ТИПОЛОГІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ

Ірина Панок

Анотація


Актуальність дослідження визначається необхідністю вивчення структури цінностей студентів, типології життєвих ціннісних орієнтацій студентів, визначення ціннісного конфлікту та вакууму у студентському віці.

Методи і вибірка:   У дослідженні було застосовано методику «Морфологічний тест життєвих цінностей». Вибірку досліджуваних склали 96 студентів.

Результати дослідження. Визначено факторну структуру цінностей у різних сферах життя студентів та типологію цінностей студентів.

Висновки. Емпіричний аналіз ціннісних орієнтацій студентів показав, що усі цінності, представлені за різними сферами життя, характеризуються двома факторами – соціальної активності та особистого життя. Перша група цінностей характеризує прагнення особистості до соціальних зв’язків, самореалізації у професійному житті та дозвіллі, а друга – спрямована на забезпечення особистих матеріальних потреб та потреб власної родини.

Типологічний аналіз цінностей студентів показав існування п’яти рівно представлених профілів – ціннісного конфлікту (високого прояву двох протилежних груп цінностей), ціннісного вакууму (низького прояву обох груп цінностей), професійний цінностей (домінування цінностей соціальної активності над цінностями особистого життя), сімейних цінностей (домінування цінностей особистого життя над цінностями соціальної активності) та балансу цінностей (рівномірного помірного співвідношення цінностей особистого життя та соціальної активності).


Ключові слова


ціннісні орієнтації, студентський вік, реалізація життєвих цінностей, сфери життя, типологія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьев Б. Г. (1994). К психологии студенческого возраста. Современные психол.-пед. проблемы высш. шк. Л.: Изд-во ЛГУ, 35–54.

Антонова Н. О. (2003). Ціннісні орієнтації у системі особистісних якостей студентів вищого педагогічного навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». К.

Братусь Б. С. (1988). Аномалии личности. М.: Мысль.

Буравлева Н. А. (2011). Ценностные ориентации студентов. Вестник Томского государственного педагогического университета. 6. 124-129.

Волобуєв М. І. (2010). Ціннісні орієнтації студентів університету. ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ. 28. 221-227.

Головаха Е. И. (2000). Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности. Психология личности в трудах отечественных психологов. СПб.: Питер, 256-269.

Головаха Е. И., Кроник А.А. (1984). Психологическое время личности. Киев: Наукова думка.

Залесский Г. Е. (1998). Ценностно-мотивационные аспекты деятельностной теории учения. Вестник Московского университета. Сер 14. Психология. 2, 58-66.

Коберник Л. О. (2008). Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки. №23. 235-241.

Косарева А. Ю., Лекомцева Л.С. (2011). Ценностные ориентации студентов ВУЗов на современном этапе: сб. науч. трудов [Под ред. проф. В. Н. Белова]. Саратов: Издат. центр «Наука», 40-43.

Круглов Б. С. (1983). Роль ценностных ориентации в формировании личности школьника. Психологические особенности формирования личности школьника, 4-15.

Олпорт Г. (1998). Личность в психологии / Г. Олпорт. [пер. с англ.]. М., СПб.

Парсонс Т. О. (2000). О структуре социального действия. М.: Академический проект.

Петров А. П. (2008). Ценностные предпочтения молодежи: діагностика и тенденции изменений. Социологические исследования. 2. 83-90.

Роджерс К. (2004). О становлении личностью. Психотерапия глазами психотерапевта. К.: PSYLIB.

Романюк Л. В. (2004). Психологічні чинники розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді: дис... канд. психол. наук: спец. 19.00.01. К.

Рубинштейн С. Л. (2002). Основы общей психологии. СПб.: Питер.

Тугаринов В. П. (1988). Избранные философские труды. Л.

Франкл В. (2000). Человек в поисках смысла. М.: Прогресс.

Фромм Э. (1990). Бегство от свободы / Э. Фромм. [пер. с англ. П. С. Гуревича]. М.: Прогресс.

Шерковин Ю. А. (1982). Проблема ценностных ориентаций и массовые информационные процессы. Психологический журнал. Т. 3, 5. 135-145.

Шпунтова В. В. (2006). Двойственность ценностей. Вестник СамГУ. 10/2 (50). 300-307.

Rokeach М. (1973). The nature of human values. N.Y., Free Press.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.