ПСИХОСОМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПАЛІАТИВНИХ КЛІЄНТІВ

Д. М. Туркова

Анотація


У статті розглядається категорія здоров’я з точки зору психосоматичного підходу. Окрема увага приділяється розкриттю значення психосоматичної компетентності у становленні особистості. Визначається роль взаємозв’язку з матір’ю на шляху до психосоматичних феноменів норми. Зроблено акцент на специфіці та важливості розвитку психосоматичної компетентності паліативних клієнтів. Подається розмежування понять «паліативного клієнта» від «паліативного пацієнта». Пропонується стратегія покращення якості життя родин з паліативними пацієнтами за рахунок розвитку психосоматичної компетентності.

Ключові слова: психосоматична компетентність, психосоматичні феномени, категорія здоров’я в психосоматиці, паліативні клієнти, паліативна допомога.

 

В статье рассматривается категория здоровья с точки зрения психосоматического подхода. Отдельное внимание уделяется раскрытию значения психосоматической компетентности в становлении личности. Определяется роль взаимосвязи с матерью на пути к психосоматическим феноменам нормы. Сделан акцент на специфике и важности развития психосоматической компетентности паллиативных клиентов. Подается разграничение понятий «паллиативного клиента» от «паллиативного пациента». Предлагается стратегия улучшения качества жизни семей с паллиативными пациентами за счет развития психосоматической компетентности.

Ключевые слова: психосоматическая компетентность, психосоматические феномены, категория здоровья в психосоматике, паллиативные клиенты, паллиативная помощь.

 

The article is examines the category of health from the point of view of psychosomatic approach. Separate attention is spared to opening of value of psychosomatic competence in becoming of personality. The role of intercommunication with mother on a way to the psychosomatic phenomena of norm has been determined. The accent is done on a specific and importance of development of psychosomatic competence of palliative clients. The differentiation of concepts of «palliative client» from a «palliative patient» has been given. The strategy of improvement the quality of life of families with palliative patients due to development of psychosomatic competence has been offered.

Keywords: psychosomatic competence, psychosomatic phenomena, category of health in psychosomatic, palliative clients, palliative care.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кокун О.М., Савенкова И.И. Психосоматические аспекты сохранения и восстановления здоровья личности // Здоровье. Личность. Общество: сборник научных трудов / сост. А. В. Алёшичева. Х.: Финарт, 2014. С. 61-88.

Кузнецов М.А., Зотова Л.Н. Психологические механизмы и детерминанты поддержания здоровья человека // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 53. Х.: ХНПУ, 2016, С. 102-125.

Кузнецов М.А., Зотова Л.Н. Жизнестойкость и образ здоровья у студентов. Х.: Изд-во «Диса плюс», 2017. 398 с.

Култаев А.Ю. Психосоматическое здоровье Электронный ресурс // Клиника психосоматического здоровья. Человек – союз души и тела. – Режим доступа: http://psychosoma.com.ua/nashi-stati/psixosomaticheskoe-zdorove/ 5. Паліативна допомога // Інформаційний бюлетень №1. Видається за ініціати-ви ВГО «УКРАЇНСЬКА ЛІГА ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДИПОМОГИ». 39 с.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация; пер. с англ. М.: Когито-Центр, 2002. 396 с.

Самойлов Н.Г. Взаимосвязь компонентов здоровья человека // Здоровье. Личность. Общество: сборник научных трудов / сост. А. В. Алёшичева. Х.: Финарт, 2014. С. 303-318.

Терлецкая Л.Г. Психическое здоровье личности: поиск гармонии // Здоровье. Личность. Общество: сборник научных трудов / сост. А.В. Алёшичева. Х.: Финарт, 2014. С. 319-336.

Туркова Д.М. Жіночність, привабливість та сексуальність у сприйманні образу жінки паліативними клієнтами // Матеріали I Всеукраїнської науково‒практичної конференції «Психологія сексуальності та міждисциплінарні підходи до практики збереження сексуального здоров’я» (11 березня 2016 р., м. Кривий Ріг) / за ред. З.М. Мірошник, Є.Л. Гергеля, М.С. Великодної. Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ “КНУ”, 2016. С. 22.

Туркова Д.М. Проблемы практической психологии в организации и обеспечении паллиативной помощи // Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід: матеріали ІІ Міжнародної науково‒практичної конференції, (Харків, 23–24 жовтня 2015 року). Х.: Вид-во «Діса плюс», 2015. С. 310-311.

Туркова Д.М. Фрустрація вікових потреб у підлітків з особливими потребами // Proceedings of International scientific-practical conference « Actual questions and problems of development of social sciences». Kielce, 2016. June 28‒30. С. 143-145.

Хомуленко Т.Б., Крамченкова В.О. Методика проективної діагностики тілесного Я // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 5. Том 2. Херсон, 2016. Вип. 5. С. 39-45.

