АДАПТАЦІЯ МЕТОДИКИ «ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІМУНІТЕТ»

Тамара Хомуленко, Ірина Кислова, Інна Бубир

Анотація


Актуальність дослідження. Окремої уваги потребує проблема розробки психодіагностичного інструментарію для вивчення психологічного імунітету особистості як її ресурсу резильєнтності.

Мета дослідження – здійснити україномовну адаптацію опитувальника психологічного імунітету К. Бона.

Вибірка і методи дослідження. Психометричну вибірку досліджуваних склали 302 особи, рівномірно представлені за статтю, віком 16-65 років. Для перевірки структури методики був використаний факторний аналіз. Одномоментна надійність пунктів опитувальник перевірялась із застосуванням альфа-Кронбаха. Кореляційний аналіз був використаний для перевірки тест-ретестової надійності та дискримінативної та конвергентної валідності.

Результати.У результаті адаптації методики психологічного імунітету показано її високу надійність та валідність.

Висновки.У результаті стандартизації україномовної методики дослідження психологічного імунітету було створено опитувальник, що містить чотирнадцять шкал (позитивне мислення, почуття контролю, почуття когерентності, почуття саморозвитку, соціальний моніторинг, орієнтація на досягнення цілей, соціальна креативність, здатність до розв’язання проблем, само ефективність, здатність до соціального моніторингу 9до роботи у групі), синхроністичність, самоконтроль імпульсивності, емоційний самоконтроль, самоконтроль ірраціональності). Валідність і надійність опитувальника емпірично доведено.


Ключові слова


психологічний імунітет, ресурси особистості, резильєнтність, життєстійкість, тілесний локус контролю, СOVID-стрес шкала, осмисленість життя.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aspinwall, L. G., & Staudinger, U. M. (Eds.) (2003) A psychology of human strengths:Fundamental questions and future directions for a positive psychology. Washington,DC: APA Books.

Dubey, A., & Shahi, D. (2011) Psychological immunity and coping strategies: A study on medical professionals. Indian Journal of Social Science Researches, 8 (1-2), 36-47.

Gombor, A. (2009) Burnout in Hungarian and Swedish emergency nurses: demographic variables, work-related factors, social support, personality, and life satisfaction as determinants of burnout. (Doctoral dissertation) University of Eötvös Loránd, Budapest.Retrieved from https://www.yumpu.com/en/document/view/15702865/thesis/3.

Nicholls, A. R., Polman, R. C. J., & Levy, A. R. (2012) A path analysis of stress appraisals, emotions, coping, and performance satisfaction among athletes. Psychology of Sport and Exercise, 13, 263-270. doi:10.1016/j.psychsport.2011.12.003

Oláh, A. (1996) A megküzdés személyiségtényezői: A pszichológiai immunrendszer és mérésének módszere. Kézirat. (Personality factors of coping: The psychological immune system and its measurement). (Doctoral dissertation) Eötvös Loránd University, Hungary.Oláh, 2005;

Oláh, A., & Kapitány-Föveny, M. (2012) A pozitív pszichológia tíz éve (Ten years of positive psychology). Magyar Pszichológiai Szemle, 67 (1), 19–45. doi:10.1556/MPSzle.67.2012.1.3

Oláh, A., Szabó, T., Mészáros, V., & Pápai, J. (2012) A sportolói tehetségek kiválasztásának és nevelésének lehetséges útjai (Ways of talent detection and development in sports). In Kurimay, T., Faludi, V., Kárpáti, R. (Eds.) A sport pszichológiája. Fejezetek a sportlélektan és határterületeiről I. Budapest: Oriold és Társai Kft.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.24

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.