ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Руслан Окороков, Вікторія Мухіна

Анотація


Актуальність дослідження. Проблема опису структури та закономірностей прояву особистісно-професійного становлення майбутнього фахівця набуває високої актуальності та непересічної значущості в умовах модернізації змісту сучасної вищої освіти.

Мета дослідження. Виявити та описати психологічні закономірності прояву основних структурних компонент особистісно-професійного становлення майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки.

Методи дослідження. Вибірка дослідження утворена студентами ДВНЗ «ДДПУ» загальною кількістю 310 осіб та віком від 18 до 30 років. Використовується математико-статистична процедура аналізу ступеня статистичної достовірності розбіжностей середніх значень показників особистісно-професійного становлення. В якості методик дослідження використані методика діагностики сенсожиттєвої орієнтації (СЖО), діагностики рівня суб’єктивного контролю (РСК), діагностики професійної самосвідомості майбутнього фахівця.

Результати дослідження. Представлена стисла психологічна характеристика основних структурних компонентів особистісно-професійного становлення (професійна самосвідомість, рівень суб’єктивного контролю, сенсожиттєві орієнтації) майбутніх фахівців на різних етапах навчання.

Висновки. Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця доцільно розуміти як індивідуально і суспільно обумовлений, активний та інтегративний процес психологічного, соціального та професійного зростання людини, спрямований на її фахову самореалізацію та самоствердження як суб’єкта життя та діяльності. Вдалося зафіксувати статистично достовірне зростання диференційованості професійної самосвідомості майбутнього фахівця в процесі його професійної підготовки від першого до п’ятого року навчання. Виявлено певне зниження рівня прояву показників ціннісно-мотиваційної сфери студентів в ході навчального процесу від першого до третього і від третього до п'ятого курсів. Додатково встановлено, що в процесі особистісно-професійного становлення студентів відбувається достовірний прогрес рівня суб'єктивного контролю над значущими ситуаціями їх життя.


Ключові слова


особистісно-професійне становлення, студент, майбутній фахівець, професійна самосвідомість, суб’єктивний контроль, структура, показник, рік навчання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзюба П. М. (2011) Професійне становлення майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах особистісно орієнтованого навчання: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький. 20 с.

Кальвиньо М., Столин В. (1983) Психосемантические различия личностных смыслов Вестник МГУ. Серия 14. Психология. № 3. С. 13-22.

Леонтьев Д.А. (1992) Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). М.: Смысл. 16 с.

Лефтеров В. О. (2008) Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності: автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.09. Харків. 37 с.

Мащенко Н.І. (2005) Соціально-психологічні чинники становлення професійної самосвідомості студентів технічних університетів: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05. К. 18 с.

Саврасов В.П. (1986) Особенности развития профессионального самосознания будущего учителя: дис. канд. психол. наук : 19.00.07. Л. 175 с.

Фалько Н. М. (2009) Психологічні особливості особистісно-професійного становлення студентів психолого-педагогічних спеціальностей: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07. Харків. 19 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.