ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ВІДНОШЕНННЯ» У ПСИХОЛОГІЇ

Марат Кузнєцов, Іван Лозовий

Анотація


Вступ. Проблема концептуалізації категорії «відношення» є недостатньо вивченою у сучасній психології, що вимагає визначення місця поняття «відношення» у науковому термінологічному апараті.

Мета – дати теоретичне обґрунтування категорії «відношення» у психології.

Результати. Здійснено аналіз поняття «відношення», показано його місце серед емоційних, мотиваційних та регулятивних психічних утворень. Підкреслено, що психологізація категорії «відношення» виразилася в поступовому наповненні її інтенційним та емоційним змістом. Визначено мотиваційно-інтенційний зміст відношень, що проявляється у їх здатності відображати квазіпотреби особистості. Показано, що емоційне відношення координує (синхронізує) когнітивні, мотиваційні, психофізіологічні, суб'єктивні й моторні аспекти діяльності людини, забезпечуючи тим самим можливість розв’язання якого-небудь життєвого завдання. Визначено, що у суб'єктивних відношеннях особистості присутній «момент оцінки», через них і за їх допомогою виражається упередженість людини, що підтверджує емоційно-ціннісне наповнення відношень.

Висновки. Виходячи з розгляду різних наукових стратегій розробки поняття «відношення», під відношенням ми розуміємо – внутрішню, феноменальну, активну, інтегральну, динамічну позицію особистості до самої себе та оточуючої дійсності, що наповнена емоційно-оцінним зв’язком та виникає (актуалізується) на основі її життєвого досвіду.


Ключові слова


відношення, емоційні відношення, інтенції, суб’єктивні відношення, функції і властивості відношень

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ananyev B.G. (1974). K psikhofiziologii studencheskogo vozrasta. [To psychophysiology of student age.]. Sovremennyye psikhologo-pedagogicheskiye problemy vysshey shkoly - Modern psychological and pedagogical problems of higher education, 2. 3-15.

Asmolov A.G. (2002). Po tu storonu soznaniya: Metodologicheskiye problemy neklassicheskoy psikhologi. [On the other side of consciousness: Methodological problems of non-classical psychology.]. M.: Smysl.

Assman A. (2012). Prostori spogadu. Formi ta transformatsíí̈ kul'turnoí̈ pam’yatí. [Spaces of memory. Form and transformation of cultural memory.] K.: Níka-Tsentr.

Basov M.YA. (1975). Izbrannyye psikhologicheskiye proizvedeniya. [Selected psychological works]. M.: Pedagogika.

Kolesov D.V. (2006a). Povedeniye: fiziologiya, psikhologiya, etika: ucheb. [Behavior: physiology, psychology, ethics: textbook.]. Posobiye. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo psikhologo-sotsial'nogo instituta; Voronezh: Izdatel'stvo NPO «MODEK».

Kolesov D.V. (2006b). Otsenka (psikhologiya i pragmatika otsenki): Ucheb. Posobiye. [Assessment (psychology and pragmatics of assessment)]. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo psikhologo-sotsial'nogo instituta; Voronezh: Izdatel'stvo NPO «MODEK».

Kuznetsov M.A. (2005). Emotsional'naya pamyat. [Emotional memory.]. KH.: Krok.

Laktionov A.N. (2010). Koordinaty individual'nogo opyta. [Coordinates of individual experience.]. KH.: KHNU imeni V.N. Karazina.

Leont'yev D.A. (2003). Psikhologiya smysla: priroda, stroyeniye i dinamika smyslovoy real'nosti. [Psychology of meaning: nature, structure and dynamics of meaning reality.]. M.: Smysl.

Lomov B.F. (1984). Metodologicheskiye i teoreticheskiye problemy psikhologi. [Methodological and theoretical problems of psychologists]. M.: Nauka.

Lengle A. (2004). Zhizn', napolnennaya smyslom. Prikladnaya logoterapiya. [A life filled with meaning. Applied logotherapy.]. M.: Genezis.

Myasishchev V.N. (1996). Psikhicheskiye sostoyaniya i otnosheniya cheloveka. [Mental states and human relations.]. Obozreniye psikhiatrii i meditsinskoy psikhologii im. V.M. Bekhtereva - Review of Psychiatry and Medical Psychology. V.M. Bekhtereva, 1. 8-14.

