РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА

Я. В. Верещинська

Анотація


У  статті  розглянуто  соціально-перцептивні  особливості  особистості  психолога.  Представлені  етапи  програми  розвитку  соціально-перцептивної  компетентності особистості майбутнього психолога, а також результати перевірки ефективності запропонованої програми. Показано, що програма включає три етапи: мотиваційний, соціально-перцептивний та естетично-перцептивний, які передбачають розвиток соціального та емоційного інтелекту, рефлективності та рольової компетентності. 

Ключові слова: соціально-психологічні фактори естетичного сприйняття зовнішності, соціально-перцептивна компетентність, рефлективність, рольова компетентність, соціальний інтелект, емоційний інтелект.

 

В статье рассмотрены социально-перцептивные особенности личности психолога. Представлены этапы программы социально-перцептивной компетентности личности будущего психолога, а также результаты проверки эффективности предложенной программы. Показано, что программа включает три этапа: мотивационный, социально-перцептивный и эстетически- перцептивный, которые предусматривают  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  рефлексивности  и ролевой компетентности.

Ключевые  слова:  социально-психологические  факторы  эстетического  восприятия  внешности,  социально-перцептивная  компетентность,  рефлексивность, ролевая компетентность, социальный интеллект, эмоциональный интеллект.

 

The article deals with the social and perceptual characteristics of personality of psychologist. The stages of the program of social and perceptual competence of the future psychologist, and the results of testing the effectiveness of the proposed program are shown. It is shown that the program consists of three stages: motivational, social-perceptual and aesthetic perceptual, which include the development of social and emotional intelligence, role competence and reflexivity.

 Keywords: social and psychological factors of aesthetic perception of appearance, social and perceptual competence, reflexivity, role competence, social intelligence, emotional intelligence.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. / А.А. Бодалев. — М.: Изд-во Московского университета, 1982. — 200 с.

Горностай П.П. Личность и роль: ролевой подход в социальной психологии личности: монография / П.П. Горностай. — К.: Интрепресс ЛТД, 2007. — 312 с.

Карпов А.В. Психология метакогнитивных процессов личности / А.В. Карпов, И.М. Скитяева. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. — 352 с.

Кузнєцов М.А. Професійне становлення особистості як суб’єкта діяльності: результати теоретичного дослідження / М.А. Кузнєцов, Н.В. Пидбуцька // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. — Вип. 25. — С. 75-80.

Найчук В.В. Особливості естетичного сприйняття як особливої форми естетичної діяльності / В.В. Найчук // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. — Х.: ХНПУ, 2013 . — Вип. 45, Ч. ІІ — С. 151-158.

Салливен Г.С. Интерперсональная теория в психиатрии / Салливан Г.С.; пер.с англ. — СПб.: Ювента; М.: КСП+, 1999. — 347 с.

Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. — М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. — 490 с.

Хомуленко Т.Б. Розвиток організаторських здібностей як компетентності майбутнього спеціаліста: діяльнісний підхід / Т.Б. Хомуленко, А.В. Поденко // Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості: колективна монографія / За ред. проф. Ж. Вірної. — Луцьк: Вежа-Друк, 2015. — С. 421-440.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.44708

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.