БАТЬКІВСЬКЕ СТАВЛЕННЯ ЯК ЧИННИК «Я-КОНЦЕПЦІЇ» ПІДЛІТКА

Віра Крамченкова

Анотація


Актуальність У сучасному суспільстві особливої уваги потребує вивчення «Я-концепції» підлітка та зв’язку її компонентів із характеристиками батьківського ставлення.

Мета: дослідження особливостей «Я-концепції» підлітків у залежності від характеристик стилю батьківського ставлення. 

Методи. Тест-опитувальник батьківського ставлення Г.Я. Варга та В.В. Століна, методика дослідження самоставлення В.В. Століна – С.В. Пантілєєва, проективна методика «Неіснуюча тварина» М.3. Друкаревич

РезультатиВизначенно стилі батьківського ставлення та виховних стратегій. Виявлено типи сімей із конструктивним та неконструктивним стилем батьківського ставлення. Встановлено особливості проекції «образу-Я» та характеристик самоставлення підлітків, як компонентів їх «Я-концепції» у залежності від конструктивності стилю батьківського ставлення Виявлено кореляційні зв’язки характеристик батьківського та материнського ставлення із компонентами самоставлення підлітків.

Висновки. Встановлено, що неконструктивний стиль батьківського ставлення представлений у матерів переважно інфантилізацією, відштовхуванням та симбіозом, а у батьків – відштовхуванням, авторитарною гіперсоціалізацією та інфантилізацією, тобто матері більш схильні до симбіотичного злиття, а батьки до авторитаризму.

Виявлено, що для підлітків з сімей з неконструктивним стилем батьківського ставлення характерні недостатня стабільність «Я-концепції», суперечливість «образу-Я» й неадекватність самооцінки, залежність від ситуативних впливів, зниження глобального самоставлення, самоповаги, аутосимпатії, самоприйняття й самозацікавлення. При цьому, прагнення до соціального визнання поєднується із пасивністю, несамостійністю та схильністю до агресії, як відповіді на тривожні очікування негативного ставлення з боку значущих соціальних фігур.

Показано, що на самоставленні підлітків позитивно позначається кооперація у батьківському ставленні, яка є більш впливовою, якщо проявляється у материнської поведінці ніж у батьківської. Порушення батьківського ставлення негативно пов’язане, як із глобальним самоставленням підлітків, так й з його компонентами.


Ключові слова


психологічне благополуччя сім’ї, стиль батьківського ставлення, самосвідомість, «Я-концепція», «Я-образ», самооцінка, самоставлення, підлітки

Повний текст:

PDF

Посилання


Акименко Ю.Ф. (2003). Психологічна корекція ставлення батьків до дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис…канд. психол. наук: 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Київ: Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 20 с.

Бернс Р. (1986). Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс.

Варга А. Я. (2001). Cистемная семейная психотерапия СПб.: Речь.

Горецька О.В. (2013) Психологічні особливості ставлення батьків до дітей з особливими потребами Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації, 2, 289-292.

Кравченко Т. (2005) Соціальний розвиток дітей старшого шкільного віку в сім’ї: Науково-методичний посібник. К.: Фенікс.

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. (2010) Основи психології та педагогіки. Психологія: лабораторний практикум. Вінниця : ВНТУ.

Меднікова Г.І. (2015) Становлення особистісної зрілості студентів: монографія. Харків: ХНПУ.

Мілютіна К. (2007) Психологія сім`ї: Техніки раціонально-інтуїтивної психокорекції родини. К.: Главник.

Рогов Е.И. (1996). Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. М.: Владос, 1996.

Столин В.В., Пантилеев С.Р. (1988) Опросник самоотношения // Практикум по психодиагностике: Психодиагностические материалы. М.: МГУ, С. 123-130.

Трихліб Л.Ю. (2012) Батьківське ставлення як фактор емоційного розвитку дитини. Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. 1, 192-197.

Яблонська Т.М. (2016). Дитячо-батьківські взаємини як чинник розвитку ідентичності дитини. Актуальні проблеми психології. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. 9, 589–598.

Яблонська Т.М. (2020) Розвиток ідентичності дитини в системі сімейних взаємин: монографія. Суми: СумДПУ.

Ямницький В. М. (2006). Розвиток життєтворчої активності особистості: теорія та експеримент : монографія Одеса: ПНЦ НАПН України – СВД Черкасов М. П.

Baumrind D. Parenting styles and adolescent development. Encyclopedia of adolescence. V. 2. N. Y., 1992, 746-758

Lamb M.,Tamis-Lemonda C. (2004) The role of the father: an introduction // The role of the father in child development. Wiley, New Jersey, P. 1-32.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.