Nurkova V.V. (2000). Sovershennoye prodolzhayetsya: Psikhologiya avtobiograficheskoy pamyati lichnosti. [The Perfect Continues: The Psychology of Personality's Autobiographical Memory.]. M.: Izd-vo URAO.

Prangishvili A.S. (1978). K probleme bessoznatel'nogo v svete teorii ustanovki: shkola D.N. Uznadze. [On the problem of the unconscious in the light of the theory of attitude: the school of D.N. Uznadze]. Bessoznatel'noye: Priroda, funktsii, metody issledovaniya. Tom pervyy: Razvitiye idei - Unconscious: Nature, functions, research methods. Volume One: Development of an Idea / Pod obshch. red. F.V. Bassina, A.S. Prangishvili, A.Ye. Sheroziya. Tbilisi: Metsniyereba. 84-94.

Rubinshteyn S.L. (1946). Osnovy obshchey psikhologi. [Fundamentals of General Psychology.]. M.: Uchpedgiz.

Frankl V. (1990). Chelovek v poiskakh smysla. [Man in search of meaning.]. M.: Progress.

Uznadze D.N. (2001). Psikhologiya ustanovki. [Psychology of mindset]. SPb.: Piter.

Uznadze D.N. (2004). Obshchaya psikhologiya. [General psychology.]. M.: Smysl; SPb.: Piter, 2004.

Uznadze D.N. (2014). Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika: nauka o psikhicheskoy zhizni. [Philosophy. Psychology. Pedagogy: the science of mental life.]. M.: Smysl.

Verch Dzh. (2009). Kollektivnaya pamyat'. Natsional'nyye narrativy i konservativnaya priroda kollektivnoy pamyati. Mezhdistsiplinarnyye issledovaniya pamyati [Collective memory. National narratives and the conservative nature of collective memory. Interdisciplinary Studies of Memory] / Pod red. A.L. Zhuravleva, N.N. Korzh. — M.: Izdatel'stvo «Institut psikhologii RAN». 33-57.

Ivanova Ye.F. (2012). Kollektivnaya pamyat' i yeye osobennosti [Collective memory and its features / E.F. Ivanova] / Ye.F. Ivanova / Khar'kovskaya shkola psikhologii: Naslediye i sovremennaya nauka - Kharkov School of Psychology: Heritage and Modern Science.. KH.: Izdatel'stvo KHNPU imeni G.S. Skovorody. 76-94.

Khal'bvaks M. (2007). Sotsial'nyye ramki pamyati. [Social framework of memory]. M.: Novoye izdatel'stvo.

Pervichko Ye.I. (2014). Strategii regulyatsii emotsiy: protsessual'naya model' Dzh. Grossa i kul'turno-deyatel'nostnyy pokhod. [Strategies for regulation of emotions: process model of J. Gross and cultural activity approach.]. Natsional'nyy psikhologicheskiy zhurnal - National Psychological Journal, 4 (16). 13-22.

Barabanshchikov V.A., Nosulenko V.N. (2004). Sistemnost'. Vospriyatiye. Obshcheniye. [Consistency. Perception. Communication.]. M.: Izd-vo «Institut psikhologii RAN».

Brushlinskiy A.V. (2003). Psikhologiya sub"yekta. M.: Institut psikhologii RAN; SPb.: Aleteyya.

Anan'yev V.A. (2006). Psikhologiya zdorov'ya. [Psychology of the subject.]. SPb.: Rech'.

Vasil'yev O.S., Filatov F.R. (2005). Psikhologiya zdorov'ya. Fenomen zdorov'ya v kul'ture, psikhologicheskoy nauke i obydennom soznanii. [Psychology of health. The phenomenon of health in culture, psychological science and everyday consciousness.]. Rostov-na-Donu: OOO «Mini Tayp».

Potter-Efran R. (2002). Styd, vina i alkogolizm: klinicheskaya praktika. [Shame, guilt and alcoholism: clinical practice]. M.: Institut obshchegumanitarnykh issledovaniy.

Levin K. (2001). Dinamicheskaya psikhologiya: izbrannyye trudy. [Dynamic psychology: selected works]. M.: Smysl.

