КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Т. O. Шевчук, І. Ф. Чорнобаб

Анотація


В роботі проаналізовано зміст понять "професійна компетентність", "комунікативна компетентність", їх складові в роботах педагогів і психологів; розкрита необхідність формування професійної і комунікативної компетентності в майбутніх менеджерів; виділено її особливості. Зокрема відзначається, що побудова на заняттях з психолого-педагогічних дисциплін спеціальних комунікативних конструкцій дає можливість створити умови соціальної взаємодії, в яких студентові доведеться розв'язувати задачі, пов'язані з професійною діяльністю, працювати в команді (тобто вступати в комунікації) і реалізовувати свій особистісний потенціал.

Ключові слова: професійна компетентність, комунікативна компетентність, майбутні менеджери.

 

В работе проанализировано содержание понятий «профессиональная компетентность» и «коммуникативная компетентность», их составляющих в работах педагогов и психологов; раскрыта необходимость формирования профессиональной коммуникативной компетентности в будущих менеджеров, выделены ее особенности. В частности, отмечается, что построение на занятиях по психолого-педагогическим дисциплинам специальных коммуникативных конструкций, дает возможность создать условия социального взаимодействия, в которых студенту придется решать задачи, связанные с профессиональной деятельностью, работать в команде (то есть вступать в коммуникации) и реализовывать свой личностный потенциал.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, коммуникативная компетентность, будущие менеджеры.

 

The article has given an analysis of the content of such notions as "a professional competence" and "a communicative competence" and of their components in pedagogues' and psychologists' researches, as well as substantiated the necessity of forming a future pharmacists' professional communicative competence and defined its features. In particular, it is noted that the construction of classes on psychological and pedagogical disciplines of special communicative structures gives the opportunity to create conditions for social interaction, in which the student will have to solve tasks related to professional activities, work in the team (ie, to enter into communication ) and realize their personal potential.

Keywords: professional competence, communicative competence, future managers.


Повний текст:

PDF

Посилання


Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посібник. К.: Академія, 2006. 256 с.

Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1985. 168 с.

Краевский В., Хуторской А. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах // Педагогика. 2003. № 5. С. 3-10.

Кремень В.Г. Освіта в Україні: стан і перспективи розвитку // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: 3б. наук. праць: У 2 ч. Ч. 1 / За ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало. К., 2001. С.12-25.

Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996. 308 с.

Московченко А.А. Порівняльне дослідження особливостей креативності студентів-менеджерів та студентів-педагогів у процесі професійного навчання // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 54. Х.: ХНПУ, 2016. С. 182-190.

Руденский Е. В. Социальная психология: Курс лекцій. М., Новосибирск: ИНФРА-М, 1997. 224 с.

Петрук В.А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін: Монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. 292 с.

Поденко А.В. Взаємозв'язок організаторських здібностей з особистісними характеристиками в юнацькому віці // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Х.: ХНПУ, 2010. Вип. 37. С. 223-232.

Словник психолого-педагогічних термінів і понять / Упорядн. Ю.В. Буган, В. І. Урупський. Тернопіль: Астон, 2001. 176 с.

Тюріна В. О. Формування конфліктологічної і комунікативної компетентностей викладача вищого навчального закладу МВС України / В. О. Тюріна // Психолого-педагогічна складова підготовки працівників системи МВС: Матеріали наук.-практ. конференції. Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутріш. справ, 2008. С. 4.

Хомуленко Т.Б., Поденко А.В. Діяльнісний підхід до розвитку організаторських здібностей як компетентності / Т.Б. Хомуленко, А.В. Поденко // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія, Вип. 50. Х.: ХНПУ, 2015. С. 306-322.

Хомуленко Т.Б., Поденко А.В. Розвиток організаторських здібностей як компетентності майбутнього спеціаліста: діяльнісний підхід // Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості: колективна монографія / За ред. проф. Ж. Вірної. Луцьк: Вежа-Друк, 2015. С. 421-440.

