МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЇ ЗОРОВИХ СПРИЙМАНЬ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Є. П. Синьова, С. О. Риков, С. В. Федоренко, С. Ю. Могілевський, І. В. Шаргородська, Л. І. Денисюк

Анотація


У статті розкрито сучасний стан науково-методичної розробленості проблеми педагогічної корекції зорового сприймання у дітей з порушеннями зору з урахуванням медичних та психологічних аспектів цієї роботи.

Ключові слова: педагогічна корекція зору, функціональна зорова система, механізми зорового сприймання, напрямки корекції: пошуково-орієнтовний, інформаційно-пізнавальний, контролюючо-регулювальний.

 

В статье раскрыто современное состояние научно-методической разработанности проблемы педагогической коррекции зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения с учетом медицинских и психологических аспектов этой работы.

Ключевые слова: педагогическая коррекция зрения, функциональная зрительная система, механизмы зрительного восприятия, направления коррекции: поисково-ориентировочный, информационно-познавательный, контролирующе-регулирующий.

 

The article describes the current state of the scientific and methodical researches in the field of pedagogical correction of the visual perception in visually impaired children, which take into consideration medical and psychological aspects of this process. 

Key words: pedagogical vision correction, functional vision system, mechanisms of visual perception, components of correction: search and orientation, informational and cognitive, controlling and regulating

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьев Б.Г. Теория опущений. Л.: Изд-во Ленингр ун-та, 1961. 454 с.

Анохин П.К. Общие принципы компенсации нарушенных функций и их физиологическое обоснование. М., 1955. 20 с.

Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. / под ред. А.М.Матюшкина // Т. 3: Проблема развития высших психических функций. М.: Педагогика, 1983. С. 6-41.

Гребенюк Т.М., Сасіна І.О., Тімакова Ю.В. Медико-педагогічна корекція зорового сприймання у дошкільників з вадами зору. К., 2008. 146 с.

Малачкова Н.В. Особливості зорового сприйняття у дітей 6-7 років з діагнозом амбліопія // Довкілля та здоров’я. 2013. № 3. С. 66-69.

Павлов И.П. Избранные произведения. М.: АН СССР, 1949. 638 с.

Пластунова Л.Г. Особенности психического развития детей первого года жизни со зрительными нарушениями. Автореф. дис. …канд. психол. наук: спец. 19.00.04. СПб, 2006. 27 с.

Риков С.О., Синьова Є.П., Могілевський С.Ю., Шаргородська І.В. та співав. Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти: навч.-метод. посібник. К., 2016. 212 с..

Риков С.О., Степаненко А.В., Шаргородська І.В., Денисюк Л.І. та співав. Порушення рефракції та акомодації // Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Київ. 2015. Наказ МОЗ України № 827 від 08.12.2015. 209 с.

Риков С.О., Заремба Є.Х., Шаргородська І.В. Сімейна медицина у п’яти томах. Офтальмологія // Енциклопедія. Київ. 2013. Т.5. 704 с.

Синьова Є.П. Тифлопсихологія. Психологічні особливості людей з глибокими порушеннями зору: підручник. К.: Знання, 2008. 365 с.

Синьова Є.П., Федоренко С.В. Тифлопедагогіка: підр. для студ. вищих навч. закладів. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. 325 с.

Соболева Т.Н. Развитие способностей зрительного восприятия у детей младшего школьного возраста. Аавтореф. канд. дис. М., 1999. 221 с.

REFERENCES

Anan'ev B.G. Teorija opushhenij. L.: Izd-vo Leningr un-ta, 1961. 454 s.

Anohin P.K. Obshhie principy kompensacii narushennyh fu-nkcij i ih fiziologicheskoe obosnovanie. M., 1955. 20 s.

Vygotskij L.S. Sobranie sochinenij: v 6 t. / pod red. A.M.Matjushkina // T. 3: Problema razvitija vysshih psihicheskih funk-cij. M.: Pedagogika, 1983. S. 6-41.

Grebenjuk T.M., Sasіna І.O., Tіmakova Ju.V. Mediko-pedagogіchna korekcіja zorovogo sprijmannja u doshkіl'nikіv z vadami zoru. K., 2008. 146 s.

Malachkova N.V. Osoblivostі zorovogo sprijnjattja u dіtej 6-7 rokіv z dіagnozom amblіopіja // Dovkіllja ta zdorov’ja. 2013. № 3. S. 66-69.

Pavlov I.P. Izbrannye proizvedenija. M.: AN SSSR, 1949. 638 s.

Plastunova L.G. Osobennosti psihicheskogo razvitija detej pervogo goda zhizni so zritel'nymi narushenijami. Avtoref. dis. …kand. psihol. nauk: spec. 19.00.04. SPb, 2006. 27 s.

Rikov S.O., Sin'ova Є.P., Mogіlevs'kij S.Ju., Shargorods'ka І.V. ta spіvav. Dіti z porushennjami zoru v umovah іnkljuzivnoї osvіti: navch.-metod. posіbnik. K., 2016. 212 s.

Rikov S.O., Stepanenko A.V., Shargorods'ka І.V., Denisjuk L.І. ta spіvav. Porushennja refrakcії ta akomodacії // Adaptovana klіnіchna nastanova, zasnovana na dokazah. Kiїv. 2015. Nakaz MOZ Ukraїni № 827 vіd 08.12.2015. 209 s.

Rikov S.O., Zaremba Є.H., Shargorods'ka І.V. Sіmejna medicina u p’jati tomah. Oftal'mologіja // Enciklopedіja. Kiїv. 2013. T.5. 704 s.

Sin'ova Є.P. Tiflopsihologіja. Psihologіchnі osoblivostі ljudej z glibokimi porushennjami zoru: pіdruchnik. K.: Znannja, 2008. 365 s.

Sin'ova Є.P., Fedorenko S.V. Tiflopedagogіka: pіdr. dlja stud. vishhih navch. zakladіv. K.: NPU іmenі M.P. Dragomanova, 2009. 325 s.

Soboleva T.N. Razvitie sposobnostej zritel'nogo vosprijatija u detej mladshego shkol'nogo vozrasta. Aavtoref. kand. dis. M., 1999. 221 s.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.888751

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.