ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ АРТ-ТЕРАПІЇ НА ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

Ольга Лазаревська

Анотація


Мета дослідження. Визначення основних психологічних факторів впливу в процесі арт-терапії з дітьми дошкільного віку.

Методологія і методи дослідження. Методологічною основою дослідження стала культурно-історична теорія, теорія, комплексний діагностичний тест для виявлення індивідуальних і психологічних особливостей дитини і характеру бачення нею оточуючого світу, уявлення про себе і свою діяльність. Були використані методики визначення рівня розвитку сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, уяви.

Результати: Визначено, що арт-терапія як стратегія втілення основних завдань психокорекційної роботи в умовах становлення свідомості дитини в просторі дитячо-дорослої спільноти будується на наступних принципах: творчого розвитку;  використання ефекту саморозвитку за активної підтримки дорослого; принцип системного підходу до психокорекційної роботи, що призводить до досягнення психотерапевтичного ефекту; принцип опосередкування особистості дитини та її відношень у процесі відтворення картини світу через формування візуальної моделі, яка є системою графічних і кольорових значень, «візуальних архетипів» у дитячій творчості.

У статті показано, що у процесі арт-терапії відбувається становлення і розвиток трьох ліній відношень дитини: до себе, до оточуючих людей і світу, що складають її картину світу.

Висновки. У статті проаналізовано проблему арт-терапії як засобу психологічної гармонізації та розвитку психіки дитини через художньо-творчу діяльність.

Розглянуто наукові пошуки вчених з питань особливостей арт-терапії як науки, її ефективності в роботі з дітьми дошкільного віку, визначено  психологічні фактори щодо психотерапевтичного та психокорегуючого потенціалу образотворчого мистецтва і художньо-творчої діяльності в роботі з дітьми.

Розкрито психологічні фактори психотерапевтичного впливу на етапі початку образотворчої діяльності дитини, зокрема художня експресія, психотерапевтичні відношення та інтерпретація вербально-зворотнього зв’язку.


Ключові слова


арт-терапія, художня експресія, психотерапевтичні відношення, діти дошкільного віку, образотворча діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вознесенська, О. (2005). Особливості арт-терапії як методу. Психолог, 39, 15-23.

Іванова, В. (2009). Арт-терапія: проблеми становлення і розвитку. Педагогісні науки, 108, 43-46.

Федій, О. (2007). Естетотерапія. Київ: Центр учбової літератури.

Винникотт, Д. (2002). Игра и реальность. Москва: Институт общегуманитарных исследований.

Выготский, Л. (2000). Психология искусства. СПб: Азбука.

Ельконин, Д. (2007). Детская психология. Москва: Академия.

Киселева, М. (2007). Арт-терапия в практической психологии и социальной работе. СПб: Питер.

Копытин, А. (2006). Арт-терапия – новые горизонты. Москва: Когито-Центр.

Лангер, С.(2000). Философия в новом ключе. Москва: Республика.

Лэндрет, Г. (1994). Игровая терапия: искусство отношений. Москва: Международная педагогическая академия.

Немов, Р. (2003). Практическая психология. Москва: Владос.

Рубинштейн, С. (1973). Проблемы общей психологи. Москва: Педагогика.

Фрейд, З. (1995). Художник и фантазирование. Москва: Республики.

Хоган, С.(2017). Проблемы идентичности. СПб: Речь.

Юнг, К. (1998). Избранное. Москва: ООО Попурри.

Art Therapy Association. (2014). London: British Association of Art

Therapists.

Jons, P. (2005). The Arts Therapies: A Revolution in Healthcare. New-York: Taylor and Francis e-Library.

Kramer, E. (1978). Art in a Children’s Community. New-York: Charles C. Thomas Publisher.

Schaverien, J. (1995). Desire and the female therapist: engendered gazes in psychotherapy and art therapy. London: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2020.63.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.