkovih klasіv zasobami dekorativno-uzhitkovogo mistectva: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. K., 2001. 19 s.

Gajdur M.І. Pіdgotovka majbutnіh vchitelіv do organіzacії navchal'nopіznaval'noї dіjal'nostі molodshih shkoljarіv v umovah іnformacіjnogo seredovi-shha: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Jalta, 2010. 17 s.

Gusak P.M. Teorіja і tehnologіja diferencіjovanogo navchannja majbutnіh uchitelіv pochatkovih klasіv: avtoref. dis. ... dokt. ped. nauk: 13.00.01. K. 1999. 38 s.

Dubjaga S.M. Pіdgotovka majbutnіh uchitelіv pochatkovoї shkoli do pedagogіchnoї іmprovіzacії: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. K., 2008. 23 s.

Kolesnik N.Є. Pіdgotovka majbutnіh uchitelіv pochatkovih klasіv do organіzacії hudozhn'o-tehnіchnoї tvorchostі uchnіv: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Zhitomir, 2007. 22 s.

Kisel'ov K.S. Teoretichnі zasadi doslіdzhennja kreativnostі majbutn'ogo pedagoga // Naukovij vіsnik Mikolaїvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі V.O. Suhomlins'kogo. Psihologіchnі nauki. Mikolaїv: MNPU, 2016. № 1(16). S. 188-192.

Miroshnyk Z. M. Fenomenolohiya rolʹovoyi struktury osobystosti vchytelya pochatkovykh klasiv. Visnyk KHNPU. Psykholohiya. 2012. Vyp. 43, CH. I. S. 135–141.

Muzhikova І.M. Metodika formuvannja bazovih znan' ta vmіn' z obrazotvorchogo mistectva v majbutnіh uchitelіv pochatkovih klasіv: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.02. K., 2004. 22 s.

Podenko A.V. Organіzators'kі zdіbnostі jak resurs kopіng-povedіnki majbutnіh vchitelіv // Vіsnik HNPU іmenі G.S. Skovorodi. Psihologіja. Vip. 55. H.: HNPU, 2017. S. 203-210.

Prokof’єva M.Ju. Іntegracіja pedagogіchnoї pіdgotovki majbutnіh vihova-telіv doshkіl'nih zakladіv і vchitelіv pochatkovih klasіv: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Odesa, 2008. 21 s.

Psihologija. Slovar' / Pod obshh. red. A.V. Petrovskogo, M.G. Jaroshevskogo. M.: Politizdat, 1990. 494 s.

Savrasov M.V. Emocіjno-motivacіjnі skladovі kreativnostі osobistostі: dis. ... kand. psihol. nauk: spec. 19.00.01 «Zagal'na psihologіja, іstorіja psihologії». – H., 2012. 224 s.

Savrasov M.V. Psykholohichni osoblyvosti zadezhnosti kreatyvnosti osobystosti doroslykh vid profilyu profesiynoyi diyalʹnosti // Visnyk KHNPU. Psykholohiya. 2014. Vyp. 49. S. 125-133.

Homulenko T.B., Mіroshnik Z.M. Semantichnij prostіr rol'ovih pozicіj vchitelja // Vіsnik Odes. nac. un-tu. Psihologіja. T. 16. O.: ONU, 2011. S. 170-178.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.888382

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.