УСВІДОМЛЕННЯ ВЛАСНИХ ЕМОЦІЙ ЯК ЧИННИК РОЗУМНОЇ ПОВЕДІНКИ

Валентина Зарицька

Анотація


Актуальність дослідження. Проблема емоційного стану особистості та його прояву є однією з важливих в психології, бо завжди стоїть завдання входження людини у суспільство, спілкування, взаємозв’язок, співпраця з іншими людьми не просто як факт, а і як їх результативна функція для організації власного життя та забезпечення успішності в роботі.

Мета дослідження:проаналізувати останні дослідження, які стосуються аналізу цінності усвідомлення власних емоцій для формування розумної поведінки; дослідити рівень здатності усвідомлювати власні емоції (на прикладі студентської молоді); запропонувати окремі шляхи розвитку здатності особистості усвідомлювати власні емоції.

Результати і висновки.Стаття розкриває проблему усвідомлення особистістю власних емоцій як чинника розумної поведінки. Аналізується цінність розуміння і прояву власних емоцій в сучасному суспільстві, де домінантним стає раціональне ставлення до життя як еталону. Усвідомлення власних емоцій впливає на адекватність ставлення до людей; на обґрунтованість прийняття рішень; на ставлення до успіхів та невдач, до критики і самокритики, які в сукупності і визначають розумність поведінки при налагодженні стосунків з людьми. Встановлено найсуттєвіші показники розумної поведінки особистості, показані деякі шляхи розвитку цього процесу, зокрема у студентський період становлення людини як особистості і як фахівця.


Ключові слова


емоції, розуміння власних емоцій, усвідомлення власних емоцій, розумна поведінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева И.Н. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и тезауруса эмоциональных переживаний в юношеском возрасте / И.Н. Андреева // Психология и современное общество: взаимодействие как путь взаиморазвития: матер. Междунар. научн. практ. конф (28-29 апреля 2006 г., г. Санкт-Петербург). – СПб., 2006. – Ч. 1. – С. 21.

Бодалев А.А. О человеке в экстримальной ситуации (эмоциональная и интеллектуальная составляющие отношения в выборе поведения / А.А. Бодалев // Мир психологии. – 2002. – № 4. – С. 127.

Выготский Л.С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л.С. Выготский. – М. : Педагогика, 1982. – Т. 2. – 344 с.

Зарицька В.В. Вікові передумови розвитку емоційного інтелекту особистості (дошкільний і шкільний періоди) / В.В. Зарицька // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Х. : ХНПУ, 2011. – Вип. 38. – С. 35.

Ильин Е.П. Эмоции и чувства / Е.П.Ильин. – СПб.: Питер, 2007. – 783с.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемі психологии / Б.Ф. Ломов. – М., 1984. – 444с.

Люсин Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте / Д.В. Люсин // Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / [под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова]. – М. : Ин-т психологии РАН, 2004. – С. 29–36.

Носенко Е.Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції : монографія /Е.Л. Носенко, Н.В. Коврига. – К.: Вища шк., 2003. – 126 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с.

Соціально-психологічні особливості самореалізації особистості в сучасному суспільстві : монографія / [В.Й. Бочелюк, С.А. Білоусов, Т.А. Гришина та ін. ; за ред. В.Й. Бочелюка]. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – 280 с.

Чудновский В.Э. К проблеме соотношения «внешнего» и «внутреннего» / В.Э. Чудновский // Психол. журн. – 1993. – Т. 14, № 5. – С. 3.

Яковлева Е.Л. Эмоциональные механизмы личностного и творческого развития / Е.Л. Яковлева // Вопросы психологии. – 1997. – № 4. – С. 27.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.