ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ У СТРУКТУРІ КАР’ЄРНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦЯ

Денг Хуї, Анетта Крижановська

Анотація


Актуальність дослідження. У сучасних умовах соціально-економічної кризи суспільства перед студентами гостро постають проблеми, пов’язані з плануванням власної професійної кар’єри та професійного зростання. Визначення факторів та етапів професійного зростання фахівця є нагальною проблемою у сучасній психології.

Мета дослідженняконцептуалізувати особливості перебігу професійного зростання особистості у процесі її кар’єрного розвитку.

Результати дослідження. У статті концептуалізовано процес професійного зростання фахівця на різних етапах його кар’єрного розвитку.

Висновки. У результаті теоретичного аналізу визначено, що кар'єра – це не тільки успішність у професійній діяльності, а й постійне стале професійне зростання особистості, що зумовлює її самореалізацію у житті. Кар'єрне зростання фахівця є етапним процесом, що починається з оволодіння фахом і закінчується передачею досвіду новому поколінню фахівців. Професійне зростання, яке розуміється нами як процес і результат оволодіння професійною майстерністю, що забезпечується розвитком професійної компетентності та може супроводжуватись посадовим просуванням, є властивим трьом особливим етапам кар’єрного зростання – етапу професійного зростання, етапу кар’єрного просування і етапу кар’єрних досягнень. У результаті концептуалізації особливостей перебігу професійного зростання особистості у процесі її кар’єрного розвитку було визначено, що на першому етапі кар’єрного розвитку фахівець оволодіває основними гнучкими навичками, універсальними для тієї професійної галузі, яку він обрав, крім того остаточно формується його професійна спрямованість як сукупність мотивів, ціннісних та кар’єрних орієнтацій. На другому етапі формується професійна позиція  професійної компетентності та професійно важливих психологічних та психофізіологічних якостей фахівця. На третьому етапі формується професійний статус, продовжує формуватися професійна компетентність та професійно важливі якості фахівця.

 


Ключові слова


професійне зростання, кар’єра, кар’єрний розвиток фахівця, професійна компетентність, гнучкі навички.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бодалев А.А., Рудкевич Л.А. (1997). О содержательном наполнении понятия «карьера» и ее вариантах. Как становятся великими или выдающимися? М.: КВАНТ. 53–57.

Гнедина Т.Г., Невструева Т.Х. (2006). Динамика карьерных ориентаций личности руководителя. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС.

Гнедина Т. Г. (2005). Динамика карьерных ориентации личности руководителя : Автореф. дис. канд. психол. наук. Хабаровск.

Гусева А.С., Иглин В.А., Лытов Б.В. (1998). Служебная карьера М.: ОАО Изд-во «Экономика».

Десслер Г. (1997). Управление карьерой. Управление персоналом. М.: Издательство БИНОМ», 226 – 241.

Зеєр Е. Ф. (2007). Психология профессионального развития: уч. пособие для студ. высш. уч. Заведений. М.: Издательский центр «Академия».

Иванцевич Д.М., Лобанов А.А. (1993). Человеческие ресурсы управления. М.: Дело, 214–239.

Ладанов И.Д. (1997). Психология управления рыночными структурами: преобразующее лидерство. М.: Перспектива.

Лазуренко О.О. (2018).Психолого-педагогічні особливості моделювання професійної компетентності студентів-медиків у процесі професійного становлення. Психологічний часопис 3 (13).67-85 https://doi.org/10.31108/2018vol13iss3pp67-85

Могилёвкин Е.А. (2001). Карьера как путь к «акме». Общая и прикладная акмеология: Учеб. пособие. 4.1. М.

Могилёвкин Е.А. (2007). Карьерный рост: диагностика, технологии, тренинг. Монография. СПб.: Речь.

Наход С.А. (2018). Значущість Softskills для професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи. 63. 131–135.

Почебут Л.Г., Чикер В.А. (2002). Организационная социальная психология. СПб.: Речь.

Пряжников Н.С. (1996). Профессиональное и личностное самоопределение. М.: Изд-во «Институт практической психологии».

Тихомандрицкая О.А., Рикель А.М. (2010).Социально-психологические факторы успешности карьеры [Электронный ресурс] Психологические исследования: электрон. Науч. Журнал. 2 (10) / URL : http: // psystudy/ru (дата обращения: 01.07.2012.)

Травин В.В., Дятлов В.А. (1998). Менеджмент персонала предприятия. М.: Дело.

Фоменко К.І. (2015). Психологія успіху: навч.-метод.посіб. Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Хомуленко Т.Б., Фоменко К.І. (2015). Губристична мотивація у структурі кар’єрної спрямованості особистості. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 51. 256-266.

Хяюрюнен О.П. (1987). Некоторые проблемы лонгитюдного исследования жизненного пути и профессиональной карьеры // Психология личности и образ жизни / Под ред. Е. В. Шороховой. – М.

Anju A. (2009). A Holistic Approach to Soft Skills Training. IUP Journal of Soft Skills, 3(1), 7-11.

Jungsun K, Mehmet E, JeoungWoo B and Hwayoung J. (2011). Training soft skills via e-learning, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(6), 739-763.

Super D.E., Starishevsky R., Matlin N., Jordaan J.P. (1963). Career development: A self-concept. New York: College Entrance Examination Board.

Vasanthakumari S. (2019). Soft skills and its application in work place. World Journal of Advanced Research and Reviews, 2. DOI: https://doi.org/10.30574/wjarr.2019.3.2.0057
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.