ПСИХОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗРОБКИ Й АПРОБАЦІЇ МЕТОДИКИ "РИЗИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я"

Т. М. Дзюба

Анотація


У  статті  представлено  нову  методику  психологічної  діагностики  ризиків професійного  здоров’я  фахівця,  яка  немає  аналогів  у  вітчизняній  та  зарубіжній науці. Розкрито зміст понять "професійне здоров’я" та "ризики професійного здоров’я". Прокоментовано об’єкт ризиків  професійного  здоров’я  вчителя.  Описано результати розробки та апробації опитувальника "Ризики професійного здоров’я" на вибірці педагогічних працівників. Викладено процедуру психометричного аналізу факторної структури опитувальника "Ризики професійного здоров’я" та проаналізовано результати його стандартизації. Подано рекомендації щодо можливостей його використання. 

Ключові слова: професійне здоров’я, ризики професійного здоров’я, факторна структура, опитувальник, вчитель.

 

В статье представлена новая методика психологической диагностики рисков профессионального здоровья работника, не имеющая аналогов в отечественной и зарубежной науке. Раскрыто содержание понятий "профессиональное здоровье" и "риски  профессионального  здоровья".  Обсуждается  объект  рисков  профессионального здоровья учителя. Описаны результаты разработки и апробации методики "Риски профессионального здоровья" на выборке педагогов. Изложена процедура психометрического анализа факторной структуры методики "Риски профессионального здоровья" и проанализированы результаты её стандартизации. Поданы рекомендации возможного её использования. 

Ключевые  слова:  профессиональное  здоровье,  риски  профессионального здоровья, факторная структура, опросник, учитель.

 

The article represents the new technique of the psychological diagnostics of the risks of occupational health of the specialist, which has no analogues in the national and foreign science. It discloses the sense of the definitions "occupational health" and "risks of occupational health". It comments the object of the risks of teacher’s occupational  health. The article describes the results of development and testing of the questionnaire "The risks of occupational health"  on the sample group of pedagogical workers. It demonstrates the procedure of the psychometric analysis of factor structure of the questionnaire "the risks of occupational health" and analyzes the results of its standardization. The recommendations for the possible using of this questionnaire are presented.

Keywords: occupational health, risks of occupational health, factor structure, questionnaire, teacher.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дзюба Т.М. Комплекс методик для діагностики професійного здоров’я вчителя / Т.М. Дзюба. — Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. — 59 с.

Карпинский К.В. Профессиональное самоотношение личности и методика его психологической диагностики: моногр. / К.В. Карпинский, А.М. Колышко. — Гродно: ГрГУ, 2010. — 140 с.

Морозов С.М. Засоби контролю діагностичних якостей психологічних тестів: Навч. посібник / С.М. Морозов. — K.: ІСДО, 1994. — 68 с.

Brzezinski J. Metodologia badan psychologicznych / J. Brzezinski. — Warszawa: PWN, 1996. — 680 s.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.44712

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.