ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРНОЇ СТРУКТУРИ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Наталія Шайда, Олександр Шайда, Костянтин Кисельов

Анотація


Актуальність дослідження. Проблема опису структури та закономірностей прояву креативності майбутнього вчителя початкової школи набуває якісної своєрідності та високої значущості в умовах освітніх інновацій сьогодення.

Мета дослідження. Встановити основні психологічні характеристики структури креативності майбутнього вчителя початкової школи в процесі професійної підготовки.

Методи дослідження. Вибірка дослідження утворена студентами факультету початкової, технологічної та професійної освіти ДВНЗ «ДДПУ» загальною кількістю 210 осіб та віком від 18 до 30 років. Використовується математико-статистична процедура аналізу ступеня статистичної достовірності розбіжностей середніх значень показників креативності. В якості методик дослідження використані скорочений варіант зображувальної (фігурної) батареї тесту Є. Торренса «Закінчи малюнок» та тест вербальної креативності С. Медніка. 

Результати дослідження. Представлені основні результати аналізу особливостей прояву та психологічної динаміки структури креативності майбутніх вчителів початкової школи на етапі першого, третього та п’ятого років навчання.

Висновки. Креативність майбутнього вчителя початкової школи доцільно розуміти як вмотивовану здатність до подальшої гнучкої адаптації та модернізації наявного досвіду власної педагогічної діяльності, прагнення постійно підвищувати його результативність, а також створення та перетворення вже існуючих засобів і способів навчально-виховної взаємодії з учнями молодшого шкільного віку. Емпіричним шляхом встановлено, що факторна структура креативності студентів, які оволодівають професією учителя початкових класів, має специфіку в залежності від етапу навчання. Показано, що на початку навчання у виші креативність відрізняється дифузністю зв’язків та домінуванням прояву окремих креативних здатностей – оригінальності у генерації ідей та гнучкості у створенні творчих продуктів. Вдалося довести, що починаючи з третього курсу відбувається інтеграція якостей та здатностей окремо вербальної та невербальної креативності. Додатково встановлено, що до п’ятого року навчання внутрішні зв’язки у межах факторів креативності майбутнього вчителя початкової школи стають дедалі міцнішими.


Ключові слова


креативність, студент, майбутній вчитель, початкова школа, фактор, структура, показник, рік навчання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонова О. Є. (2011) Педагогічна креативність у структурі педагогічної обдарованості вчителя. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки: В 2-х ч. Київ-Вінниця. Вип. 69. Ч. 2. 11-17.

Гайдур М. І. (2010) Підготовка майбутніх вчителів до організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів в умовах інформаційного середовища : дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Ялта.

Колесник Н. Є. (2015) Системний підхід у підготовці майбутніх учителів початкової школи засобами трудового навчання учнів / Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 231-251.

Марусинець М. М. (2010) Креативність як чинник формування професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів. Наука і освіта. Спец. вип.: проект «Когнітивні процеси та творчість». 216-220.

Саврасов М. В. (2012) Емоційно-мотиваційні складові креативності особистості: дис. … канд. психол. наук: 19.00.01. Харків.

Прокоф'єва М. Ю. (2008) Інтеграція педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. Одеса.

Шкабаріна М. (2016) Структура педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи. Педагогіка і психологія професійної освіти,4. 66-74.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.