Klimenko V.V. (2013). Psikhofízíologíchní mekhanízmi praksisu lyudini: monografíya. [Psychophysiological mechanisms of human praxis: monograph.]. K.: Vidavnichiy Dím «Slovo».

Romenets' V.A. (2006). Vchinok í postannya kanoníchnoí̈ psikhologíí̈ [The act and rise of canonical psychology] / Lyudina. Sub’êkt. Vchinok. Fílosofs'ko-psikhologíchní studíí̈ - Man. Subject. Act. Philosophical and psychological studies / za zag. red. V.O. Tatenka. K.: Libíd'. 11-36.

Vilyunas V. (2006). Psikhologiya razvitiya motivatsii. [Psychology of motivation development.]. SPb.: Rech'.

Khollis Dzh. (2009). Zhizn' kak stranstviye: Voprosy i otvety. [Life as a Wandering: Questions and Answers.]. M.: Nezavisimaya firma «Klass».

Goldberg E. (2007). Paradoks mudrosti. Nauchnoye oproverzheniye «starcheskogo slaboumiya». [The paradox of wisdom. Scientific refutation of "senile dementia".]. M.: Pokoleniye.

Olport G. (2002). Stanovleniye lichnosti: izbrannyye trudy. [Formation of personality: selected works.]. M.: Smysl.

Shtepa O.S. (2004). Propríum zríloí̈ osobistostí. [Proprium of a mature person.]. Praktichna psikhologíya ta sotsíal'na robota - Practical Psychology and Social Work, 2. 26-35.

Lengle A. (2006). Chto dvizhet chelovekom? Ekzistentsial'no-analiticheskaya teoriya emotsiy. [What drives a person? Existential-analytical theory of emotions.]. M.: Genezis.

Rean A.A. (2006). Psikhologiya adaptatsii lichnosti. Analiz. Teoriya. Praktika. [Psychology of personality adaptation. Analysis. Theory. Practice.]. SPb.: Praym-YEVROZNAK.

Skinner R. Sem'ya i kak v ney utselet' [Family and how to survive in it]. M.: Nezavisimaya firma «Klass», 1995. — 272 s.

Frankl V. (2007). Skazat' zhizni «Da»: psikholog v kontslagere. [Say yes to life: a psychologist in a concentration camp.]. M.: Smysl.

Ivannikov V.A. (2006). Psikhologicheskiye mekhanizmy volevoy regulyatsii: Uchebnoye posobiye. [Psychological mechanisms of volitional regulation: A textbook.]. SPb.: Piter.

Il'in Ye.P. (2000). Psikhologiya voli. [Psychology of will.]. SPb.: Piter.

Poznyakov V. P. (2013). Psykholohycheskye otnoshenyya subʹektov sovmestnoy zhyznedeyatelʹnosty. [Psychological relations of subjects of joint life activity.]. Problemy pedahohyky y psykholohyy - Problems of pedagogy and psychology, 1. 167-174.

Sheret T. D. (2006). Vydy y kharakterystyky otnoshenyy k professyonalʹnoy karʹere u sluzhashchykh strakhovoy kompanyy : avtoref. dys. na soyskanye nauk. stepeny kand.. psykhol. nauk : spets. 19.00.01 «Obshchaya psykholohyya, ystoryya psykholohyy». [Types and characteristics of attitudes to professional careers of employees of the insurance company: author's ref. dis. for science. degrees cand .. psychol. Science: special. 19.00.01 "General psychology, history of psychology".]. Rostov-na-Donu.

Yezhova O. O. (2011). Formuvannya tsinnisnoho stavlennya do zdorovʺya v uchniv profesiyno-tekhnichnykh navchalʹnykh zakladiv. [Formation of a value attitude to health in students of vocational schools.]. Sumy. : MakDen.

Solomonov V. A. (2005). Psykholohycheskye uslovyya razvytyya tsennostnoho otnoshenyya k zdorovʹyu u studentov vuza [Psychological conditions of development of the value relation to health at students of high school].: dys. kand. psykh. nauk : 19.00.07.

Platonov K. K. (1972). O systeme psykholohyy. [About the system of psychology.]. M. : Myslʹ.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.