Хомуленко Т.Б., Падафет Ю.Г., Скориніна О.В. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу: монографія. Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. 272 с.

REFERENCES

Volkova N.P. Profesіjno-pedagogіchna komunіkacіja: Navch. posіbnik. K.: Akademіja, 2006. 256 s.

Emel'janov Ju.N. Aktivnoe social'no-psihologicheskoe obuchenie. L.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1985. 168 s.

Kraevskij V., Hutorskoj A. Predmetnoe i obshhepredmetnoe v obrazovatel'nyhstandartah // Pedagogika. 2003. № 5. S. 3-10.

Kremen' V.G. Osvіta v Ukraїnі: stan і perspektivi rozvitku // Neperervna profesіjna osvіta: teorіja і praktika: 3b. nauk. prac': U 2 ch. Ch. 1 / Za red. І. A. Zjazjuna, N. G. Nichkalo. K., 2001. S.12-25.

Markova A.K. Psihologija professionalizma. M., 1996. 308 s.

Moskovchenko A.A. Porivnyalʹne doslidzhennya osoblyvostey kreatyvnosti studentiv-menedzheriv ta studentiv-pedahohiv u protsesi profesiynoho navchannya // Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S.Skovorody. Psykholohiya. Vyp. 54. KH. : KHNPU, 2016. S. 182–190.

Rudenskij E. V. Social'naja psihologija: Kurs lekcіj. M., Novosibirsk: INFRA-M, 1997. 224 s.

Petruk V.A. Teoretiko-metodichnі zasadi formuvannja profesіjnoї kompetentnostі majbutnіh fahіvcіv tehnіchnih specіal'nostej u procesі vivchennja fundamental'nih disciplіn: Monografіja. Vіnnicja: UNІVERSUM-Vіnnicja, 2006. 292 s.

Podenko A.V. Vzaєmozv'jazok organіzators'kih zdіbnostej z osobistіsnimi harakteristikami v junac'komu vіcі // Vіsnik HNPU іmenі G.S. Skovorodi. Psihologіja. H.: HNPU, 2010. Vip. 37. S. 223-232.

Slovnik psihologo-pedagogіchnih termіnіv і ponjat' / Uporjadn. Ju.V. Bugan, V. І. Urups'kij. Ternopіl': Aston, 2001. 176 s.

Tjurіna V. O. Formuvannja konflіktologіchnoї і komunіkativnoї kompetentnostej vikladacha vishhogo navchal'nogo zakladu MVS Ukraїni / V. O. Tjurіna // Psihologo-pedagogіchna skladova pіdgotovki pracіvnikіv sistemi MVS: Materіali nauk.-prakt. konferencії. Harkіv: Vid-vo Hark. nac. un-tu vnutrіsh. sprav, 2008. S. 4.

Homulenko T.B., Podenko A.V. Dіjal'nіsnij pіdhіd do rozvitku organіzators'kih zdіbnostej jak kompetentnostі / T.B. Homulenko, A.V. Podenko // Vіsnik HNPU іmenі G.S. Skovorodi. Psihologіja, Vip. 50. H.: HNPU, 2015. S. 306-322.

Homulenko T.B., Podenko A.V. Rozvitok organіzators'kih zdіbnostej jak kompetentnostі majbutn'ogo specіalіsta: dіjal'nіsnij pіdhіd // Psihologіja profesіjnoї bezpeki: tehnologії konstruktivnogo samozberezhennja osobistostі: kolektivna monografіja / Za red. prof. Zh. Vіrnoї. Luc'k: Vezha-Druk, 2015. S. 421-440.

Homulenko T.B., Padafet Ju.G., Skorinіna O.V. Teoretichnі ta praktichnі aspekti doslіdzhennja іmіdzhu: monografіja. H.: VD “ІNZhEK”, 2005. 272 s.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.888804

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.