СТРУКТУРА ТА ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОНЕТАРНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Ігор Сохань

Анотація


Актуальність і мета дослідження: вивчення монетарної поведінки є новою проблемою у сучасній психології, а психологічний супровід конструктивних форм монетарної поведінки студентів є нагальним питанням психологічної практики.

Методи і вибірка дослідження:Опитувальник монетарних атитюдів Б. і Т. Клонц, опитувальник Фенема «Шкала грошових уявлень та поведінки, опитувальник для визначення ставлення школярів до грошей, опитувальник «Мотиви, що спонукають оволодівати власністю». Вибірку досліджуваних склали студенти ХНПУ імені Г.С. Сковороди, що навчаються за ОКР «бакалавр», кількістю 98 осіб.

Результати і висновки:Структура монетарної мотивації студентів представлена чотирма профілями: монетарної мотивації збагачення, монетарної мотивації збагачення, монетарної мотивації уникнення бідності, монетарної мотивації переваги та самоствердження, позитивної інструментальної мотивації. Типологічний аналіз мотивації володіння власністю показав існування шести профілів: вмотивованість на отримання власності, вмотивованість на заробіток, низька вмотивованість на отримання власності, полівмотивованість на отримання власності, вмотивованість на підприємництво, вмотивованість на збагачення. Були отримані типологічні профілі монетарних атитюдів: обережне ставлення до грошей, жадібне ставлення до грошових витрат, виважене ставлення до грошових витрат. Визначено типологічні профілі монетарних уявлень: установка на збереження грошей, помірність грошових уявлень, фіксація на грошах. Виявлено типологічні профілі ставлень до грошей: позитивне ставлення до грошей, виважене ставлення до грошей, байдуже ставлення до грошей.


Ключові слова


монетарна поведінка, мотивація володіння власністю, монетрані атитюди, монетарні уявлення, ставлення до грошей.

Повний текст:

PDF

Посилання


Авер’янова Г., Москаленко В. (2003). Особливості економічної соціалізації молоді в умовах трансформації українського суспільства. Соціально-психологічний вимір демократичних перетворювань в Україні: [За ред. С.Д. Максименка, В.Т. Циби, Ю.Ж. Шайгорського]. К. : Український центр політичного менеджменту, 296-318.

Бабицкая Т.В. (2007). Социально-психологические факторы, влияющие на понимание значения денег и способы обращения с ними. Экономическая психология. Туризм. Экология. Актуальные теоретические и практические проблемы: Материалы восьмой научно-практической конференции / под общ. ред. д. пс. наук, проф. Карнышева А.Д. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 197-200.

Баязитова Д.А., Лапшова Т.А (2017). Адаптация опросника монетарных аттитюдов Б. и Т. Клонц на русскоязычной выборке. Петербургский психологический журнал, 19. 112 – 132.

Белицкая Г.Э. (2003). Особенности отношений к деньгам: деньги как предмет личностного осмысления. Ежегодник Российского психологического общества: Материалы 3-го Всероссийского съезда психологов 25-28 июня 2003 года: В 8 т. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та.

Бичкар Є. (2007). Соціально-психологічні фактори грошових настановлень сучасної молоді. Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Вип. V: У 5-х част. – Т.1.-Ч.1 / За заг. ред.проф. О.К. Закусила. К.: ВЦ „Принт-центр», 6-9.

Буренина С. Ю. (2000). Влияние денег на процессы социализации современных подростков: автореферат дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика».

Зубіашвілі І. К. (2009). Ставлення до грошей як фактор економічної соціалізації старшокласників: дис. … канд. псих. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія. Психологія соціальної роботи». Київ.

Козлова Е.В. (2004). Психологические основы экономической социализации: учебное пособие. Великий Новгород: НовГУ шимени Ярослава Мудрого.

Лазарев Е.Н. (2009). Влияние психологических защит на формирование типа монетарного поведения личности. Актуальные вопросы современной психологии и педагогики: Сборник докладов международной научной заочной конференции (Липецк, 13 июня 2009 г.). Ч. II. Психологические науки / Отв. ред. А.В. Горбенко. –Липецк: Издательский центр «Де-факто», 21-26.

Москаленко В. (2004). Сучасні напрямки досліджень в економічній психології. Соціальна психологія, 3(5). 3-21.

Николенко Ю.С. (2007). Категориальная структура и содержание образа денег у студентов Дальневосточного региона: автореф. на соиск. уч. степени канд. псих. наук: спец. 19.00.01. «Общая психология, психология личности, история психологии». Хабаровск.

Нікітіна О.П., Хомуленко Т.Б., Іванченко А.Д. (2020). Психологія монетарної спрямованості особистості: монографія. Харків : Лідер.

Дейнека О.С. (1999). Экономическая психология в российской политике переходного периода: дис. … док. псих. наук: спец. 19.00.12 «Политическая психология». СПб.

Дейнека О.С. (2002). Динамика макроэкономических компонентов образа денег в обыденном сознании. Психологический журнал, 23. 2. 36-46.

Енин В.В. (2004). Влияние конституционально-психотипологических особенностей личности на восприятие денег в юношеском воздасте: автореферат дис. на соиск. уч. степени канд.. псих. наук: спец. 19.00.01 «Общая психология. Психология личности. История психологии». Ставропольский государственный университет, Ставрополь.

Семенов М.Ю. (2004). Особенности отношения к деньгам людей с разным уровнем личностной зрелости: дис. …канд.. псих. наук: спец. 19.00.05 «Социальная психология». Ярославль.

Семенов М.Ю., Мацнев М.Ю. (2009). Опросник для изучения отношения школьников к деньгам. Профессиональное самосознание и экономическое поведение личности: Труды III международной научной интернет-конференции, март – июнь 2009 г./отв. ред. М.Ю. Семенов. Омск: изд-во «Полиграфический центр КАН», 85-110.

Фенько А.Б. (2004). Психологический анализ отношения москвичей к деньгам. Психологический журнал, 25. 2. 34-42.

Kõiv K. (2004). Pocket money as an agent of economic socialization: differences in parental managment of money of mail juvenile delinquents compared with controles. The Experience of Citizenship: Conference Papers of the Sixth Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network (CiCe). Krakov, Poland, May 20-22, 2004/ Ed. A.Ross.- London: CiCe, 317-324.

Low K. E.Y. (2005). Money and Morality: Some perspectives from Singapore. New Zealand Journal of Asian Studies. 7. 1, 37-62.

Matthews A. (1991). If I think about money so much, why can’t I figure it out? : understanding and overcoming your money complex / Arlene Modica Matthews. New York: Summit Books.

Norvilitis J.M., MacLean M.G. (2010). The role of parents in college students’ financial behaviors and attitudes. Journal of Economic Psychology. 31. 1. 55-63.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.