ПСИХОДІАГНОСТИКА ПРОВІДНОЇ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЇ СИСТЕМИ

К. І. Фоменко

Анотація


У статті представлено характеристику методики психодіагностики провідної репрезентативної системи. Подана методика діагностики провідної репрезентативної системи спрямована на вивчення міри розвитку візуального, аудіального та кінестетичного каналів сприйняття. Надійність і валідність методики емпірично доведено. У статті подано психометричні характеристики розроблених методик та стимульний матеріал.

Ключові слова: провідна репрезентативна система, канали спряйняння, психодіагностика, аудіальна, візуальна, кінестетична репрезентативні системи.

 

В статье представлена характеристика методики психодиагностики ведущей репрезентативной системы. Представленная методика диагностики ведущей репрезентативной системы направлена на изучение степени развития визуального, аудиального и кинестетического каналов восприятия. Надежность и валидность методики эмпирически доказаны. В статье представлены психометрические характеристики разработанных методик и стимульный материал.

Ключевые слова: ведущая репрезентативная система, каналы восприятия, психодиагностика, аудиальная, визуальная, кинестетическая репрезентативные системы.

 

The article describes the characteristics of the psychodiagnostic method of the the lead representational system. The presented diagnostic technique of the the lead representational system is aimed at studying the degree of development of the visual, auditory and kinesthetic channels of perception. The reliability and validity of the methodology are empirically proven. The article presents psychometric characteristics of the developed methods and stimulus material.

Keywords: lead representational system, channels of perception, psychodiagnostics, audial, visual, kinesthetic representational systems.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гордієнко-Митрофанова І.В. Розвивально-ігровий комплекс, побудований для впровадження в навчальний процес ігор-маніпулятивів (початкова школа) // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. Х.: ХНПУ, 2014. Вип. 48. С. 51-61.

Зуєв І. О. Методика діагностики репрезентативних систем в освіті // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. Х.: ХНПУ, 2007. Вип. 22. С. 84-91.

Зуєв І.О. Особливості представлення інформації в різних репрезентативних системах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. № 913. серія Психологія. 2010. С. 60-63.

Особливості відчуття та сприйняття. Тести для всіх: упорядн. Т.М. Орлова; передм. О.М. Добророднева. К.,1993. С. 29-31.

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. 490 с.

Хомуленко Б.В. Верифікація брехні через інтерпретацію невербальних візуальних маркерів в контексті комунікації // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. № 42. Ч.1. С. 228-235.

Хомуленко Б.В. Верифікація брехні: розширена модель репрезентативних систем // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. № 42. Ч.2. С. 189-196.

Хомуленко Т.Б., Крамченкова В.О. Методика проективної діагностики тілесного Я // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 5. Том 2. Херсон, 2016. Вип. 5. С. 39-45.

Хомуленко Т.Б. Психотехнології саморегуляції тілесного: навчально-методичний посібник. Х.: Діса плюс, 2017. 45с.

Lewis B. and Pucelik B. Magic Demystified: A Pragmatic Guide to Communication and Change. Metamorphous Press, 1982. 160 p.

REFERENCES

Gordієnko-Mitrofanova І.V. Rozvival'no-іgrovij kompleks, pobudovanij dlja vprovadzhennja v navchal'nij proces іgor-manіpuljativіv (pochatkova shkola) // Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі G.S. Skovorodi. Psihologіja. H.: HNPU, 2014. Vip. 48. S. 51-61.

Zuєv І. O. Metodika dіagnostiki reprezentativnih sistem v osvіtі // Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі G.S. Skovorodi. Psihologіja. H.: HNPU, 2007. Vip. 22. S. 84-91.

Zuєv І.O. Osoblivostі predstavlennja іnformacії v rіznih reprezentativnih sistemah // Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі V.N. Karazіna. № 913. serіja Psihologіja. 2010. S. 60-63.

Osoblivostі vіdchuttja ta sprijnjattja. Testi dlja vsіh: uporjadn. T.M. Orlova; peredm. O.M. Dobrorodneva. K.,1993. S. 29-31.

Fetiskin N.P., Kozlov V.V., Manujlov G.M. Social'no-psihologicheskaja diagnostika razvitija lichnosti i malyh grupp. M., Izd-vo Instituta Psihoterapii. 2002. 490 s.

Homulenko B.V. Verifіkacіja brehnі cherez іnterpretacіju neverbal'nih vіzual'nihmarkerіv v kontekstі komunіkacії // Vіsnik HNPU іmenі G.S. Skovorodi. № 42. Ch.1. S. 228-235.

Homulenko B.V. Verifіkacіja brehnі: rozshirena model' reprezentativnih sistem // Vіsnik HNPU іmenі G.S. Skovorodi. № 42. Ch.2. S. 189-196.

Homulenko T.B., Kramchenkova V.O. Metodika proektivnoї dіagnostiki tіlesnogo Ja // Naukovij vіsnik Hersons'kogo derzhavnogo unіversitetu. Serіja «Psihologіchnі nauki». Vipusk 5. Tom 2. Herson, 2016. Vip. 5. S. 39-45.

Homulenko T.B. Psihotehnologії samoreguljacії tіlesnogo: navchal'no-metodichnij posіbnik. H.: Dіsa pljus, 2017. 45s.

Lewis B. and Pucelik B. Magic Demystified: A Pragmatic Guide to Communication and Change. Metamorphous Press, 1982. 160 p.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.888790

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.