Хомуленко Т.Б. Василенко Я.О. Коваленко М.В. Психосоматичний підхід у проблематиці психології розвитку: теоретичні та прикладні аспекти // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2014. Вип.49. С.176-192.

Хомуленко Т.Б. Психотерапевтичний ресурс внутрішнього діалогу з тілесним Я при психосоматиці паних (жіночих) органів // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2016. Вип.54. С. 234-245.

Хомуленко Т.Б. Психотехнології саморегуляції тілесного Я. Х.: Вид-во «Діса плюс», 2017. 44 с.

Хомуленко Т.Б. Теоретико-методологические основы психологии здоровья // Здоровье. Личность. Общество: сборник научных трудов / сост. А. В. Алёшичева. Х.: Финарт, 2014. С. 88-115.

REFERENCES

Kokun O.M., Savenkova I.I. Psihosomaticheskie aspekty sohranenija i vosstanovlenija zdorov'ja lichnosti // Zdorov'e. Lichnost'. Obshhestvo: sbornik nauchnyh trudov / sost. A. V. Aljoshicheva. H.: Finart, 2014. S. 61-88.

Kuznecov M.A., Zotova L.N. Psihologicheskie mehanizmy i determinanty podderzhanija zdorov'ja cheloveka // Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі G.S. Skovorodi. Psihologіja. Vipusk 53. H.: HNPU, 2016, S. 102-125.

Kuznecov M.A., Zotova L.N. Zhiznestojkost' i obraz zdorov'ja u studentov. H.: Izd-vo «Disa pljus», 2017. 398 s.

Kultaev A.Ju. Psihosomaticheskoe zdorov'e Jelektronnyj resurs // Klinika psihosomaticheskogo zdorov'ja. Chelovek – sojuz dushi i tela. Rezhim dostupa: http://psychosoma.com.ua/nashi-stati/psixosomaticheskoe-zdorove/ 5. Palіativna dopomoga // Іnformacіjnij bjuleten' №1. Vidaєt'sja za іnіcіativi VGO «UKRAЇNS''KA LІGA PALІATIVNOЇ TA HOSPІSNOЇ DIPOMOGI». 39 s.

Raven Dzh. Kompetentnost' v sovremennom obshhestve: vyjavlenie, razvitie i realizacija; per. s angl. M.: Kogito-Centr, 2002. 396 s.

Samojlov N.G. Vzaimosvjaz' komponentov zdorov'ja cheloveka // Zdorov'e. Lichnost'. Obshhestvo: sbornik nauchnyh trudov / sost. A. V. Aljoshicheva. H.: Finart, 2014. S. 303-318.

Terleckaja L.G. Psihicheskoe zdorov'e lichnosti: poisk garmonii // Zdorov'e. Lichnost'. Obshhestvo: sbornik nauchnyh trudov / sost. A.V. Aljoshicheva. H.: Finart, 2014. S. 319-336.

Turkova D.M. Zhіnochnіst', privablivіst' ta seksual'nіst' u sprijmannі obrazu zhіnki palіativnimi klієntami // Materіali I Vseukraїns'koї naukovo‒praktichnoї konferencії «Psihologіja seksual'nostі ta mіzhdisciplіnarnі pіdhodi do praktiki zberezhennja seksual'nogo zdorov’ja» (11 bereznja 2016 r., m. Krivij Rіg) / za red. Z.M. Mіroshnik, Є.L. Gergelja, M.S. Velikodnoї. Krivij Rіg: KPІ DVNZ “KNU”, 2016. S. 22.

Turkova D.M. Problemy prakticheskoj psihologii v organizacii i obespechenii palliativnoj pomoshhi // Kognіtivnі ta emocіjno-povedіnkovі faktori povnocіnnogo funkcіonuvannja ljudini: kul'turno-іstorichnij pіdhіd: materіali ІІ Mіzhnarodnoї naukovo‒praktichnoї konferencії, (Harkіv, 23–24 zhovtnja 2015 roku). H.: Vid-vo «Dіsapljus», 2015. S. 310-311.

Turkova D.M. Frustracіja vіkovih potreb u pіdlіtkіv z osoblivimi potrebami // Proceedings of International scientific-practical conference « Actual questions and problems of development of social sciences». Kielce, 2016. June 28‒30. S. 143-145.

Homulenko T.B., Kramchenkova V.O. Metodika proektivnoї dіagnostiki tіlesnogo Ja // Naukovij vіsnik Hersons'kogo derzhavnogo unіversitetu. Serіja «Psihologіchnі nauki». Vipusk 5. Tom 2. Herson, 2016. Vip. 5. S. 39-45.

Homulenko T.B. Vasilenko Ja.O. Kovalenko M.V. Psihosomatichnij pіdhіd u problematicі psihologії rozvitku: teoretichnі ta prikladnі aspekti // Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі G. S. Skovorodi. Psihologіja. 2014. Vip.49. S.176-192.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.888764

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.